Takaisin Tulosta

Pneumokokin makrolidiresistenssitilanne

Lisätietoa aiheesta
Janne Aittoniemi
12.6.2014

Lähes kolmasosa lasten näytteistä eristetyistä pneumokokkikannoista on resistenttejä makrolideille (telitromysiini ei ole indisoitu lasten keuhkokuumeen hoitoon)

Suomalaisen Mikrobilääkeresistenssin tutkimusryhmä FiRe (Finnish Study Group for Antimicrobial Resistance) perustettiin 1990-luvulla keräämään tilastotietoa (Finres) kliinisesti tärkeiden mikrobien mikrobilääkeresistenssistä. Tiedonkeruussa ovat alusta asti olleet mukana kaikki maamme kliinisen mikrobiologian laboratoriot, jotka tekevät bakteerien mikrobilääkeherkkyysmäärityksiä. Vuosina (1988–) 1997–2010 Finres-tietokantaan on kerätty vuosittain noin 5 000 pneumokokkikannan herkkyystiedot (penisilliini, erytromysiini, klindamysiini, tetrasykliini ja sulfatrimetopriimi) «Gunell M, Hakanen A, Aittoniemi J ym. Mikrobilääke...»1, (Internet «http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-359-8»1).

Suomalainen Finres-tietokanta yhdistetään vuosittain EU:ssa ECDC:n (European Centre for Disease Control and Prevention) ylläpitämään yleiseurooppalaiseen Ears-Net-tietokantaan, mistä saadaan EU:n laajuinen näkemys pneumokokin herkkyystilanteesta «European Centre for Disease Prevention and Control...»2, (Internet «http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/database/Pages/database.aspx»2).

Finres-tilastotiedon keräämisen alkuaikoina 1980–1990-lukujen vaihteessa pneumokokin resistenssi erytromysiinille (= ryhmäherkkyys makrolideille poislukien telitromysiini) oli alle 1 % luokkaa, mutta sen jälkeen resistenssi on kehittynyt merkittävästi. Vuonna 2010 jo yli 25 % kaikista pneumokokkieristyksistä ja myös veriviljelyeristyksistä oli resistenttejä erytromysiinille. Alle 5-vuotiaiden lasten märkänäytteissä erytromysiiniresistenssi oli vieläkin yleisempää (> 30 %). Erytromysiiniresistenttien kantojen herkkyys on usein alentunut myös penisilliinille, mutta kannat ovat yleensä herkkiä telitromysiinille «Rantala M. Antimicrobial resistance in Streptococc...»3 (Internet «http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205084978»3). Telitromysiiniä ei ole kuitenkaan indisoitu lasten keuhkokuumeen hoitoon. Suomessa vallalla oleva makrolidiresistenssi 14- ja 15-renkaisille makrolideille ei aiheuta resistenssiä klindamysiinille, ja vain noin 1/3 erytromysiiniresistenteistä kannoista on resistenttejä myös sille. Pneumokokin klindamysiiniresistenssi oli alle 5-vuotiailla lapsilla vuonna 2010 noin 15 %:n luokkaa «Gunell M, Hakanen A, Aittoniemi J ym. Mikrobilääke...»1. Tetrasykliiniherkkyystilanne on pysynyt pneumokokin osalta niin ikään kohtalaisena, ja vuonna 2010 pneumokokkikannoista kaikkiaan noin 10 % oli tetrasykliinille resistenttejä. Täten tetrasykliinijohdosten, käytännössä doksisykliinin, käyttö voi tulla kyseeseen harkiten yli 8-vuotiaiden pneumokokki-infektion hoidossa. Vuonna 2010 lähes kolmasosa alle 5-vuotiaiden lasten pneumokokkikannoista oli resistenttejä sulfa-trimetopriimille.

Pneumokokin makrolidiresistenssi vaihtelee näytetyypin, maantieteellisen alueen, kantojen ja serotyyppien mukaan. 10-valenttinen pneumokokkikonjugaattirokote otettiin yleiseen rokotusohjelmaan Suomessa syksyllä 2010. Konjugaattirokotteen tiedetään vähentävän vaikeiden pneumokokki-infektioiden esiintyvyyttä. Monivalenttisen rokotteen on todettu vähentäneen makrolidiresistenttien kantojen esiintyvyyttä maailmalla «Hampton LM, Farley MM, Schaffner W ym. Prevention ...»4, ja sama trendi on mahdollisesti nähtävissä myös Suomessa «Korppi M, Karppa H, Vuento R. Universal pneumococc...»5. Toistaiseksi julkaisemattomien Finres-tilastotietojen perusteella erytromysiiniresistenttien kantojen osuus < 5-vuotiailla lapsilla (muut kuin veriviljelyt) näyttäisi laskeneen Suomessa vuoden 2010 31 %:sta (557/1 782) vuonna 2012 24 %:iin (335/1 401) (lähde: suullinen tiedonanto Finres/Antti Nissinen). Vaikutuksen pysyvyys jää nähtäväksi. Pneumokokin makrolidiherkkyystilannetta on jatkossakin syytä seurata tarkasti.

Kommentti

Lähes 1/3 lasten näytteistä eristetyistä pneumokokkikannoista on resistenttejä makrolideille (telitromysiini ei ole indisoitu lasten keuhkokuumeen hoitoon). Makrolidejä ei voi käyttää monoterapiana pneumokokin aiheuttaman keuhkokuumeen hoitoon ilman herkkyysmääritystietoa. Suomessa vuonna 2010 yleiseen rokotusohjemaan otettu pneumokokkikonjugaattirokote saattaa vaikuttaa pneumokokin makrolidiherkkyystilanteeseen.

Kirjallisuutta

  1. Gunell M, Hakanen A, Aittoniemi J ym. Mikrobilääkeresistenssi Suomessa. Finres 1997–2010. THL:n raportti 67/2012. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-359-8
  2. European Centre for Disease Prevention and Control. Antimicrobial resistance interactive database (EARS-Net). http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/database/Pages/database.aspx
  3. Rantala M. Antimicrobial resistance in Streptococcus pneumoniae in Finland with special reference to macrolides and telithromycin. Doctoral Thesis. 118 s. Publications of the National Institute for Health and Welfare, Research 8/2009. Yliopistopaino, Helsinki: THL, 2009, http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205084978
  4. Hampton LM, Farley MM, Schaffner W ym. Prevention of antibiotic-nonsusceptible Streptococcus pneumoniae with conjugate vaccines. J Infect Dis 2012;205:401-11 «PMID: 22158567»PubMed
  5. Korppi M, Karppa H, Vuento R. Universal pneumococcal vaccination of <2-year-olds decreased pneumococcal bacteremia and antibiotic resistance in <5-year-olds. Acta Paediatr 2013;102:e239-40 «PMID: 23586617»PubMed