Takaisin Tulosta

Terapian vaikuttavuus PTSD:stä ja traumaperäisistä stressioireista kärsivien lasten ja nuorten hoidossa

Lisätietoa aiheesta
Raija-Leena Punamäki
15.10.2014

Taulukoissa on esitetty esimerkkejä tutkimuksista jaoteltuna trauman luonteen mukaan:

Taulukko 1. Esimerkkejä tutkimuksista, trauman luonne: perheväkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö
Viite Tutkimustehtävä & terapiamuoto Osallistujat Tutkimusasetelma ja analyysimenetelmät Tulokset: terapian vaikuttavuus
TF-KBT= traumakeskeinen kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia (Trauma-focused Cognitive Behavioral Therapy)
KKT = kognitiivinen käyttäytymisterapia
NET = narratiivinen altistusterapia (Narrative Exposure Therapy)
CCT = lapsikeskeinen terapia
NST= ei ohjattu tukea antava terapia
Cohen, Deplinger, Mannarino, & Steer
(2004)
«Cohen JA, Deblinger E, Mannarino AP ym. A multisit...»1
TF-KBT:n tehokkuus PTSD:n ja psykiatristen oireiden hoidossa
Käsikirjapohjainen terapia (Cohen & Mannarino)
Psykoedukaatio, selviytymiskeinot ja kognitiivis-emotionaalinen trauman prosessointi
Lapset ja vanhemmat yhdessä
12 viikottaista terapiakertaa
N = 203 (160 tyttöä; 43 poikaa)
Ikä 8–14 vuotta
Hyväksikäyttöä 6 kuukauden aikana
Kliinisesti merkittävä seksuaalinen käyttäytymishäiriö (K-SADS)
Vanhempi osallistuu
Monikeskustutkimus, eri sosiaaliluokat edustettuina
Ei akuuttia psykoosia, kehitysviivästymää tai päihteiden käyttöä
TF-KBT vs lapsikeskeinen terapia (tuki, voimaatuminen)
Satunnaistettu jako ryhmiin
Ei kontrolliryhmää
Mittaukset ennen ja jälkeen
Kato 65 % (T2, N = 148)
Sokkoarviointi
Näytön voima analyysi
Alkumittausarvot kontrolloitu
PTSD-diagnoosi ja psykiatriset oireet vähenivät kummassakin terapiaryhmässä
TF-KBT-ryhmässä PTSD- ja depressio-oireet sekä häpeän tunteet vähenivät enemmän, ja toimivat ihmissuhteet ja tarkoituksenmukaiset emotionaaliset vastaustavat lisääntyivät enemmän kuin lapsikeskeisessä terapiassa
TF-KBT-ryhmässä vanhempien kompetenssi lisääntyi enemmän kuin lapsikeskeisessä terapiaryhmässä
Muutokset olivat keskitasoa tai suuria.
Kliininen merkitys: TFKBT:ssä PTSD:n esiintyvyys oli 21 % ja lapsikeskeisessä terapiassa 46 % terapian jälkeen
Cohen, Mannarino & Knudsen
(2005)
«Cohen JA, Mannarino AP, Knudsen K. Treating sexual...»2
TF-KBT:n vaikuttavuuden pysyvyys, kun kriteerinä oli psykiatristen oireiden lisäksi muun muassa dissosiaatio, ahdistus, seksuaalinen ja sosiaalinen kehitys (18 vaikuttavuuskriteeriä)
Käsikirjapohjainen terapia (Cohen & Mannarino)
12 viikoittaista terapiakertaa
N = 82 (56 T; 26 P)
Ikä 8–15 vuotta
Sama kuin edellä Cohen ym. (2004)
TFKBT vs yhteisöterapia (ei ohjattu yhteisön tuki)
Satunnaistettu ryhmiin
Ei kontrolliryhmää
Mittaukset ennen ja jälkeen sekä 6 ja 12 kuukauden seurannat
Kato 59,7 % (N = 49 6 ja 12 kuukautta)
Sokkoarvioiti
Näytön voima -analyysi
TF-KBT-ryhmässä oireiden lasku suurempi kuin yhteisöterapiassa: masennus-, ahdistus- ja dissosiaatio-oireet sekä seksuaaliset ongelmat
TF-KBT-ryhmässä PTSD-oireiden taso ei laskenut vertailuryhmää enempää
Näytön voiman keskiarvo 0,30 12 kuukauden seurannassa
Cohen ym.
