Takaisin Tulosta

Rasburikaasi tuumorilyysisyndromaan (TLS) liittyvän hyperurikemian estossa ja hoidossa

Lisätietoa aiheesta
Maarit Wuorela
18.12.2013
 • Satunnaistettuja sokkoutettuja tutkimuksia uraattioksidaasin tehosta tuumorilyysioireyhtymän (TLS) estossa ja hoidossa verrattuna standardihoitoon aikuisilla ei ole tehty.
 • Myöskään rasburikaasin vaikutusta kliinisesti merkittäviin päätetapahtumiin kuten AKI:n kehittymiseen tai keinomunuaishoitoon joutumiseen ei ole tutkittu.
 • Avoimissa prospektiivisissa tutkimuksissa rasburikaasi on kuitenkin osoittautunut tehokkaaksi hyperurikemian ehkäisyssä ja hoidossa hematologisilla aikuispotilailla, joilla TLS:n riski solunsalpaajahoidon yhteydessä on suuri.
 • Taiwanilaisessa avoimessa prospektiivisessa tutkimuksessa «Wang LY, Shih LY, Chang H ym. Recombinant urate ox...»1 oli mukana 27 aikuista, joiden keski-ikä oli 59,3 vuotta (18 miestä ja 9 naista) ja 18 lasta. Näistä 4:llä oli akuutti lymfaattinen leukemia, 4:llä high-grade-lymfooma, 9:llä multippeli myelooma ja 6:lla akuutti myeloinen leukemia.
  • Uraattioksidaasin annos oli 0,2 mg/kg suonensisäisesti kerran vuorokaudessa 2–6 vuorokautta (keskiarvo 4 vuorokautta).
  • Seerumin uraattitaso laski 637 (472–1 440) µmol/l – 29 (0,0–94) µmol/l. Hoito oli hyvin siedetty eikä yksikään potilaista tarvinnut keinomunuaishoitoa.
  • 45 tutkittavasta 7:llä oli munuaisten vajaatoiminta hoitoa aloitettaessa. Kreatiniiniarvot munuaisten vajaatoimintapotilailla olivat ennen hoitoa keskimäärin 275 (168–621) µmol/l ja hoidon jälkeen 239 (106–585) µmol/l. Aikuisten ja lasten kreatiniiniarvoja ei tutkimuksessa ilmoitettu erikseen.
 • Ranskassa, Belgiassa ja Sveitsissä tehdyssä avoimessa faasi II:n monikeskustutkimuksessa «Coiffier B, Mounier N, Bologna S ym. Efficacy and ...»2 oli mukana 100 aggressiivista non-Hodgkinin lymfoomaa sairastavaa keskimäärin 57-vuotiasta potilasta (25–85 vuotta), joilla oli riski kehittää TLS ensimmäisen solunsalpaajahoidon yhteydessä. 11 % potilaista oli hyperurikemia ennen hoidon aloittamista ja kaikkien kreatiniiniarvot olivat viitealueella.
  • Tutkimuksen poissulkukriteereinä olivat merkittävä atooppinen allergia, aikaisempi hoito uraattioksidaasilla tai muulla ei-rekombinantilla uraattioksidaasilla, glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puute, raskaus, imetys ja hoito millä tahansa kokeellisella lääkkeellä edeltävän 30 vuorokauden aikana.
  • Kaikki potilaat nesteytettiin, ja rasburikaasia annettiin 0,2 mg/kg vuorokaudessa suonensisäisesti 3–7 vuorokauden ajan alkaen solunsalpaajahoidon kanssa samana päivänä tai yhtä päivää aikaisemmin.
  • Seerumin kreatiniiniarvot säilyivät normaaleina ja uraattitasot laskivat kaikilla potilailla. Kolmen potilaan rasburikaasihoito jouduttiin keskeyttämään maksaentsyymien nousun takia.
  • Maksa-arvot normaalistuivat muutamassa päivässä. Nousu liittyi joko rasburikaasiin tai annettuihin solunsalpaajalääkkeisiin.
 • Kansainvälisessä avoimessa leukemia- ja lymfoomapotilailla tehdyssä avoimessa monikeskustutkimuksessa «Bosly A, Sonet A, Pinkerton CR ym. Rasburicase (re...»3 oli 112 keskimäärin 54-vuotiasta aikuista ja 166 lasta. Tutkimukseen otettiin potilaita, joilla oli merkittävä riski sairastua hyperurikemiaan.
  • Poissulkukriteereinä olivat tunnettu glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puute, yliherkkyys rasburikaasille tai merkittävä atooppinen allergia.
  • Rasburikaasia annettiin 0,2 mg/kg suonensisäisesti päivittäin 1–7 päivän ajan. Jos seerumin uraattipitoisuus oli erittäin korkea, ensimmäisten 72 tunnin aikana lääke voitiin annostella 2 kertaa vuorokaudessa.
  • 79 aikuisen potilaan (87 %) tulokset arvioitiin; loput jouduttiin sulkemaan pois analyysistä, sillä hoidon jälkeisiä seerumin uraattipitoisuuksia ei ollut käytettävissä. Keskimääräinen hoitoaika aikuisilla oli 5 vuorokautta. Hyperurikemisilla aikuisilla seerumin uraattiarvot laskivat keskimärin 773–18 µmol/l ja normourikemisilla 289–18 µmol/l.
  • Haittavaikutuksia oli alle 2 %:lla. Yksi aikuinen joutui keinomunuaishoitoon AKI:n takia huolimatta hoidolla normaaleiksi muuttuneista seerumin uraattipitoisuuksista, ja hän kuoli munuaisten ja keuhkojen vajaatoimintaan.
 • Yhdysvaltalaiseen avoimeen monikeskustutkimukseen «Pui CH, Jeha S, Irwin D ym. Recombinant urate oxid...»4 otettiin pahanlaatuisia veritauteja sairastavia potilaita, joilla oli hyperurikemian riski. 245 potilaasta 72 oli aikuisia.
  • Poissulkukriteereinä olivat glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puute, merkittävä atooppinen allergia, raskaus tai imetys sekä jokin uraattioksidaasihoito edeltävän 7 vuorokauden aikana tutkimukseen ottamisesta.
  • Rasburikaasia annosteltiin 0,2 mg/kg 1–7 vuorokauden (keskimäärin 3 vuorokauden) ajan.
  • 49 aikuista (keski-ikä 52 vuotta, vaihteluväli 19–85) sai rasburikaasin hyperurikemian hoidoksi ja 23:n (keski-ikä 54 vuotta, vaihteluväli 19–90) hoito oli profylaktinen. Potilaat, jotka saivat solunsalpaajahoitoa, ja joiden riski sairastua TLS:aan oli suuri, voivat suunnitelman mukaan saada ensimmäisten 72 tunnin aikana täyden annoksen rasburikaasia 12 tunnin välein.
  • Rasburikaasi laski seerumin uraattitasoa hoitoryhmässä keskimäärin 702:stä (vaihteluväli 413–1 434) 41:een (vaihteluväli 0–295) µmol/l ja profylaksiaryhmässä 236 (65–425) – 41 (12–201) µmol/l.
  • 6 aikuisista potilaista joutui keinomunuaishoitoon hyperurikemian tai atsotemian vuoksi. Kaikkien seerumin uraattitasot olivat rasburikaasihoidon jälkeen matalat dialyysihoidon alkaessa. Kaikki potilaat toipuivat munuaisten vajaatoiminnasta.

