Takaisin Tulosta

Raskausdiabeteksen eri kriteerit ja lapsen komplikaatiot

Lisätietoa aiheesta
Jouko Saramies
7.6.2013
 • USA:n diabetesjärjestön (ADA:n) ja WHO:n raskausdiabeteksen diagnostiset kriteerit ennustavat eri tavoin lapsen päätetapahtumia.
 • Brasiliassa tehdyssä vertailevassa seurantatutkimuksessa «Schmidt MI, Duncan BB, Reichelt AJ ym. Gestational...»1 verrattiin ADA:n «American Diabetes Association. Diagnosis and class...»2 ja WHO:n «World Health Organisation. Definition, diagnosis a...»3 diagnostisilla kriteereillä diagnosoitujen raskausdiabetesta sairastaneiden naisten pre-eklampsiaa, lasten makrosomiaa, LGA:ta (large for gestational age) ja sikiökuolleisuutta. Glukoosiaineenvaihdunnaltaan aikaisemmin terveille 4 977 naiselle tehtiin kahden tunnin glukoosirasituskoe 75 grammalla glukoosia 24. ja 28. raskausviikkojen välillä. Tutkittavat naiset olivat vähintään 20-vuotiaita, raskaana 20.–28. raskausviikolla.
 • Raskausdiabetes määriteltiin ADA:n kriteereillä (paastoarvo ≥ 5,3 mmol/l, tunnin arvo ≥ 10,0 mmol/l ja kahden tunnin arvo ≥ 8,6 mmol/l). Kaksi poikkeavaa plasman glukoosiarvoa määriteltiin raskausdiabetekseksi. Raskausdiabetes määriteltiin myös WHO:n diagnostisilla kriteereillä (paastoarvo ≥ 7,0 mmol/l ja kahden tunnin arvo 7,8 mmol/l).
 • Naisille tehtiin antropometrisiä mittauksia ja heille tehtiin terveyskysely. Päätetapahtumana oli joko
  • makrosomia (lapset, joiden paino ylitti 90 persentiilin) tai
  • pre-eklampsia (naiset, joilla ilmaantui kohonnut verenpaine 20. raskausviikon jälkeen sekä proteinuria tai kouristukset) tai
  • sikiökuolleisuus (lapset, jotka kuolivat alle kilon painoisina tai ≥ 28. raskausviikon jälkeen tai viikon sisällä synnytyksestä).
 • Raskausdiabetesta oli ADA:n kriteerien perusteella 2,4 % (n = 119) ja WHO:n kriteereiden perusteella 7,2 % (n = 357). Naisista 97:llä täyttyivät sekä ADA:n että WHO:n raskausdiabeteksen kriteerit. Molemmissa päätetapahtumien suhteellisessa osuudessa ei ollut oleellisia eroja. Tästä syystä niiden naisten ryhmässä, joilla raskausdiabetes diagnosoitiin WHO:n kriteereiden perusteella, oli makrosomisia lapsia 3,5-kertainen määrä, pre-eklampsiaa 2-kertainen määrä ja sikiökuolemia 1,5-kertainen määrä niihin naisiin verrattuna, joilla käytettiin ADA:n kriteereitä. Vakioitu riskisuhde makrosomialle oli noussut merkitsevästi WHO:n mukaan diagnosoiduilla raskausdiabetesta sairastavilla, perinataalikuolleisuudelle ADA:n mukaan diagnosoiduilla raskausdiabetesta sairastavilla ja pre-eklampsialle molempien kriteerien mukaan diagnosoiduilla.
 • ADA:n kriteerit eivät ole niin herkkiä tunnistamaan lapsen makrosomiaa kuin WHO:n kriteerit.
 • Taulukossa «Makrosomian, pre-eklampsian ja sikiökuolleisuuden riskisuhteet (RR) niillä naisilla, joiden raskausdiabetes oli diagnosoitu ADA:n tai WHO:n kriteereillä....»1 on makrosomian, pre-eklampsian ja sikiökuolleisuuden riskisuhteet (RR) niillä naisilla, joiden raskausdiabetes oli diagnosoitu ADA:n tai WHO:n kriteereillä. Raskausdiabetes ADA:n kriteereillä ennusti makrosomiaa ja pre-eklampsiaa, WHO:n kriteereillä pre-eklampsiaa ja sikiökuolleisuutta.
Taulukko 1. Makrosomian, pre-eklampsian ja sikiökuolleisuuden riskisuhteet (RR) niillä naisilla, joiden raskausdiabetes oli diagnosoitu ADA:n tai WHO:n kriteereillä.
Päätetapahtuman RR (suluissa 95 % luottamusväli)
Kriteeri Makrosomia Pre-eklampsia Sikiökuolleisuus
ADA 1,29 (0,73–2,18) 2,28 (1,22–4,16) 3,10 (1,42–6,47)
WHO 1,45 (1,06–1,95) 1,94 (1,22–3,03) 1,59 (0,86–2,90)
Vakiointi: Tutkimuskeskus, rotu, äidin ikä, rotu ja pituus, raskautta edeltävä painoindeksi, raskaudenaikainen painon nousu. Makrosomiassa on lisäksi vakioitu lapsen sukupuoli. Pre-eklampsiassa ja sikiökuolleisuudessa on lisäksi vakioitu pariteetti ja äidin koulutustaso.

Kirjallisuutta

 1. Schmidt MI, Duncan BB, Reichelt AJ ym. Gestational diabetes mellitus diagnosed with a 2-h 75-g oral glucose tolerance test and adverse pregnancy outcomes. Diabetes Care 2001;24:1151-5 «PMID: 11423494»PubMed
 2. American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2007;30 Suppl 1:S42-7 «PMID: 17192378»PubMed
 3. World Health Organisation. Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. Part 1: Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Report of a WHO consultation 1999. WHO/NCD/NCS/99.2