Takaisin Tulosta

Masennusoireet ja niiden hoito ADHD:ssa lapsilla ja nuorilla

Lisätietoa aiheesta
Anita Puustjärvi
24.11.2016
 • Masennuksen tyypillisiä oireita ovat mielialan lasku sekä tarmon ja toimeliaisuuden puute «Karlsson L, Marttunen M, Kumpulainen K. Lasten ja ...»1, «Depressio (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duod...»2.
 • Lapsilla oirekuva vaihtelee ikä- ja kehitysvaiheen myötä; aikuisiin verrattuna ärtyneisyys ja motorinen levottomuus ovat tavallisempia.
 • Masentuneisuuden esiintyvyys kasvaa murrosiän myötä erityisesti tytöillä.
 • Arviot masennuksen yleisyydestä ADHD-diagnoosin saaneilla vaihtelevat huomattavasti. Arvioon vaikuttavat mm. ikä ja sukupuoli (masennuksen esiintyvyys lisääntyy nuoruusiässä, ja se on yleisempi tytöillä).
 • Selkeimpiä oireita vakavasta masennuksesta ADHD-diagnoosin saaneilla lapsilla ja nuorilla ovat sosiaalinen vetäytyminen, mielihyvän menetys, depressiiviset uskomukset (esimerkiksi "pahat asiat johtuvat tavallisesti minusta"), itsemurha-ajatukset ja psykomotorinen hidastuneisuus «Blackman GL, Ostrander R, Herman KC. Children with...»4, «Diler RS, Daviss WB, Lopez A ym. Differentiating m...»7.
  • Sen sijaan lievä ärtymys, onneton tai kurja olo tai uneen, ruokahaluun, energisyyteen tai keskittymiseen liittyvät oireet eivät erotelleet riittävän selkeästi ADHD-oireisilla lapsilla masennusta perusoireista.
  • Ilottomuus sekä surullisuuden ja ärtymyksen yhdistelmä olivat tavallisempia ADHD:n liitännäisoireena esiintyvän kaksisuuntaisen häiriön masennusjaksolla kuin yksisuuntaisessa masennuksessa «Wozniak J, Spencer T, Biederman J ym. The clinical...»8.
  • Myös itsetuhoisuus, käytös- ja uhmakkuushäiriö, pakko-oireinen häiriö, agorafobia ja päihteiden käyttö olivat tavallisempia kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla kuin masentuneilla ADHD-oireisilla lapsilla, samoin ongelmat ikätoverisuhteissa ja vanhempien kanssa.
 • Tavallisesti masennus alkaa useita vuosia ADHD-oireiden alkamisen jälkeen ja voi liittyä oireiden aiheuttamiin ongelmiin koulussa ja kotona.
 • Oireita arvioitaessa on otettava huomioon myös ADHD-lääkityksen vaikutus mielialaan. Joillakin lapsilla ja nuorilla lääkehoito voi aiheuttaa mielihyvän menetystä tai mielialojen vaihtelevuutta.
 • Masennuksen riskiä lapsella tai nuorella lisäävät «Drabick DA, Gadow KD, Sprafkin J. Co-occurrence of...»9, «Ostrander R, Herman KC. Potential cognitive, paren...»10, «Meinzer MC, Pettit JW, Viswesvaran C. The co-occur...»11
  • vaikeat ADHD-oireet
  • samanaikainen ahdistus- tai käytöshäiriö
  • tunteiden säätelyn vaikeus
  • sosiaalisten taitojen vaikeudet
  • kielteiset elämäntapahtumat (ihmissuhdemenetykset, epäonnistumiset, kiusatuksi tuleminen)
  • negatiiviset tai depressiiviset ajatukset
  • vanhemmuuteen liittyvät ongelmat
  • perheenjäsenten väliset ristiriidat ja vähäinen yhteenkuuluvuus, vanhemman ja lapsen etäiset välit
  • vanhempien tyytymättömyys avioliittoonsa
  • geneettinen alttius: lähisukulaisen masennus.
 • Sekä ADHD:ssa että masennuksessa vaste mielihyvää tuottaville ärsykkeille ja palkkiolle on poikkeava, mikä voi liittyä dopaminergisten ja serotonergisten geenien toimintaan ja voi olla häiriöiden välistä yhteyttä selittävä tekijä «Meinzer MC, Pettit JW, Viswesvaran C. The co-occur...»11.
  • Dopamiinivälitteisten hermoverkostojen toiminnan poikkeavuus liittyy negatiiviseen tunnetilaan, huonoon motivaatioon ja tarkkaamattomuuteen.
 • Kun ADHD ja masennus esiintyvät samanaikaisesti, on arvioitava häiriöiden ensisijaisuutta.
  • Jos ADHD on ensisijainen häiriö, saattaa masennus lievittyä ADHD-oireiden hoidolla. Mikäli ADHD:n hoito ei lievitä masennusoireita, voidaan hoitoon lisätä yksilöpsykoterapia, ja mahdollisesti myös masennuslääkitys. Metyylifenidaattilääkityksellä saattaa olla masennusta ehkäisevää vaikutusta «Lee MJ, Yang KC, Shyu YC ym. Attention-deficit hyp...»12.
  • Jos masennus on ensisijainen ongelma, hoito tulisi kohdistaa masennukseen (psykoterapia ja tarvittaessa masennuslääkitys). Mikäli ADHD-oireet ovat edelleen häiritseviä, voidaan lisätä ADHD-lääkitys. ADHD:n psykososiaaliset hoidot (koulun ja muut tukitoimet, käyttäytymisen ohjaus, ADHD-valmennus) kannattaa aloittaa samanaikaisesti masennuksen hoidon kanssa.
  • ADHD:n ja masennuksen samanaikaisuus voi heikentää molempien hoitojen tehoa «Drabick DA, Gadow KD, Sprafkin J. Co-occurrence of...»9, «Ostrander R, Herman KC. Potential cognitive, paren...»10.