(2011)
«Cohen...»3
TF-KBT interventiona perheväkivallan ehkäisykeskuksessa: tuloksellisuus ja toimivuus
8 terapiakertaa
N = 124 lasta
Ikä 7–14 vuotta
Perheväkivaltatrauma ja PTSD-diagnoosi
Kliininen haastattelu (K-SADS-PL) ja itseraportointi
Äidit ja lapset satunnaistettiin TF-KBT- (n = 62) tai tavanmukaiseen (n = 62; lapsikeskeinen terapia) hoitoon
Näytön voima -analyysi
TF-KBT-ryhmässä PTSD-diagnoosi väheni tilastollisesti merkitsevästi
PTSD:n välttely- ja ylivirittyneisyysoireet laskivat enemmän kuin lapsikeskeisessä terapiassa (ero 0,55; 95 % luottamusväli 0,07–1,03, M luottamusväli 0,71; luottamusväli 0,22–1,20)
Deplinger, Mannarino,
Cohen, & Steer
(2006)
«Deblinger E, Mannarino AP, Cohen JA ym. A follow-u...»4
TF-KBT:n vaikuttavuuden pysyvyys 1 vuoden seurannassa
Käsikirjapohjainen terapia (Cohen & Mannarino)
Pysyvyyteen vs muutokseen vaikuttavat taustatekijät ja terapiatyytyväisyys
N = 183
Kliinisesti merkittävä seksuaalinen käyttäytymishäiriö (K-SADS)
Vanhempi osallistuu
Monikeskustutkimus, eri sosiaaliluokat edustettuina
TF-KBT vs lapsikeskeinen terapia (tuki, voimaatuminen)
Satunnaistettu jako ryhmiin
Ei kontrolliryhmää
Analyysi: muutokset oireissa 6 ja 12 kuukauden seurannan välillä kahdessa terapiaryhmässä
Näytön voima (Cohen d)
PTSD-oireet vähenivät sekä TF-KBT-että lapsikeskeisessä ryhmässä 6 ja 12 kuukauden seurannassa
TF-KKT-ryhmässä PTSD ja häpeän tunteiden lasku oli merkitsevästi suurempi kuin lapsikeskeisessä ryhmässä
Vanhemman stressi laski ainoastaan TF-KBT-ryhmässä
Lapsen traumakokemukset ennustivat PTSD-oireiden muutosta vain lapsikeskeisessä ryhmässä
Deblinger, Mannarino, Cohen, Runyon, & Steer
(2011)
«Deblinger E, Mannarino AP, Cohen JA ym. Trauma-foc...»5
Terapiaintensiteetti ja narratiivisen trauma-altistus TF-KBT:n vaikuttavuudessa
Intensiteetti: verrataan 8 vs 16 terapiaistuntoa
Altistus: verrataan narratiivinen altistus vs narratiivinen ei altistus
PTSD-, masennus-, ahdistus- ja aggressio-oireet, lapsen turvallisuustaidot sekä vanhemmuuden laatu (14 kriteeriä)
N = 210 lasta
Ikä 4–11 vuotta
Seksuaalinen hyväksikäyttö
PTSD-oireita (K-SADS)
Monikeskusrekrytöinti
Satunnaistettu neljään ryhmään: lyhyt (8 terapia) ja ei-altistus, pitkä (16 terapia) ja ei-altistusta, lyhyt ja altistus, pitkä ja altistus
Mittaukset ennen ja jälkeen
Mixed-model ANCOVA
TF-KBT vähensi lasten oireita (PTSD, ahdistus, masennus, käyttäytymishäiriöt) kaikissa neljässä terapia-asetelmassa
Pitkät terapiat (16 kertaa) tehokkaampia PTSD-diagnoosin suhteen
Lyhyt terapia yhdistettynä narratiiviseen trauma-altistukseen vähensi merkitsevästi lasten pelkoja ja yleistä ahdistusta sekä vanhempien traumaan liittyvää stressiä
Jagerghaderi ym.
(2004)
«Jaberghaderi N, Greenwald R, Rubin A...»6
KKT:n ja EMDR:n vaikuttavuus ja tehokkuus PTSD:n ja internalisoivien ja eksternalisoivien oireiden hoidossa
Käsikirjapohjainen terapia
N = 14 tyttöä
Ikä 12–13 vuotta
Seksuaalinen hyväksikäyttö yli 6 kuukautta sitten
Kliinisesti merkittävät PTSD-oireet
Satunnaistettu jako KTT- ja EMDR-ryhmiin
Ei kontrolliryhmää
Mittaukset ennen ja jälkeen
Näytön voima -analyysi (Cohen's d)
PTSD-oireet vähenivät sekä EMDR- (näytön voima 2,3) että KKT-ryhmässä (1,1)
EMDR tehokkaampi kuin KTT, kun huomioidaan istuntojen määrä
Eksternalisoivat ja internalisoivat oireet vähenivät sekä KTT- että EMDR-ryhmissä (näytön voima, keskiarvo 0,72)
King ym.
