Takaisin Tulosta

Mini-intervention kustannusvaikuttavuus pitkittyneessä selkäkivussa

Lisätietoa aiheesta
Antti Malmivaara ja Timo Pohjolainen
13.5.2008

Mini-interventiolla voidaan vähentää sairauspoissaoloja pitkittyneessä selkäkivussa yhtä suurilla tai vähäisemmillä terveydenhuollon kustannuksilla kuin tarjoamalla tavanomaista hoitoa terveyskeskuksessa.

Suomessa tehdyssä satunnaistetussa kontrolloidussa hoitotutkimuksessa «Karjalainen K, Malmivaara A, Pohjolainen T ym. Min...»1, «Karjalainen K, Malmivaara A, Mutanen P ym. Mini-in...»2 yhteensä 164 pitkittyvää selkäkipua potevaa henkilöä arvottiin kolmeen ryhmään. Ryhmällä A (n = 56) oli mini-interventio, joka sisälsi lääkärin ja fysioterapeutin yksityiskohtaisen ja huolellisen tutkimuksen. Sen jälkeen potilaalle annettiin suositukset ja ohjaus. Ryhmällä B (n = 51) oli edellä mainittu mini-interventio ja työpaikkakäynti ja ryhmällä C (n = 57) normaalisti toteutettu terveydenhuollon hoito. Kipu, koettu haitta, elämänlaatu, tyytyväisyys hoitoon, sairauslomapäivien lukumäärä, terveyspalvelujen käyttö ja kustannukset olivat tulosmittareina 3, 6, 12 ja 24 kuukauden seurannoissa.

Mini-interventio ei vähentänyt potilaiden kivun intensiteettiä, sairaudesta aiheutuvaa haittaa eikä terveyteen liittyvää elämänlaatua, mutta mini-interventio oli vertailuhoitoa parempi, kun mitattiin päivittäisten selkäkipujen määrää, kivun häiritsevyyttä, sairauspoissaolopäiviä ja hoitotyytyväisyyttä. Sairauspoissaolot olivat kahden vuoden seurannassa mini-interventioryhmässä 30 vuorokautta ja vertailuryhmässä 62 vuorokautta (p = 0,030).

Terveydenhuolto- ja työkyvyttömyyskustannukset olivat ryhmässä A 4 670 euroa, ryhmässä B 5 990 euroa ja ryhmässä C 9 510 euroa. Ryhmän A terveydenhuolto- ja työkyvyttömyyskustannukset olivat tilastollisesti merkitsevästi pienempiä kuin muiden ryhmien. Työpaikkakäynnin ja vertailuintervention välillä ei ollut eroja.

Kirjallisuutta

  1. Karjalainen K, Malmivaara A, Pohjolainen T ym. Mini-intervention for subacute low back pain: a randomized controlled trial. Spine (Phila Pa 1976) 2003;28:533-40; discussion 540-1 «PMID: 12642757»PubMed
  2. Karjalainen K, Malmivaara A, Mutanen P ym. Mini-intervention for subacute low back pain: two-year follow-up and modifiers of effectiveness. Spine (Phila Pa 1976) 2004;29:1069-76 «PMID: 15131431»PubMed