Takaisin Tulosta

Raskaudenkeskeytys vaatii henkistä tukea

Lisätietoa aiheesta
Sirpa Rekonen
9.1.2013

Osa naisista tarvitsee runsaasti aikaa ja mahdollisesti keskusteluapua raskaudenkeskeytyspäätöksessään ennen päätöstä keskeytyksestä.

 • Tanskalaisessa prospektiivisessa kyselytutkimuksessa «Husfeldt C, Hansen SK, Lyngberg A ym. Ambivalence ...»1 (n = 354) selvitettiin raskaudenkeskeytystä hakevien naisten epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä päätöksenteossa. 339 naista osallistui tutkimukseen, jossa naisille jaettiin kaksi päivää ennen keskeytystä kyselylomake, jossa selvitettiin sosiaaliset ja henkilökohtaiset taustatiedot sekä kysyttiin raskaudenkeskeytyspäätökseen vaikuttaneita tekijöitä. 103 (30 %) ilmoitti olevansa epävarmoja ja 232 (69 %) varmoja päätöksestään.
 • Yleisimmät syyt raskauden keskeyttämiseen olivat ikä, parisuhde, lapsiluku, taloudellinen tilanne, asumisolosuhteet, opiskelu, työ, sosiaalinen paine, äskettäinen synnytys, voimavarojen puute hoitaa lasta ja sairaus. Päätöksessään epävarmojen naisten kohdalla taloudellinen tilanne ja asuinolosuhteet olivat merkittävästi useammin keskeyttämisen syynä kuin päätöksessään varmojen (taloudellinen tilanne 49 % vs. 29 %, p < 0,05, asuinolosuhteet 24 % vs. 13 %, p < 0,05). Päätöksessään epävarmojen naisten kumppanilla oli merkittävä osuus keskeytyspäätöksen taustalla (16 % vs. 1 %, p < 0,001). Keskeytyspäätöksen omaksi valinnakseen ilmoitti epävarmoista naisista 72 % ja varmoista 97 %, p < 0,001. Päätöksessään epävarmat halusivat myös enemmän tietoa mahdollisesta taloudellisesta tuesta, jos raskaus jatkuisi.
 • Italialaisessa kyselytutkimuksessa «Bengtsson Agostino M. Information needs among Ital...»2 211 naista 232 peräkkäisestä keskeytykseen tulijasta osallistui tutkimukseen, jossa selvitettiin ohjauksen ja informaation tarvetta. Naiset täyttivät lomakkeen viikkoa ennen keskeytystä edeltävällä käynnillä. Kysymykset olivat suljettuja lukuun ottamatta vapaata kommenttia ja sosiaalisen taustan selvittelyjä. Lisäinformaatiota ilmoitti tarvitsevansa itse toimenpiteestä 38 %, nukutuksesta 28 %, tuntemuksista 27 % ja keskeytyksen jälkeisistä asioista 41 %. Tulos viittaa siihen, että naiset aliarvioivat informaationtarpeensa tai eivät tuo sitä esiin. Objektiivinen kirjallinen informaatio on tarpeen raskaudenkeskeytyksessä.
 • Moniin kirjallisuuskatsauksiin, asiantuntijalausuntoihin ja mietintöihin perustuvassa WHO:n kirjassa «World Health Organisation. Complications of aborti...»3 esitetään, että raskaudenkeskeytysprosessissa erityistukea tarvitsevat:
  • hyvin nuoret naiset riippumatta parisuhteesta
  • naiset, joilla on ollut aiemmin tai on keskeytyshetkellä merkkejä psyykkisestä sairaudesta
  • aiempi keskeytyskomplikaatio
  • myöhäinen keskeytysajankohta
  • raskaus alkanut raiskauksen tai insestin seurauksena
  • HIV-infektio
  • naiset, joilla on parisuhteeseen tai perheeseen liittyviä tai sosioekonomisia ongelmia.
 • Suomalaisessa tutkimuksessa «Poikajärvi K. Raskaudenkeskeytysprosessi asiakkaid...»4 selvitettiin yhden keskussairaalan keskeytyspotilaiden tuntemuksia raskauden toteamisesta jälkitarkastukseen. Tutkimukseen osallistui 20 potilasta, jotka kertoivat kokemuksistaan. Tutkimuksen mukaan erityistukea tarvitsivat naiset, jotka olivat aiemmin olleet hedelmättömyyshoidoissa sekä ne, joilla ei ollut tukiverkostoa.
 • Useimmille raskaudenkeskeytystä hakeville tilanne tulee yllätyksenä. Varsin usein mies jättää asian naisen päätettäväksi. Vailla ymmärtävää hyväksyntää mieleen jäävät haavat paranevat hitaasti. Myös vanhuksilla on kipeitä muistoja aborteista «Vuento A. Aborttipotilaan vierellä. Duodecim 2000;...»5.

Kirjallisuutta

 1. Husfeldt C, Hansen SK, Lyngberg A ym. Ambivalence among women applying for abortion. Acta Obstet Gynecol Scand 1995;74:813-7 «PMID: 8533566»PubMed
 2. Bengtsson Agostino M. Information needs among Italian abortion patients. Gynecol Obstet Invest 1997;43:84-8 «PMID: 9067712»PubMed
 3. World Health Organisation. Complications of abortion. Technical and managerial guidelines for prevention and treatment. 1995;74-75
 4. Poikajärvi K. Raskaudenkeskeytysprosessi asiakkaiden arvioimana. Lisensiaattityö. Kuopion yliopisto, 1998
 5. Vuento A. Aborttipotilaan vierellä. Duodecim 2000;116:1480