(2000)
«King NJ, Tonge BJ, Mullen P ym. Treating sexually ...»7
Lapsi- ja perhe-orientoituneen kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) vaikuttavuus PTSD- ja ahdistusoireiden hoidossa
Käsikirjapohjainen terapia (Beblinger ym. 1996)
Kaksi KKT-ryhmää: Lapsi-KKT ja perhe-KKT
20 viikoittaista istuntoa (50 minuuttia)
N = 36 tyttöä
Ikä 5–17 vuotta
Rekrytoitu seksuaalisen hyväksikäytön hoitoklinikoilta
PTSD-oireita
Satunnaistettu ja kontrolloitu asetelma: 2 KKT-ryhmää (lapsi ja lapsi ja vanhempi) vs vertailuryhmä (odotuslista)
Mittaukset ennen ja jälkeen
Sekä lapsi- että perheorientoituneissa KKT-ryhmissä PTSD- ja ahdistusoireet vähenivät tilastollisesti merkitsevästi
Kliininen merkitys: hoidon loputtua KTT-ryhmissä 40 % ja vertailuryhmässä 80 % PTSD-diagnoosi
Johtopäätöksenä oli, että vanhempien osallistuminen ei paranna tulosta seksuaalisen hyväksikäytön hoidossa
Scheeringa, Weems, Cohen, Amya-Jackson, & Guthrie.
(2011)
«Scheeringa MS, Weems CF, Cohen JA ym. Trauma-focus...»8
TF-KBT-terapian vaikuttavuus esikouluikäisten lasten PTSD-oireiden hoidossa
Kehityksellisesti sovellettu terapia (symbolinen työskentely (piirustus) ja altistusharjoitukset)
12 viikoittaista terapiakertaa
N = 64 lasta
Ikä 3–6 vuotta
Erilaisia traumoja (esimerkiksi perheväkivalta, onnettomuudet)
Satunnaistettu ja kontrolloitu asetelma
TF-KBT- ja vertailuryhmä (odotuslista)
Mittaukset ennen ja jälkeen sekä 6 kuukauden seuranta
TF-KBT-ryhmässä PTSD-oireet vähenivät merkitsevästi (effect size = 1,01)
Näytön voima postterapia 1,48
Internalisoivat ja eksternalisoivat oireet eivät laskeneet merkitsevästi
Toyrigny ym.
(2005)
«Tourigny M, Hébert M, Daigneault I ym. Efficacy of...»9
Psykoedukaatiota sisältävän ryhmäterapian vaikuttavuus PTSD- ja muiden psykiatristen oireiden hoidossa
20 viikoittaista 2 tunnin istuntoa
42 tyttöä
Ikä 14–17 vuotta
Rekrytoitu seksuaalisen hyväksikäytön uhrien hoitoklinikoilta
Vakava hyväksikäyttö
Ei vakavaa tai akuuttia mielenterveyshäiriötä
Kontrolloitu tutkimus, mutta ei satunnaistettu
Ryhmäterapia vs odotuslistavertailuryhmä
Mittaukset ennen ja jälkeen
PTSD-oireet vähenivät merkitsevästi enemmän ryhmäterapia- kuin vertailuryhmässä
Myös emotionaaliset ja käytöshäiriöoireet vähenivät interventioryhmässä
Trowell ym.
(2012) «Trowell J, Kolvin I, Weeramanthri T ym. Psychother...»10
Yksilö- ja ryhmäterapian vaikuttavuus akuutisti oireilevilla seksuaalisen hyväksikäytön uhreilla
Psykoanalyyttinen yksilöterapia: 30 istuntoa
Ryhmäterapia, jossa kognitiivis-käyttäytymisterapeuttisia elementtejä ja psykoedukaatiota: 18 istuntoa
N = 71 tyttöä
Ikä 6–14 vuotta
Ohjattu lastensuojelusta
Vakava seksuaalinen hyväksikäyttö
PTSD- ja akuutit ja kroonistuneet psykiatriset oireet
Satunnaistettu kahteen aktiiviterapiaan: (1) fokusoitu lyhyt yksilöterapia ja (2) ryhmäterapia
Mittaukset ennen ja jälkeen sekä 24 kuukauden seuranta
PTSD-oireet laskivat enemmän yksilöpsykoterapiaryhmässä: (Cohen d-effect size 0,60–0,79)
PTSD-oireiden lasku pysyi 2 vuoden seurannassa
Toimintakyky parani ja psykiatriset oireet laskivat sekä yksilö- että ryhmäterapioissa
Taulukko 2. Esimerkkejä tutkimuksista, trauman luonne: luonnon katastrofi
Viite Tutkimustehtävä & terapiamuoto Osallistujat Tutkimusasetelma ja analyysimenetelmät Tulokset: terapian vaikuttavuus
TF-KBT= traumakeskeinen kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia (Trauma-focused Cognitive Behavioral Therapy)
