Takaisin Tulosta

Liikkumisresepti-hanke Suomessa ja ulkomaalaisia vastaavanlaisia hankkeita

Lisätietoa aiheesta
Katriina Kukkonen-Harjula
16.10.2015

Liikkumisresepti-hankkeen esittely (vuosina 2001–2004)

 • Kansainvälisten kokemusten rohkaisemana Suomessa toteutettiin vuosina 2001–2004 Liikkumisresepti-hanke «http://www.ukkinstituutti.fi/liikkumisresepti»1.
  • Toimijatahoina olivat Suomen Reumaliitto, Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma, Suomen Sydänliitto, Suomen Lääkäriliitto ja UKK-instituutti.
  • Hankkeessa pyrittiin lisäämään lääkäreiden liikuntaneuvontaa perusterveydenhuollossa ja siten edistämään etenkin terveydellisiin riskiryhmiin kuuluvien potilaiden liikkumista.
  • Lääkärit olivat kohderyhmänä siksi, että he tavoittavat suuren osan perusterveydenhuollon potilaista, mutta keskustelevat potilaiden kanssa liikunnasta keskimäärin harvemmin kuin muut terveydenhuollon ammattilaiset. Potilaat myös arvostavat lääkärin terveyteen liittyviä näkemyksiä.
  • Hankkeessa liikuntaneuvonnan työvälineeksi kehitettiin paperinen Liikkumisresepti-lomake, jonka tarkoituksena oli ohjata hyvään neuvontakäytäntöön ja ammattiryhmien väliseen yhteistyöhön.

Hankkeen arviointi vuosina 2001–2004 (RE-AIM-menetelmällä)

 • Hanke koulutti lähes 80 lääkäriä opastamaan kollegoitaan reseptin käyttöön «Aittasalo M, Miilunpalo S, Ståhl T ym. From innova...»1.
  • Kouluttajalääkäreiden koulutuksiin osallistui lähes joka viides terveyskeskuslääkäri ja kolmasosa terveyskeskuksista tilasi reseptilomakkeita.
  • Suomen Lääkäriliiton kyselyiden perusteella liikuntaneuvonta tai reseptin käyttö ei kuitenkaan lisääntynyt lääkärien keskuudessa vuodesta 2002 vuoteen 2004 (Lääkärikysely 2002 ja 2004 «http://www.laakariliitto.fi/tilastot»2).
  • Valtakunnallinen hanke siis tavoitti kohderyhmänsä, mutta ei edistänyt uuden toimintatavan käyttöönottoa. Siihen olisi tarvittu alueellisia hankkeita ja paikallista yhteistyötä.
  • Myös tutkimusnäyttö olisi saattanut vauhdittaa Liikkumisreseptin käyttöönottoa.
  • Tutkimustuloksia saatiin kuitenkin vasta hankkeen päätyttyä «Aittasalo M, Miilunpalo S, Kukkonen-Harjula K ym. ...»2.

Liikkumisreseptistä tehty satunnaistettu kontrolloitu tutkimus (julkaistu vuonna 2006)

