Takaisin Tulosta

Lapsen normaali seksuaalinen kehitys vs. yliseksualisoitunut käytös

Lisätietoa aiheesta
Julia Korkman
16.4.2013
 • Lapsen normaaliin kehitykseen kuuluu luonnollisena osana seksuaalinen kasvaminen, johon liittyy muun muassa uteliaisuutta, seksuaalisväritteisiä leikkejä ja kokeilua.
 • Seksuaalisen käyttäytymisen perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä seksuaalisesta hyväksikäytöstä.
  • Myös lasten itsensä kosketteleminen ja masturbaatio ovat varsin yleisiä, ja näitä esiintyy joidenkin arvioiden mukaan aikuisten nähden vähintään viidesosalla alle kouluikäisistä lapsista «Poole DA, Wolfe MA, Child development. Normative s...»2, «Gurley J, Kuehnle K, Kirkpatrick HD, The continuum...»4.
  • Lasten seksuaalinen käyttäytyminen saa kuitenkin vaikutteita omasta kulttuurista ja vanhempien ja muun kasvuympäristön asenteista. Amerikkalaisia ja pohjoiseurooppalaisia tutkimuksia verrattaessa on havaittavissa, että eurooppalainen avoimempi suhtautuminen alastomuuteen ja seksuaalisuuteen näkyy myös lasten käytöksessä. Eurooppalaisilla lapsilla on enemmän seksuaalista käyttäytymistä leikeissään kuin samanikäisillä amerikkalaisilla lapsilla «Poole DA, Wolfe MA, Child development. Normative s...»2.
  • Suomessa tehdyn päiväkotitutkimuksen «Sandnabba NK, Santtila P, Wannäs M ym. Age and gen...»5 mukaan esimerkiksi ”lääkärileikkejä”, joihin kuuluu myös sukupuolielinten näyttäminen, esiintyy 44 %:lla lapsista.
  • Ruotsissa tehdyn tutkimuksen «Larsson I, Svedin CG. Teachers' and parents' repor...»6 mukaan kotona havaitaan enemmän lasten seksuaalista käyttäytymistä kuin päiväkodissa. Tämä selittynee päiväkodin strukturoidummalla toiminnalla sekä sillä, että vanhemmat osallistuvat enemmän lasten nukuttamis- ja kylpemistilanteisiin, joissa esimerkiksi sukupuolielinten koskettelu tai niistä puhuminen saattavat luonnollisesti aktivoitua.
   • Esimerkiksi äidin rintojen koskettelua havaittiin tutkimuksessa 79 %:lla lapsista, kun taas naispuolisen päiväkotihoitajan rintojen koskettelua esiintyi paljon harvemmin (noin 10 %:lla lapsista).
   • Aikuisten genitaalialueiden koskettelu oli hyvin harvinaista perheen ulkopuolella, ja sitä tapahtui perheen sisälläkin melko harvoin.
  • Lapsen kiinnostus seksuaalisuutta kohtaan vaihtelee kuitenkin myös väestön sisällä, eli aivan selkeitä ”normeja” ei ole.
 • Vanhemmat, joilla on leppoisampi ja avoimempi suhtautuminen yhdessä nukkumiseen ja kylpemiseen sekä alastomuuteen perheen kesken, raportoivat myös enemmän seksuaalista käyttäytymistä 2–12-vuotiaissa lapsissaan «Friedrich WN, Fisher J, Broughton D ym. Normative ...»7.
  • Samassa tutkimuksessa todettiin, että niin äitien korkeampi koulutustaso kuin heidän avoimempi suhtautumisensa lastensa seksuaaliseen käyttäytymiseen (eli siihen, että äidit pitivät lasten seksuaalista käyttäytymistä normaalina) oli yhteydessä lasten runsaampaan seksuaaliseen käyttäytymiseen.
   • Tämä voitaneen tutkijoiden mukaan selittää muun muassa sillä, että korkeammin koulutetut vanhemmat eivät arastele nähdä seksuaalista käyttäytymistä lapsissaan, ja että he myös uskaltavat raportoida näkemänsä.
 • Suomalaisen tutkimuksen mukaan niin elinympäristön stressaavat tekijät kuin päiväkotihenkilökunnan avoimempi asenne seksuaalisuutta kohtaan lisäävät lapsissa havaittavaa seksuaalista käyttäytymistä «Santtila P, Sandnabba NK, Wannäs M, Krook K, Multi...»8.
  • Lisääntynyttä seksuaalista käyttäytymistä ei siis sinänsä voida pitää oireena, vaan se, miten lapsi käsittelee seksuaalisia asioita, näkyy eri tavoin elinympäristöstä riippuen.
 • Lapsilla havaitaan myös enemmän seksuaalista käyttäytymistä niissä perheissä, joissa on perheväkivaltaa ja muita kuormittavia tekijöitä.
 • Sukupuoli vaikuttaa tutkimusten mukaan jossain määrin käsityksiin normaalista seksuaalisesta käyttäytymisestä.
 • On myös tärkeä tiedostaa, kuinka kulttuurisidonnaista seksuaalisuus ja siihen liittyvä käyttäytyminen ovat, ja miten paljon seksuaalisuuteen ja alastomuuteen liittyvät normit vaihtelevat kulttuurista toiseen «Larsson I, Svedin CG, Friedrich WN, Differences an...»9.
  • Myös eri perheissä on hyvin vaihtelevaa käytäntöä liittyen siihen, mitä nimiä sukupuolielimistä käytetään (ja voidaanko niistä yleensä puhua), onko alastomuus, kylpeminen ja nukkuminen perheen parissa normaalia vai ei, millä tavalla muita kosketellaan jne.
  • Ruotsalaisen tutkimuksen «Larsson I, Svedin CG. Teachers' and parents' repor...»6 mukaan lähes puolella niin päiväkodin opettajista kuin lasten vanhemmista ei ollut nimitystä tytön sukupuolielimille; huomattavasti useammalla oli nimi pojan sukupuolielimille.
 • Tunkeileva seksuaalinen käyttäytyminen (Sexually intrusive behavior), jolla viitataan tyypillisesti seksuaaliseen kosketteluun sekä aikuisten kaltaiseen seksuaaliseen käyttäytymiseen kuten suuseksiin tai yhdyntään tai sen yritykseen, on lapsella muita seksuaalisia käyttäytymismuotoja selvästi harvinaisempaa «Heiman ML, Leiblum S, Cohen Esquilin S ym. A compa...»3, «Friedrich WN, Fisher J, Broughton D ym. Normative ...»7.