Kirjallisuutta

 1. Wang LY, Shih LY, Chang H ym. Recombinant urate oxidase (rasburicase) for the prevention and treatment of tumor lysis syndrome in patients with hematologic malignancies. Acta Haematol 2006;115:35-8 «PMID: 16424647»PubMed
 2. Coiffier B, Mounier N, Bologna S ym. Efficacy and safety of rasburicase (recombinant urate oxidase) for the prevention and treatment of hyperuricemia during induction chemotherapy of aggressive non-Hodgkin's lymphoma: results of the GRAAL1 (Groupe d'Etude des Lymphomes de l'Adulte Trial on Rasburicase Activity in Adult Lymphoma) study. J Clin Oncol 2003;21:4402-6 «PMID: 14581437»PubMed
 3. Bosly A, Sonet A, Pinkerton CR ym. Rasburicase (recombinant urate oxidase) for the management of hyperuricemia in patients with cancer: report of an international compassionate use study. Cancer 2003;98:1048-54 «PMID: 12942574»PubMed
 4. Pui CH, Jeha S, Irwin D ym. Recombinant urate oxidase (rasburicase) in the prevention and treatment of malignancy-associated hyperuricemia in pediatric and adult patients: results of a compassionate-use trial. Leukemia 2001;15:1505-9 «PMID: 11587206»PubMed