 • UKK-instituutin tutkimukseen (vuosina 2002–2003) osallistui 24 terveysasemalta 67 lääkäriä, jotka arvottiin koe- tai kontrolliryhmään «Aittasalo M, Miilunpalo S, Kukkonen-Harjula K ym. ...»2.
  • Koeryhmän lääkärit toteuttivat vastaanotolla tavanomaisen hoidon lisäksi Liikkumisreseptin mukaisen neuvonnan, kontrolliryhmässä toteutui tavanomainen hoito.
  • Potilaiden (N = 265) ryhmä määräytyi vastaanottavan lääkärin mukaan. Potilaiksi valittiin tavanomaiselle vastaanottokäynnille tulleista 20–65-vuotiaista kyselylomakkeen avulla ne, jotka liikkuivat 30 minuuttia kohtuukuormitteisesti enintään neljästi viikossa eikä heillä ollut liikkumista vaikeuttavia sairauksia tai vammoja.
  • Liikkumisen määrää arvioitiin kyselylomakkeella ennen vastaanottokäyntiä sekä 2 ja 6 kuukautta sen jälkeen.
  • Reseptin soveltumista lääkäreiden vastaanottotilanteeseen selvitettiin haastattelemalla tutkimuksen jälkeen 15 satunnaisesti valittua reseptilääkäriä ja 15 reseptin saanutta potilasta.
  • Tulokset osoittivat, että Liikkumisreseptiryhmän potilailla oli hengästymistä aiheuttavaa vapaa-ajan liikkumista yksi viikoittainen kerta enemmän kuin kontrolliryhmään kuuluneilla sekä 2 että 6 kuukauden seurannassa.
  • Lääkäreiltä kului keskimäärin 5–10 minuuttia reseptin laatimiseen, ja se osoittautui käyttökelpoiseksi etenkin terveystarkastus- ja seurantakäynneillä.
  • Potilaat suhtautuivat reseptin avulla toteutettuun liikuntaneuvontaan myönteisesti.
  • Yhteenvetona voidaan todeta, että Liikkumisreseptin laatiminen lisännee vähän liikkuvien perusterveydenhuollon asiakkaiden liikkumista ainakin lyhytaikaisesti, mutta muutoksen säilyminen edellyttää seurantaa.

Ulkomaalaiset kokemukset liikkumisreseptin tyyppisista hankkeista

Liikkumisreseptin nykytila 2010-luvulla

 • Hankkeen kehittämisvaiheen jälkeisestä Liikkumisreseptin kehittämisestä UKK-instituutissa, ks. «Toropainen E, Rinne M, Aittasalo M, Luoto R. Liikk...»6.
 • Kaikki materiaali on saatavilla päivitettynä hankkeen Internet-osoitteessa «http://www.ukkinstituutti.fi/liikkumisresepti»1.
  • Sivustolta löytyy muun muassa täytettävä Liikkumisresepti-lomake, joka on päivitetty kansainvälisen liikuntasuosituksen mukaiseksi (Yhdysvallat 2008; «http://www.health.gov/paguidelines»12).
 • Lisäksi voidaan käyttää työkirjaa, joka on kehitetty moniammatilliseen liikuntaneuvontaan.
 • Liikkumisresepti-lomake on hyväksytty THL:n koodistopalvelutyöryhmässä, ja sen rajapintamäärittelyt on tehty. Lomakke on valmis otettavaksi käyttöön sähköisiin potilastietojärjestelmiin.

Kirjallisuutta

 1. Aittasalo M, Miilunpalo S, Ståhl T ym. From innovation to practice: initiation, implementation and evaluation of a physician-based physical activity promotion programme in Finland. Health Promot Int 2007;22:19-27 «PMID: 17135327»PubMed
 2. Aittasalo M, Miilunpalo S, Kukkonen-Harjula K ym. A randomized intervention of physical activity promotion and patient self-monitoring in primary health care. Prev Med 2006;42:40-6 «PMID: 16297442»PubMed
 3. NICE. Physical activity: brief advice for adults in primary care. NICE public health guidance 44. May 2013. «http://www.nice.org.uk/guidance/ph44»3
 4. Isaacs AJ, Critchley JA, See Tai S ym. Exercise evaluation randomized trail (EXERT): a randomized trial comparing GP referral for leisure centre-based exercise, community-based walking and advice only. Health Technol Assess 2007;11. «http://www.nets.nihr.ac.uk/projects/hta/953301»13
 5. Aittasalo M. Promoting physical activity of working aged adults with selected personal approaches in primary health care. Feasibility, effectiveness and an example of nationwide dissemination. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto. Studies in Sport, Physical Educastion and Health 128. Jyväskylä University Printing House, Jyväskylä 2008. «https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18620/9789513932961.pdf?sequence=1»14
 6. Toropainen E, Rinne M, Aittasalo M, Luoto R. Liikkumisresepti toimii yhteistyöllä. Suom Lääkäril 2010;65:4004-5