Takaisin Tulosta

Keskeiset depression hoidossa käytetyt psykoterapiat

Lisätietoa aiheesta
Olavi Lindfors
30.6.2014

Kognitiiviset (kognitiivis-behavioraaliset) terapiat

Kognitiivisessa terapiassa autetaan potilasta haitallisten ja joustamattomien ajatusten, mielikuvien ja uskomusten tunnistamisessa ja muokkaamisessa. Näitä tutkitaan tavoitteellisesti terapiaistuntojen aikana ja hyödynnetään erilaisia harjoitteita ja välitehtäviä. Pyritään vaikuttamaan henkilöön itseensä liittyviin kielteisiin käsityksiin niin, että ne muuntuisivat enemmän itsearvostusta tukeviksi ja vaikuttaisivat myönteisemmin käyttäytymiseen ja tunteisiin. Terapeutin rooli on yksilöllisyyttä huomioivalla tavalla ohjaava ja aktiivinen. Kognitiivinen terapia on yleensä lyhytkestoista, käyntikertoja on tyypillisesti kerran viikossa, yhteensä 10–20 kertaa.

Kognitiivinen (kognitiivis-konstruktiivinen) psykoterapia perustuu kognitiivisen terapian periaatteiden ja käytäntöjen soveltamiseen. Sen rinnalla pyritään auttamaan potilasta tutkimalla hänen kehityshistoriaansa, yksilöllisen kokemuksen merkitystä ja potilaan ja terapeutin välistä vuorovaikutusta osana hoitoa. Terapiassa käytetään usein myös rooliharjoituksia. Tavoitteena on edistää potilaan kykyä oman mielensä prosessien tarkasteluun. Kognitiivis-konstruktiivista psykoterapiaa toteutetaan yleensä pitkäkestoisena terapiana, jossa käyntikertoja on tavanomaisesti kerran viikossa ja kesto vuodesta useaan vuoteen.

Kroonisen masennuksen CBASP-terapia (Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy) on integratiivinen psykoterapia, joka pyrkii auttamaan potilaita opastamalla häntä oman toimintansa seurausten tarkasteluun ja edesauttamalla uudenlaisten ajattelu- ja toimintatapojen oppimista. Terapiassa tutkitaan intensiivisesti ja jäsentyneesti ongelmallisia tilanteita, käytetään paljon ohjaavia harjoituksia ja hyödynnetään terapeutin kokemuksia vuorovaikutuksen luonteesta potilaan itseymmärryksen lisäämisessä. Terapian kesto on yleensä 20 kertaa, mutta sitä voidaan toteuttaa pidempänäkin (esimerkiksi 40 käyntikertaa) terapiana.

Tietoisuustaitoihin perustuva kognitiivinen terapia (MBCT, Mindfulness-Based Cognitive Therapy) perustuu hoitomallille, jolla pyritään vähentämään masennuksen uusiutumisriskiä potilailla, joilla on useita aikaisempia masennusjaksoja. Menetelmä perustuu ryhmähoitomalliin, jossa tavoitteena on vähentää kielteisyyttä, harjaannuttaa potilas mielialaoireidensa tunnistamiseen ja motivoida toimimaan mielihyvää tuottavalla tavalla itseään kohtaan. Keskeistä ovat meditaatioon perustuvat tietoisuustaitoharjoitukset, joilla pyritään lisäämään mielen tyyneyttä. Hoito-ohjelman kesto on 8 viikkoa, jona aikana on ryhmätapaamisia ja kotitehtäviä. Lisäksi siihen sisältyy 4 tukikäyntiä seuraavan vuoden aikana.

Interpersonaalinen terapia

Interpersonaalinen terapia on alun perin masennuksen hoitoon kehitetty lyhytkestoinen, diagnoosikeskeinen hoitomuoto, joka perustuu masennuksen hahmottamiseen ihmisten välisiin suhteisiin liittyvänä ongelmakokonaisuutena. Potilasta autetaan määrittelemään keskeiset, erityisesti viimeaikaiset ihmissuhteisiin liittyvät ongelma-alueet, jotka liittyvät masennusoireiluun. Terapeutin tehtävänä on tarjota potilaalle kuntoutuvan toipilaan rooli. Yhdessä tarkastellaan ongelmia ja pyritään löytämään vaihtoehtoisia tapoja toimia ristiriitaisissa vuorovaikutustilanteissa, jotka kytkeytyvät masennukseen. Hoito kestää tavallisesti 3–4 kuukautta ja siinä on 12–16 viikoittaista istuntoa.

Psykodynaamiset psykoterapiat

Lyhyt psykodynaaminen psykoterapia auttaa potilasta selvittämään määriteltyjä mielen sisäisiä ja vuorovaikutuksellisia ristiriitoja elämänhistoriallisesta ja nykyhetken ongelmien näkökulmasta. Terapialle määritellään yhdessä painopiste eli fokus, johon työskentely kohdistuu. Menettelyinä käytetään ongelma-alueiden tarkastelua, jossa hyödynnetään myös terapiasuhteen vuorovaikutusilmiöiden tutkimista ja selventämistä. Terapeutti toimii aktiivisesti yhteistyösuhteen muodostumiseksi ja huolehtii tavoitteessa pysymisestä. Käyntikertoja on yleisimmin 20, kerran viikossa.

Pitkä psykodynaaminen psykoterapia on kestoltaan avoin, intensiivinen terapiamuoto, jossa autetaan potilasta käymällä läpi laaja-alaisesti mielen sisäisiä ja vuorovaikutussuhteiden ongelma-alueita elämänhistoriallisesta ja nykyhetken näkökulmasta. Keskeistä on erilaisten tiedostamattomien ristiriitojen ja kokemusten tarkastelu itseymmärryksen laajentamiseksi. Terapiasuhteessa ilmenevien vuorovaikutusilmiöiden ja tunnekokemusten tutkiminen ja terapeuttinen vuorovaikutus sinänsä ovat keskeinen osa hoitoa. Käyntikertoja on 1–3 kertaa viikossa ja terapian kesto tavallisimmin 2–4 vuotta.