KKT = kognitiivinen käyttäytymisterapia
NET = narratiivinen altistusterapia (Narrative Exposure Therapy)
CCT = lapsikeskeinen terapia
NST= ei ohjattu tukea antava terapia
Chemtob, Nakashima & Hamada
(2002)
«Chemtob CM, Nakashima JP, Hamada RS. Psychosocial ...»11
Hawaijin maanjäristys
Koulupohjaisen KKT-ryhmä- ja KKT-yksilöterapian tehokkuus PTSD:n hoidossa
Käsikirjapohjainen KKT:
traumakokemuksen käsittely (turvallisuuden ja avuttomuuden tunteet; kompetenssi, tunteiden säätely, kognitiivinen raamittaminen) ja symbolinen työskentely (leikki ja taideilmaisu)
4 terapiaistuntoa
N = 249
Ikä 7–13 vuotta
Koululuokat
Satunnaistettu ja kontrolloitu asetelma
Satunnaistettiin ryhmiin ryhmä- (n = 176) ja yksilöterapia- (n = 73)
Sokkoarviointi
Mittaukset ennen ja jälkeen sekä 12 kuukauden seuranta
PTSD-oireet vähenivät sekä ryhmä- että yksilö-KKT-terapioissa
PTSD-oireiden lasku pysyi 12 kuukauden seurannassa molemmissa KKT-ryhmissä
Chemtob, Nakashima & Carlsson
(2002)
«Chemtob CM, Nakashima J, Carlson JG. Brief treatme...»12
Hawaijin maanjäristys
EMDR-terapian vaikuttavuus PTSD-, depressio- ja ahdistusoireiden hoidossa
Lasten kehitystason sovellettu EMDR
3 terapiaistuntoa
N = 32 (22 T; 10 P) lasta edellisestä tutkimuksesta, joilla oli vielä ryhmä- tai yksilöterapian jälkeen PTSD-diagnoosi
Ikä 8,4 vuotta
Satunnaistettu ja kontrolloitu
EMDR- (n = 17) vs vertailuryhmä (n = 15; odotuslista)
Sokkoarviointi
Kato 2 lasta
Mittaukset ennen ja jälkeen sekä 6 kuukauden seuranta
PTSD-oireet vähenivät EMDR-terapian aikana, näytön voima muutos (Cohen d) ryhmän sisällä = 1,55 ja terapia vs odotuslista = 2,04
56 %:lla ei ollut PTSD-diagnoosia terapian jälkeen
Ahdistusoireet vähenivät hoidon aikana (näytön voima d = 1,07)
Tulokset pysyivät 6 kuukauden seurannassa
Giannopoulou, Dikaiakou, & Yule
(2006)
«Giannopoulou I, Dikaiakou A, Yule W. Cognitive-beh...»13
Ateenan maanjäristys
KKT-ryhmäterapian vaikuttavuus PTSD:n ja masennusoireiden hoidossa
Käsikirjapohjainen traumafokusoitunut terapia, jossa muun muassa vähittäinen altistaminen, kognitiivinen raamittaminen, psykoedukaatio, selviytymis- ja rentoutuskeinoja
N = 20, (11 T; 9 P)
Ikä 8–12 vuotta
Ohjattu terapiahoitoon 4–14 kuukautta maanjäristystrauman jälkeen
PTSD vaikea tai keskivaikea
Kontrolloitu, mutta ei satunnaistettu
KKT-ryhmä vs vertailuryhmä (odotuslista)
Ei sokkoanalyysi
Kliininen diagnoosi: mittaukset ennen ja jälkeen sekä 18 kuukauden ja 4 vuoden seurannat
Näytön vaikuttavuus analyysi
Kato terapiassa 15 %
PTSD laski terapian aikana ja 18 kuukauden seurannassa
PTSD- ja depressio-oireet vähenivät KKT-ryhmässä
PTSD-oireet vähenivät terapian aikana, näytön voima = 0,97
PTSD- ja depressio-oireiden lasku pysyi 4 vuoden seurannassa
4 vuoden seurannassa 2:lla (17:sta) oli vielä PTSD-diagnoosi
Berger & Gelgopf
(2009)
«Berger R, Gelkopf M. School-based intervention for...»14
Tsunami Sri Lankassa
Koulutyöhön yhdistetty (universaali) psykososiaalinen ryhmäinterventio (ERASE)
12 istuntoa
166 lasta
Ikä 9–15 vuotta
Itseraportoidut PTSD-oireet, masennus- ja somaattiset oireet sekä toimintakyky
Satunnaistettu interventio ja kontrolli (odotuslista) ryhmiin
Mittaukset ennen ja jälkeen
PTSD-oireet vähenivät tilastollisesti merkitsevästi vain interventioryhmässä
PTSD-diagnoosia ei ollut interventioryhmässä jälkimittauksessa
Myös masennusoireet laskivat ja toimintakyky lisääntyi vain interventioryhmässä
Jaycox ym.
