Takaisin Tulosta

Ravitsemushoidon tulosten seuranta ja arviointi sekä tarvittaessa ravitsemushoitosuunnitelman muuttaminen potilaalle, jolla on krooninen alaraajahaava

Lisätietoa aiheesta
Ulla Siljamäki-Ojansuu
23.1.2014

Kirjallisuutta

  1. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Edita. Helsinki 2010
  2. Dyslipidemiat (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013 (viitattu 10.8.2013). Saatavilla Internetissä: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50025»1