Takaisin Tulosta

Muutosvalmius

Lisätietoa aiheesta
Jukka Marttila
28.12.2010

Tietoinen elintapamuutosten toteuttaminen perustuu harkintaan ja on tavoitteellista ja suunnitelmallista, muutos toteutuu jos henkilö on halukas, valmis ja kykenevä muutokseen. Muutosvalmiuden kuvaamiseen ja arviointiin voidaan soveltaa transteoreettisen mallin keskeistä osaa, muutosvaihemallia «Prochaska JO, Velicer WF. The transtheoretical mod...»1. Muutosvaihemallin keskeinen ajatus on, että muutoksen toteutuminen on prosessi joka etenee tunnistettavissa olevien toisistaan eroavien vaiheiden kautta. Muutosvaiheen tunnistaminen voi tapahtua keskustelussa ohjattavan henkilön kanssa. Sama henkilö voi olla eri käyttäytymismuotojen osalta eri muutosvaiheessa, hän voi olla valmis esimerkiksi lisäämään työmatka liikuntaansa, mutta ei vähentämään alkoholin käyttöä. Muutosvalmius kannattaa siis selvittää erikseen useista painonhallintaa tukevista käyttäytymismuodoista. Eri vaiheissa olevat henkilöt hyötyvät erilaisesta ohjauksesta. Muutosvaiheen tunnistaminen siis tukee ohjauksen toteuttamista. Muutosvaiheista käytetään suomalaisessa kirjallisuudessa erilaisia jaotuksia ja nimityksiä.

ESIHARKINTA: Esiharkinnassa oleva henkilö ei ole tietoinen muutostarpeesta tai hän ei pidä muutoksen toteuttamista itselleen mahdollisena. Muutos voi tuntua mahdottomalta esimerkiksi aikaisempien epäonnistuneeksi tulkittujen yritysten tuoman kokemuksen pohjalta tai riittämättömiksi koettujen voimavarojen takia.

Esiharkinnassa olevaa henkilöä voi tukea prosessissa eteenpäin kiinnittämällä huomiota muutoksen tarpeellisuuteen ja tukemalla hänen pystyvyyttään esimerkiksi tuomalla esiin pienten ja rajoitettujen elintapamuutosten merkittävyyden. Yksittäisten tottumusten pienillä muutoksilla voi vähentää sairausriskiä, tehostaa sairauksien hoitoa ja vähentää niiden kielteisten seurausten todennäköisyyttä. Painonhallinnan ensimmäinen askel on painon nousun pysäyttäminen.

HARKINTA: Harkinnassa henkilö tunnistaa muutoksen tarpeellisuuden ja pohtii sen etuja ja haittoja ja omia mahdollisuuksiaan sen toteuttamiseen. Harkitsevaa henkilö voi tukea tunnistamaan muutoksen etuja ja mahdollisia haittoja ja löytämään käytännöllisiä mahdollisuuksia sen toteuttamiseen.

VALMISTELU / ALOITTELU: Henkilö päätyy muutoksen toteuttamiseen, tekee konkreettisen suunnitelman ja alkaa toteuttaa sitä – mahdollisesti vähitellen ja vielä toteuttamista hioen.

Ohjauksessa hän tuetaan suunnittelussa ja ollaan tukena muutoksen muokkaamisessa kertyvän kokemuksen pohjalta. Huolehditaan, että suunnitelmaan sisältyy muutoksen toteuttamisen seuranta. Annetaan kannustavaa palautetta ensimmäisistä kokeiluista.

YLLÄPITO: Henkilö on toteuttanut muutoksen täysimääräisesti ja jatkaa sen toteuttamista suunnitelman mukaisesti

Ohjauksessa tuetaan henkilöä toteuttamaan muutoksen seurantaa ja annetaan kannustavaa palautetta muutoksen toteutumisesta.

Muutos on siis prosessi joka ei toteudu hetkessä yksittäisen päätöksen pohjalta. Henkilöä voidaan tukea etenemään prosessissa. Muutos ei välttämättä toteudu vaiheiden perättäisenä jatkumana, käytännössä henkilö voi kulkea vaiheiden välillä edestakaisin. Siirtyminen aikaisempaan vaiheeseen ei ole välttämättä repsahdus tai epäonnistuminen vaan voi olla aikaista toimivamman muutoksen toteuttamistavan etsimistä. Prosessin tukemista luonnollisesti edistää hoitosuhteen jatkuvuus. Prosessin alkuvaiheessa henkilö hyötyy tiheistä tapaamisista, ylläpitovaiheessa voidaan tapaamisia harventaa.

Kirjallisuutta

  1. Prochaska JO, Velicer WF. The transtheoretical model of health behavior change. Am J Health Promot 1997;12:38-48 «PMID: 10170434»PubMed
  2. Ruotsalo P, Pitkälä K (toim.) Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Forssan Kirjapaino 2009