(2010)
«Jaycox LH, Cohen JA, Mannarino AP ym. Children's m...»15
Hurrikaani Katariina
Koulutyöhön yhdistetyn ryhmäintervention ja TF-KBT-yksilöterapian vaikuttavuus
15 kuukautta onnettomuuden jälkeen
N = 195
Ikä 10–14 vuotta
Koululaisia
118 satunnaistettiin ryhmäinterventioon koulussa (n = 58) ja yksilöterapiaan klinikalla (n = 60)
Mittaukset ennen ja jälkeen (10 kuukautta)
Sekä ryhmäinterventio että TF-KBT-yksilöterapia vähensivät merkitsevästi PTSD-oireita
TF-KBT vaikuttavampi PTSD:n suhteen: ryhmäinterventioon osallistuneista 65 % ja yksilöterapiaan osallistuneista 43 % kärsi PTSD:stä 10 kuukauden jälkimittauksessa
Taulukko 3. Esimerkkejä tutkimuksista, trauman luonne: yksittäiset traumat, esimerkiksi onnettomuudet
Viite Tutkimustehtävä & terapiamuoto Osallistujat Tutkimusasetelma ja analyysimenetelmät Tulokset: terapian vaikuttavuus
TF-KBT= traumakeskeinen kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia (Trauma-focused Cognitive Behavioral Therapy)
KKT = kognitiivinen käyttäytymisterapia
NET = narratiivinen altistusterapia (Narrative Exposure Therapy)
CCT = lapsikeskeinen terapia
NST= ei ohjattu tukea antava terapia
De Roos, de Greenwald, den Hollander- Gijsman, Noorthoorn, van Buuren, & de Jongh (2011) «de Roos...»16 KTT:n ja EMDR:n vaikuttavuus ja tehokkuus PTSD:n ja ahdistus- ja masennusoireiden hoidossa
Tehdasräjähdys Hollannissa
N = 52 lasta
Ikä 4–18 vuotta
PTSD-oireita onnettomuuden jälkeen
Satunnaistettu KTT- ja EMDR-ryhmiin (n = 26; n = 26)
Kontrollianamneesi (n = 38)
Kato 8 EMDR- ja 6 KTT-ryhmässä
Näytön vaikuttavuus analyysi
Mittaukset ennen ja jälkeen
Molemmissa ryhmissä PTSD-oireet vähenivät, näytön voima 1,33 EMDR- ja 1,61 KKT-ryhmässä
Depressio-oireet vähenivät, näytön voima 1,00 EMDR- ja 0,88 KKT-ryhmässä
EMDR oli tehokkaampi kuin KKT, kun huomioidaan terapiaistuntojen määrä
Gilboa-Schechtman ym.
(2010)
«Gilboa-Schechtman E, Foa EB, Shafran N ym. Prolong...»17
Kahden terapiamuodon vaikutus PTSD-oireisiin nuorilla
Kehityksellisesti sovellettu KTT-altistusterapia vs lyhyt psykodynaaminen terapia
Israelilaiset nuoret, joilla yksittäisiä siviilitraumoja
38 nuorta
Ikä 12–18 vuotta
Vaikuttavuuskriteerit: PTSD, depressio ja yleinen toimintakyky
Satunnaistettu ryhmiin KTT-altistusterapia ja psykodynaaminen lyhytterapia
Ei vertailuryhmää
Mittaukset ennen ja jälkeen sekä 6 ja 17 kuukauden seurannat
PTSD- ja depressio-oireet vähenivät ja yleinen toimintakyky lisääntyi sekä KTT-altistusterapiassa että psykodynaamisesa terapiassa
PTSD:n hoidossa KTT-altistusterapia oli vaikuttavampi kuin psykodynaaminen terapia: altistusryhmässä 68,4 % ja psykodynaamisessa ryhmässä 36,8 % oli ilman PTSD-diagnoosia terapian jälkeen
Oireiden ja diagnoosien lasku pysyi 6 ja 17 kuukauden seurannoissa
Ippen, Lieberman, & Ghost (2011) «Ippen, G.C....»18 Lapsi-vanhempi-psykoterapia
Kiintymysuhdeteoreettisia elementtejä (turvallisuuden tunteen luominen, tietoisuus ainutlaatuisista trauman merkityksistä ja vastaustavoista)
75 esikoululaista ja heidän äitinsä
Lasten ikä 4–6 vuotta
Perheväkivaltaan liittyviä traumoja
PTSD-oireita
Satunnaistettiin ryhmiin lapsi-vanhempiterapia ja vertailuryhmä
Analyysi trauman vakavuuden suhteen (4 ryhmää)
Mittaukset ennen ja jälkeen sekä 6 kuukauden seuranta
PTSD-diagnoosi laski merkitsevästi terapiaryhmässä lapsilla, joilla oli paljon traumoja
