Takaisin Tulosta

Sydänvikaisen vastasyntyneen hoito

Lisätietoa aiheesta
Liisa Rovamo ja Paula Rautiainen
25.6.2014

Synnynnäinen sydänvika

 • Sydänviat ovat yleisimpiä lasten epämuodostumia.
 • Synnynnäinen sydänvika todetaan 1 %:lla. Sydänvian vaikeita muotoja todetaan 0,1 %:lla vastasyntyneistä.
 • Suomessa syntyy 500 sydänvikaista lasta, joista 150–180:llä sydänvika on vakava ja vaatii leikkaushoidon ensimmäisen elinvuoden kuluessa.
 • Kriittisellä sydänvialla tarkoitetaan rakenteellista vikaa, joka oireilee ja vaatii toimenpiteitä pian syntymän jälkeen. Suomessa kriittinen sydänvika diagnosoidaan 50–60 vastasyntyneellä vuodessa.
 • Kriittiset valtimotiehyestä riippuvaiset sydänviat ovat edelleen merkittävä perinataalikuolleisuuden syy.
 • Muut leikkaushoitoa vaativat merkittävät sydänviat oireilevat usein vasta muutamien päivien tai viikkojen iässä.
 • Osa synnynnäisistä sydänvioista todetaan tiettyjen raskaudenaikaisten riskitekijöiden yhteydessä, mutta valtaosassa tapauksia ei riskitekijöitä ole havaittavissa.
 • Antenataalisesti tehdyllä ultraäänitutkimuksella voidaan havaita jo alkuraskaudessa noin 30 % vaikeista rakenteellisista sydänvioista sekä useimmat vaikeat rytmihäiriöt.

Saturaatioseula

 • Saturaatioseula löytää noin 60 % niistä kriittisistä sydänvioista, jotka eivät jää kiinni sikiöaikana – herkimmin syanoottiset sydänviat.
 • Testin luotettavuutta voidaan lisätä mittaamalla pre- ja postduktaaliset saturaatiot 1–2 tunnin iässä synnytyssalissa ja toistamalla testi ennen kotiutusta.
 • Vasemman puolen virtausesteiden diagnostiikka (CoA) on vielä pitkälti kliinisen tutkimuksen varassa (femoraalipulssit ym.).
 • Saturaatioseulan tulkinta, ks. kuva «Täysiaikaisen vastasyntyneen saturaatio»1.
Kuva 1.

Täysiaikaisen vastasyntyneen (raskausviikolla ≥ 37 syntyneet) saturaatio syntymän jälkeen.

Mukailtu artikkelista Dawson JA ym. 2010.

Lähde: Dawson JA, Kamlin CO, Vento M, Defining the Reference Range for Oxygen Saturation for Infants After Birth. Pediatrics 2010;125;e1340–7 PMID: 20439604

Kriittisen sydänvian oireet ja löydökset

 • Vastasyntyneen kriittiset sydänviat jaetaan kliinisen kuvansa mukaan
  • keuhkokiertoa rajoittaviin
  • systeemiverenkiertoa rajoittaviin vikoihin.
 • Syanoosi on tavallinen löydös lapsella, jolla keuhkokierto on riittämätön.
 • Asidoosi on tavallinen löydös lapsella, jolla systeemikierto on riittämätön.

Kriittisten synnynnäisten sydänvikojen alkuhoito

 • Kriittinen sydänvika on duktusriippuvainen, kunnes kaikututkimuksella toisin osoitetaan.
 • Duktusriippuvaista sydänvikaa epäiltäessä aloitetaan alprostadiili-infuusio 0,03–0,05 (-0,1) µg/kg/min «Fellman V, Luukkainen P, Asikainen T. (toim.). Vas...»1.
 • Lapsi, jolla epäillään kriittistä sydänvikaa, siirretään jatkohoitoon HYKS:n Lastenklinikkaan.
 • Alprostadiili-infuusion aloituksen jälkeen lapsi on yleensä stabiloitavissa. Poikkeuksena suurten suonten transposition (TGA) omaavat lapset, joilla vain riittävän suuri eteisseptumaukko takaa riittävän sekoittumisen.
 • Desaturoituva TGA-lapsi tarvitsee eteisseptostomian hengen pelastavana toimenpiteenä.