Kirjallisuutta

 1. Karlsson L, Marttunen M, Kumpulainen K. Lasten ja nuorten masennus kirjassa Kumpulainen K, Aronen E, Ebeling H ym. (toim). Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Kustannus Oy Duodecim 2016
 2. Depressio (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 24.11.2016). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 3. Tamminen T. Childhood depression. Duodecim 2010;126:627-33 «PMID: 20597313»PubMed
 4. Blackman GL, Ostrander R, Herman KC. Children with ADHD and depression: a multisource, multimethod assessment of clinical, social, and academic functioning. J Atten Disord 2005;8:195-207 «PMID: 16110050»PubMed
 5. Gillberg C, Gillberg IC, Rasmussen P ym. Co-existing disorders in ADHD -- implications for diagnosis and intervention. Eur Child Adolesc Psychiatry 2004;13 Suppl 1:I80-92 «PMID: 15322959»PubMed
 6. Angold A, Costello EJ, Erkanli A. Comorbidity. J Child Psychol Psychiatry 1999;40:57-87 «PMID: 10102726»PubMed
 7. Diler RS, Daviss WB, Lopez A ym. Differentiating major depressive disorder in youths with attention deficit hyperactivity disorder. J Affect Disord 2007;102:125-30 «PMID: 17276513»PubMed
 8. Wozniak J, Spencer T, Biederman J ym. The clinical characteristics of unipolar vs. bipolar major depression in ADHD youth. J Affect Disord 2004;82 Suppl 1:S59-69 «PMID: 15571791»PubMed
 9. Drabick DA, Gadow KD, Sprafkin J. Co-occurrence of conduct disorder and depression in a clinic-based sample of boys with ADHD. J Child Psychol Psychiatry 2006;47:766-74 «PMID: 16898990»PubMed
 10. Ostrander R, Herman KC. Potential cognitive, parenting, and developmental mediators of the relationship between ADHD and depression. J Consult Clin Psychol 2006;74:89-98 «PMID: 16551146»PubMed
 11. Meinzer MC, Pettit JW, Viswesvaran C. The co-occurrence of attention-deficit/hyperactivity disorder and unipolar depression in children and adolescents: a meta-analytic review. Clin Psychol Rev 2014;34:595-607 «PMID: 25455624»PubMed
 12. Lee MJ, Yang KC, Shyu YC ym. Attention-deficit hyperactivity disorder, its treatment with medication and the probability of developing a depressive disorder: A nationwide population-based study in Taiwan. J Affect Disord 2016;189:110-7 «PMID: 26433758»PubMed