PTSD-oireet laskivat merkitsevästi terapiaryhmässä lapsilla, joilla oli vähän traumoja
Ei merkitsevää oireiden tai diagnoosin laskua vertailuryhmässä
Nixon, Sterk, & Pearce
(2012)
«Nixon RD, Sterk J, Pearce A. A randomized trial of...»19
TF-KBT:n vaikuttavuus PTSD:n hoidossa
Kahden KTT:n vertailu: trauma-altistus ja ei-altistusta
9 viikon ajan terapiaistunnot
N = 33 lasta
Ikä 7–17 vuotta
Vanhemmat mukana terapiassa
Erilaisia traumaattisia tapahtumia
Satunnaistettu ryhmiin KTT-altistus vs ei-altistusterapiaa
Mittaukset ennen ja jälkeen sekä 6 kuukauden seuranta
PTSD laski molemmissa TF-KBT-ryhmissä; altistuksella ei ollut merkitystä
Terapian jälkeen 65 % KTT-altistus- ja 56 % KTT-ei-altistusryhmissä ilman PTSD-diagnoosia
Myönteinen tulos pysyi 6 kuukauden seurannassa
Soberman. Greenvald, & Rule
(2002)
«Soberman GS, Greenwald R, Rule DL. A controlled st...»20
EMDR:n vaikuttavuus PTSD-oireiden ja käyttäytymisvaikeuksien hoitoon N = 29 poikaa
Ikä 10–16 vuotta
Käytösongelmaisia nuoria
PTSD ja sosiaalisten suhteiden häiriöt
Satunnaistettu ja kontrolloitu
EMDR (n = 10) vs rutiinihoito (n = 11)
Kontrolliryhmäanamneesi (n = 21)
Kato n = 8 rutiinihoidossa
Mittaukset ennen ja jälkeen
EMDR- ja rutiinihoitoryhmät eivät eronneet PTSD-oireiden muutoksen suhteen
EMDR-ryhmässä sosiaaliset vaikeudet vähenivät enemmän kuin rutiinihoidossa (0,67 vs 24 %)
Taulukko 4. Esimerkkejä tutkimuksista, trauman luonne: sota, väkivalta ja pakolaisuus
Viite Tutkimustehtävä & terapiamuoto Osallistujat Tutkimusasetelma ja analyysimenetelmät Tulokset: terapian vaikuttavuus
TF-KBT= traumakeskeinen kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia (Trauma-focused Cognitive Behavioral Therapy)
KKT = kognitiivinen käyttäytymisterapia
NET = narratiivinen altistusterapia (Narrative Exposure Therapy)
CCT = lapsikeskeinen terapia
NST= ei ohjattu tukea antava terapia
Brown, McQuaid, Farina, Ali, & Winnick-Gelles (2006)
«Brown EJ, McQuaid J, Farina L...»21
Syyskuun 11. terroristihyökkäys
Ryhmät koulupohjainen KKT ja yksilöterapian vaikuttavuus PTSD-, ahdistus- ja depressio-oireiden hoidossa
63 lasta
Ikä 9–11 vuotta
PTSD-diagnoosi (n = 40) ja ei diagnoosia (n = 22)
Ei satunnaistettu
Jako KKT- ja kontrolliryhmiin
Mittaukset ennen ja jälkeen
KKT laski PTSD-oireita vain niillä, joilla oli PTSD-diagnoosi
Yksilöterapia ei vaikuttanut PTSD-diagnoosin esiintymiseen
Sekä ryhmä- että yksilöterapia laskivat depressio- ja ahdistusoireita
Ehnthold, Smith, & Yule
(2005)
«Ehntholt KA, Smith PA, Yule W. School-based cognit...»22
Koulupohjaisen KTT-ryhmäterapian tehokkuus turvapaikan hakijoilla PTSD:n hoitamisessa
Käsikirjapohjainen KTT (Teaching Recovery Techniques)
Terapiaelementit, muun muassa vähittäinen altistaminen, optimaaliset selviytymiskeinot, trauman ja oireiden kognitiivis-emotionaalinen käsittely
N = 26
Ikä 11–15 vuotta
Koulu, jossa paljon pakolaisia Britanniassa
Ei PTSD-diagnoosia
Kontrolloitu, ei satunnaistettu
Jako KTT- (n = 15) ja vertailuryhmään (n = 11) perustui osallistumishalukkuuteen
Vertailuryhmä odotuslistalta
Kato: vain 8 lasta seurannassa
Mittaukset ennen ja jälkeen sekä 2 kuukauden seuranta
PTSD-kokonaisoireet ja intrusiiviset oireet vähenivät KTT-ryhmässä
PTSD- ja ahdistusoireet lisääntyivät kontrolliryhmässä
Vaikka PTSD-oireet vähenivät, lapset kärsivät kliinisesti merkittävistä oireista
Oireiden lasku ei ollut pysyvä (2 kuukauden mittaus)
Ertl ym.
