Takaisin Tulosta

ADHD-suosituksessa käytetyt tilastotieteelliset termit

Lisätietoa aiheesta
Anita Puustjärvi ja tarkistanut 13.12.2016 Anita Puustjärvi
24.11.2011
Taulukko 1. Käytetyt tilastotieteelliset termit «Uhari M. Biostatistiikan taskutieto. 2. uudistettu...»1.
Termi Selite
ES (Effect Size) Hoidon teho kliinisessä hoitotutkimuksessa, vastemuuttujien keskiarvojen ero kontrolli- ja hoitoryhmien välillä
LR+, LR- (Likelihood Ratio) Uskottavuusosamäärä; LR+ = sensitiivisyys/(1-spesifisyys), LR- = (1-sensitiivisyys)/spesifisyys
MD (Mean Difference) Keskimääräinen ero
NNH (numbers need to harm) Niiden potilaiden lukumäärä, joita hoidettaessa ilmenee yksi haitallinen haittavaikutus
NNT (numbers need to treat) Se potilaiden määrä, joka pitää hoitaa, jotta yksi potilas hyötyisi hoidosta
OR (odds ratio) Kerroinsuhde, kahden vedonlyöntisuhteen suhde
RCT (randomized controlled trial) Satunnaistettu, kontrolloitu kliininen koe
SD (standard deviation) Keskihajonta
Sensitiivisyys Herkkyys, testipositiivisten osuus kaikista sairaista
Spesifisyys Tarkkuus, testinegatiivisten osuus kaikista terveistä
SMD (standard mean difference) Standardoitu keskimääräinen ero
WMD (weighted mean difference) Painotettu keskimääräinen ero

Kirjallisuutta

  1. Uhari M. Biostatistiikan taskutieto. 2. uudistettu painos. Kustannus Oy Duodecim 2002