Kirjallisuutta

 1. Merrick MT, Litrownik AJ, Everson MD ym. Beyond sexual abuse: the impact of other maltreatment experiences on sexualized behaviors. Child Maltreat 2008;13:122-32 «PMID: 18408209»PubMed
 2. Poole DA, Wolfe MA, Child development. Normative sexual and nonsexual behaviors that may be confused with symptoms of sexual abuse. Kirjassa Kuehnle, K, Connell M. (toim.) The evaluation of child sexual abuse allegations. A comprehensive guide to assessment and testimony. New Jersey: John Wiley & Sons Inc. Hoboken, 2009
 3. Heiman ML, Leiblum S, Cohen Esquilin S ym. A comparative survey of beliefs about "normal" childhood sexual behaviors. Child Abuse Negl 1998;22:289-304 «PMID: 9589180»PubMed
 4. Gurley J, Kuehnle K, Kirkpatrick HD, The continuum of children's sexual behaviour: discriminative categories and the need for public policy change. Kirjassa: Kuehnle, K, Connell M. (toim.) The evaluation of child sexual abuse allegations. A comprehensive guide to assessment and testimony. New Jersey: John Wiley & Sons Inc. Hoboken, 2009
 5. Sandnabba NK, Santtila P, Wannäs M ym. Age and gender specific sexual behaviors in children. Child Abuse Negl 2003;27:579-605 «PMID: 12818609»PubMed
 6. Larsson I, Svedin CG. Teachers' and parents' reports on 3- to 6-year-old children's sexual behavior--a comparison. Child Abuse Negl 2002;26:247-66 «PMID: 12013057»PubMed
 7. Friedrich WN, Fisher J, Broughton D ym. Normative sexual behavior in children: a contemporary sample. Pediatrics 1998;101:E9 «PMID: 9521975»PubMed
 8. Santtila P, Sandnabba NK, Wannäs M, Krook K, Multivariate structure of sexual behaviors in children: associations with age, social competence, life stressors, and behavioral disorders. Early Child Development and Care 2005;175: 3-21
 9. Larsson I, Svedin CG, Friedrich WN, Differences and similaritites in sexual behaviour among pre-schoolers in Sweden and USA. Nordic Journal of Psychiatry 2000;54: 251-257
 10. Hershkowitz I. The effects of abuse history on sexually intrusive behavior by children: An analysis of child justice records. Child Abuse Negl 2011;35:40-9 «PMID: 21316107»PubMed
 11. Friedrich WN, Davies WH, Feher E ym. Sexual behavior problems in preteen children: developmental, ecological, and behavioral correlates. Ann N Y Acad Sci 2003;989:95-104; discussion 144-53 «PMID: 12839889»PubMed