(2011)
«Ertl V, Pfeiffer A, Schauer E ym. Community-implem...»23
Narratiivisen altistusterapian (NET) tehokkuus
Kertomuksellinen traumakeskeinen terapia perustuu muun muassa muistin eheyttämiseen
N = 85 lapsisotilasta Pohjois-Ugandassa
Ikä 12–25 vuotta
Epidemiologisen tutkimuksen (N = 1 113) kliininen PTSD-riskiryhmä
Satunnaistettu NET, koulutyötuki- ja kontrolliryhmät (odotuslista)
Mittaukset ennen ja jälkeen sekä 3, 6 ja 12 kuukauden seurannat
NET-terapiaryhmässä PTSD-oireet laskivat merkitsevästi enemmän kuin vertailu- (ero keskiarvomuutos -14,06; 95 % luottamusväli: 27,19 – -0,92) ja koulutyötukiryhmissä (-13,04; 95 % luottamusväli 26,79–0,72)
Gelkopf & Berger (2009)
«Gelkopf M, Berger R. A school-based, teacher-media...»24
Israelilaiset koululaiset sodan olosuhteissa
Koulutyöhön yhdistetty (universaali) psykososiaalinen ERASE-ryhmäinterventio
Opettajan johdolla kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuvia tehtäviä
166 lasta;
Ikä 13–14 vuotta
Itseraportoidut PTSD-oireet ja -diagnoosi, toimintakyky, masennus- ja somaattiset oireet
Satunnaistettu interventio- (n = 58) ja vertailuryhmiin (odotuslista, n = 49)
Mittaukset ennen ja jälkeen
PTSD sekä masennus- ja somaattiset oireet vähenivät merkitsevästi interventioryhmässä
PTSD:n kliinisesti merkitsevä muutos oli 75,9 % interventio- ja 24,1 % kontrolliryhmässä
Gupta & Zimmer
(2008)
«Gupta L, Zimmer C. Psychosocial intervention for w...»25
Koulupohjaisen, universaalin psykososiaalisen intervention vaikutus PTSD-oireisiin pakolaislapsilla Sierra Leonessa
Vuosi sodan päättymisen jälkeen
4 viikon Rapid-Ed-interventio sisältäen opetukseen yhdistettyjä traumahoidon elementtejä (raamittaminen, psykoedukaatio, emotioiden säätely)
N = 315 pakolaislasta
Ikä 8–18 vuotta
Ei satunnaistettu
Ei kontrolliryhmää
Mittaukset ennen ja jälkeen
PTSD-oireet vähenivät (erityisesti intrusiiviset ja ylivirittyneisyysoireet)
Optimismi tulevaisuuden suhteen kasvoi
Välttämisoireet lisääntyivät
Jordands ym.
(2010)
«Jordans MJ, Komproe IH, Tol WA ym. Evaluation of a...»26
Universaalin KBT-ryhmäintervention vaikutus mielenterveyteen sotatrauman jälkeen Nepalissa
Käsikirja-koulupohjainen ryhmäinterventio sisältäen muun muassa trauman emotionaalis-kognitiivista työskentelyä ja luovaa ilmaisua
15 istuntoa 5 viikon ajan
325 lasta
Ikä 11–17 vuotta
Seulonnan tuloksena korkea traumakokemus ja PTSD
Koulut satunnaistettiin interventio- ja kontrolliryhmiin
Mittaukset ennen ja jälkeen sekä 6 kuukauden seuranta
PTSD-oireiden määrä ei laskenut koko terapiaryhmässä verrattuna kontrolliryhmään
Aggressiiviset oireet vähenivät pojilla ja prososiaalinen käyttäytyminen lisääntyi tytöillä interventioryhmässä
Layne, Saltzman, Savjak, Popovic ym.
(2001)
«Layne CM, Pynoos RS, Saltzman WR ym. Trauma/grief-...»27
Koulupohjaisen ohjelman tehokkuus Bosnia-Hercegovinassa
Ohjelman vaikuttavuus PTSD:n, patologisen surun, depression ja sopeutumisen suhteen
Käsikirjapohjainen trauman ja surun hoito-ohjelma (Pynoos): traumamuistojen normalisointi ja kertomuksellisuus, traumaoireiden laukaisijat, selviytymistaidot, surun tunnistaminen ja säätely ja kehitykselliset tavoitteet
Noin 20 kestoltaan 80–120 minuutin istuntoa
N = 87 oppilasta 17 koulusta (73 % T, 27 % P)
Ikä 15–20 vuotta
Ei satunnaistettu, ei vertailuryhmää
Verrataan lyhyen intervention ohjelman (1–3 elementtiä) ja koko ohjelmaan tehokkuutta
Mittaukset ennen ja jälkeen
PTSD-, patologinen suru ja depressio-oireet vähenivät ohjelman myötä
Ohjelman pituudella ei ollut merkitystä oireiden muutokseen
Möhlen, Parzer, Resch, & Brunner (2005)
«Möhlen H, Parzer P, Resch F ym. Psychosocial suppo...»28
Psykososiaalisen hoito-ohjelman vaikuttavuus PTSD:n vähentämisen, emotionaalisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen toimintakyvyn ja kompetenssin lisäämisen suhteen
Yhdistetty terapia, jossa rentoutus-, EMDR- ja psykodynaamisia elementtejä
N = 10, kosovolaisia pakolaisia Saksassa
Ikä 12–13 vuotta
Ei satunnaistettu
Ei kontrolliryhmää
Mittaukset ennen ja jälkeen
PTSD-, depressio- ja ahdistusoireet vähenivät
PTSD:n kliininen esiintyvyys laski 60 %:sta 30 %:een
Yleinen psykososiaalinen toimintakyky kasvoi
Oras, de Ezpelata, & Ahmad
(2004)
«Oras R, de Ezpeleta SC, Ahmad A. Treatment of trau...»29
Psykodynaamisen ja EMDR:n yhdistämisen vaikuttavuus PTSD:n hoidossa ja yleisen toimintakyvyn lisäämisessä 12 pakolaislasta
PTSD-diagnoosi
Ei satunnaistettu
Ei kontrolliryhmää
Mittaukset ennen ja jälkeen
PTSD-oireet vähenivät, erityisesti intrusiiviset oireet
Toimintakyky parani merkitsevästi
Qouta ym.