Toimenpiteet siirtoa varten kriittisissä sydänvioissa

 • Lapsi intuboidaan matkan ajaksi.
 • Verenkierto stabiloidaan.
 • Ensisijaisena hypotension hoitolinjana on täyttö, sillä alprostadiili aiheuttaa vasodilataation.
 • Erityisesti TGA-lapsilla täyttöaste vaikuttaa saturaatiotasoon ennen septostomiaa.
 • Jos hypotension vuoksi harkitaan vasoaktiivista lääkehoitoa matkan ajaksi, on syytä konsultoida kardiologia tai tehohoitolääkäriä.
 • Matkan aikainen saturaatiomittaus laitetaan oikeaan käteen.
 • Sydänlapsilla on tavoitteena minimi preduktaalinen SpO2 > 75–80 % kuljetuksen aikana. Eli happea annetaan niin, että ainakin tähän tavoitteeseen päästään.
  • Lapsella, jolla on vasemman kammion hypoplasia (HLHS), pyritään saturaatiotasoon 80–90 %. Liiallinen hapen anto voi näillä lapsilla huonontaa systeemikiertoa ja aiheuttaa asidoosia.

Rytmihäiriö

Takykardia

 • Jos vastasyntyneellä on nopea, taajuudeltaan vaihtelematon syke (yli 200/min), on epäiltävä supraventrikulaarista takykardiaa ja otettava 12-kytkentäinen EKG.
  • Oireita ovat levottomuus, tiheä hengitys, vaisuus, huono syöminen ja verenkierron romahtaminen.
 • Vagaalisia heijasteita voi kokeilla, jos lapsen yleisvointi sen sallii (kylmä pyyhe tai jäävesipussi kasvoille, nenän sulkeminen hetkeksi, lapsen kääntäminen pää alaspäin).
 • Nopea adenosiinibolus 200–500 µg/kg isoon laskimoon.
 • Jos lyhyt AV-katkos saadaan aikaan, mutta takykardia alkaa välittömästi uudelleen, voidaan antaa beetasalpaajaa, esimerkiksi
  • propranololi 0,05–0,1 mg/kg i.v. tai
  • esmololi 500 µg/kg i.v. ja
  • uusia adenosiinin anto beetasalpaajan jälkeen.
 • Jos potilaalla on vaikea sydämen vajaatoiminta tai hoitovaste edellä mainituilla lääkkeillä ei ole riittävä, turvallisin lääke on amiodaroni:
  • lataus 5 mg/kg i.v. 30–60 minuutin aikana
  • jatkoinfuusio 10–15 mg/kg/vrk.
 • Kardioversio QRS-kompleksiin synkronoituna 0,5–2 J/kg. Anestesia välttämätön.
 • Sydämen nopealyöntisyyskohtauksen esiintyessä on tarkistettava, ettei vastasyntyneen takykardian syynä ole hypovolemia, kuume, anemia, elektrolyyttihäiriö tai kova kipu.
 • On myös tarkistettava 12-kytkentäisestä EKG:stä, ettei kyseessä ole eteislepatus tai kammiotakykardia, jolloin adenosiini ei tehoa.

Bradykardia

 • Jos syketaso ei nouse riittävästä ventilaatiosta ja hapetuksesta huolimatta > 100/min, varmistetaan EKG:stä, ettei potilaalla ole II tai III asteen eteis-kammiokatkosta.
 • Jos syketaso on alle < 55 /min, aloitetaan isoprenaliini-infuusio 0,05 µg/kg/min.

Kirjallisuutta

 1. Fellman V, Luukkainen P, Asikainen T. (toim.). Vastasyntyneiden tehohoito. Kustannus Oy Duodecim 3. uusittu painos 2013