Takaisin Tulosta

Ravitsemusohjaus potilaalle, jolla on krooninen alaraajahaava

Lisätietoa aiheesta
Ulla Siljamäki-Ojansuu
23.1.2014
 • Ravitsemusohjauksen tavoitteena on tukea asiakkaan kykyä ottaa vastuuta terveydestään ja sairautensa hoidosta sekä antaa tähän valmiuksia. Haavapotilaalla se voi käsittää elintapojen, sairauden hoitoon suositellun ruokavalion tai ravitsemushoidon tehostamisen ohjausta «Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemushoito...»1.
 • Ravitsemushoidon onnistumisen edellytyksenä ovat potilaan hyvä motivaatio sekä riittävä ja ammattitaitoinen ohjaus. Esimerkiksi dyslipidemian hoidossa on havaittu, että parhaat tulokset ravitsemushoidon vaikutuksista saadaan, kun ruokavaliossa otetaan huomioon mahdollisimman moni ravintotekijä «Dyslipidemiat (online). Käypä hoito -suositus. Suo...»2 (ks. lisätietoja Käypä hoito -suosituksesta «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50025»1).
 • Ravitsemushoidon huono tulos johtuu lähes poikkeuksetta siitä, ettei potilas ole saanut riittävää ravitsemusneuvontaa eikä häntä ole motivoitu riittävästi, jolloin ruokavalion terveellinen koostaminen ei yleensä onnistu «Dyslipidemiat (online). Käypä hoito -suositus. Suo...»2.
 • Ravitsemusohjaus edellyttää, että ohjaaja on perehtynyt ravitsemushoitoon ja ravinnonsaannin arviointiin, hänellä on tietoa sairauksista, niiden hoidosta ja ohjausmenetelmistä sekä taidot asiakaslähtöiseen vuorovaikutukseen (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010, Internet: «http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/»2) «Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemushoito...»1.
 • Yksilöllisessä ohjauksessa lähdetään liikkeelle potilaan tarpeiden, toiveiden, muutoshalukkuuden ja sairauden hoidon selvittämisestä ja ohjauksen rakentamisesta niille. Tavoitteet sovitaan yhdessä potilaan kanssa neuvotellen. Yhdellä ohjauskerralla käsitellään yleensä yhdestä kahteen aihekokonaisuutta «Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemushoito...»1.
 • Ohjaaja selvittää potilaan nykyiset ruokailutottumukset ravintoanamneesin tai ruokafrekvenssikyselyn avulla ja pyytää asiakasta arvioimaan nykyistä ruokavaliotaan ja erityisesti sitä, mitä hyvää siinä on jo nyt. Toimivien kohtien huomaaminen nykyisessä ruokavaliossa ja myönteisen palautteen anto niistä motivoi potilasta ja parantaa yhteistyösuhdetta. Vasta sen jälkeen tarkastellaan ruokavaliossa muutosta kaipaavia kohtia ja sitä, mistä niistä potilaan olisi helpointa aloittaa «Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemushoito...»1.
 • Potilas ja ohjaaja laativat yhteistyössä konkreettisen ratkaisuehdotuksen sovitun muutoskohteen pohjalta. Yhdessä suunniteltu ravitsemushoitosuunnitelma tai muut kirjalliset ohjeet toimivat muistin tukena. Ohjaus on havainnollista, käytännönläheistä (elintarvikkeiden valinta ja ruoanvalmistus) ja käsittää sopivasti tietoa. Se etenee keskustellen, kysellen, potilasta kuunnellen ja myönteistä palautetta antaen «Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemushoito...»1. Keskusteluissa korostetaan tai tuodaan esille, että päävastuu potilaan ravitsemushoidon toteuttamisesta on hänellä itsellään «Dyslipidemiat (online). Käypä hoito -suositus. Suo...»2.
 • Motivoitumista voidaan tukea ja käyttäytymisen muutosta edistää sopivien harjoitusten ja kotitehtävien avulla. Yksilöllisen ravitsemusohjauksen seurannassa voidaan hyödyntää myös puhelinta, sähköpostia ja pikaviestintäohjelmia «Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemushoito...»1. Ravitsemushoidon ohjaamiseen ei riitä yksi neuvontakerta, vaan potilaalla tulee olla mahdollisuus seurantakäynteihin «Dyslipidemiat (online). Käypä hoito -suositus. Suo...»2.
 • Toimintayksiköt sopivat ravitsemusohjauksen työnjaosta osana potilaan hoitoa ja huolehtivat ravitsemusohjauksen jatkuvuudesta. Lääkärin tehtävänä on perustella ravitsemushoidon tarvetta ja kannustaa potilasta omahoitoon. Ravitsemusohjauksesta vastaavan tahon tulisi olla ravitsemusterapeutti tai asiaan erittäin perusteellisesti koulutuksella perehdytetty hoitaja, jotta ravitsemushoidon tavoitteiden mukainen ruokavalion noudattaminen onnistuisi hyvin ja ravitsemushoidon teho olisi paras mahdollinen. Jos potilaalla on useita ravitsemushoidolla hoidettavia terveysongelmia tai sairauksia, hänen tulee saada ravitsemusterapeutin ohjausta «Dyslipidemiat (online). Käypä hoito -suositus. Suo...»2.

Kirjallisuutta

 1. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Edita. Helsinki 2010
 2. Dyslipidemiat (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013 (viitattu 10.8.2013). Saatavilla Internetissä: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50025»1