(2012)
«Qouta SR, Palosaari E, Diab M ym. Intervention eff...»30
TF-KBT-perusteinen Teaching Recovery Techniques (TRT)
16 istuntoa vapaa-aikana koulun tiloissa
Koulutetut ryhmän ohjaajat
482 palestiinalaista lasta
Ikä 11–13 vuotta
Kriteerinä sotatrauman vakavuus
Koulut satunnaistettiin interventio- (n = 242) ja kontrolliryhmiin (n = 240)
Mittaukset ennen ja jälkeen sekä 9 kuukauden seurantamittaukset
Kliinisesti merkitsevä PTSD:n aleneminen tapahtui vain pojilla sekä tytöillä, joilla oli alhainen dissosiaatio
PTSD-oireet vähenivät interventioryhmässä, mutta ryhmän alkujaan vakavammat oireet selittävät eron
PTSD:n lasku pysyi seurannassa
Ruf ym.
(2010)
«Ruf M, Schauer M, Neuner F ym. Narrative exposure ...»31
Narratiivinen altistusterapia lapsille (KIDNET)
Kertomukselliseen traumakeskeinen terapia, joka perustuu muun muassa muistin eheyttämiseen
Viikoittain 8 istuntoa, kesto 90–120 minuuttia
N = 26 pakolaislasta Saksassa
Ikä 7–16 vuotta
40,8 % PTSD- ja useita muita vähäisiä häiriöitä (1–4 lapsella muun muassa depressio, fobia, yleinen ahdistushäiriö)
Satunnaistettu ryhmiin KIDNET ja odotuslista
Mittaukset ennen ja jälkeen sekä 6 ja 12 kuukauden seurantamittaukset
PTSD-oireet vähenivät terapiaryhmässä, mutta eivät vertailuryhmässä
PTSD väheni 60 % terapiaryhmässä (effect-size 1,9, vertailuryhmässä ei merkitsevää laskua)
PTSD-diagnoosi oli 17 %:lla terapia- ja 70 %:lla vertailuryhmässä 6 kuukauden seurannassa
Tulokset säilyivät 12 kuukauden seurannassa
Tol ym.
(2008)
«Tol WA, Komproe IH, Susanty D ym. School-based men...»32
Universaali KKT-ryhmäintervention vaikutus mielenterveyteen sotatrauman jälkeen Indonesiassa
Käsikirja-koulupohjainen ryhmäinterventio: trauman emotionaalis-kognitiivista työskentelyä ja luovaa ilmaisua
15 istuntoa 5 viikon ajan
495 lasta
Keski-ikä 9,9 (1,3) vuotta
Valittu traumaattisten kokemusten, PTSD- ja ahdistusoireiden mukaan
Lapset raportoivat PTSD-, depressio- ja ahdistusoireet ja täyttivät toiveikkuus- ja toimintakyvyn mittarit
Koulut satunnaistettiin interventio- ja kontrolliryhmiin
Mittaukset ennen ja jälkeen sekä 6 kuukauden seurantamittaukset
PTSD-oireet vähenivät merkitsevästi interventioryhmässä (keskiarvoero 2,78; 95 % luottamusväli 1,2–4,53) ja toiveikkuus lisääntyi (keskiarvoero -2,21; 95 % luottamusväli -352 – -0,91)
Muiden oireiden tai toimintakyvyn välillä ei ollut ryhmäeroja

Kirjallisuutta

 1. Cohen JA, Deblinger E, Mannarino AP ym. A multisite, randomized controlled trial for children with sexual abuse-related PTSD symptoms. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2004;43:393-402 «PMID: 15187799»PubMed
 2. Cohen JA, Mannarino AP, Knudsen K. Treating sexually abused children: 1 year follow-up of a randomized controlled trial. Child Abuse Negl 2005;29:135-45 «PMID: 15734179»PubMed
 3. Cohen J, Mannarino, A.P. Community Treatment of posttraumatic Stress Disorder for Children Exposed to Intimate Partner Violence A Randomized Controlled Trial Arch Pediatr Adolesc Med. 2011;165(1):16-21
 4. Deblinger E, Mannarino AP, Cohen JA ym. A follow-up study of a multisite, randomized, controlled trial for children with sexual abuse-related PTSD symptoms. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2006;45:1474-84 «PMID: 17135993»PubMed
 5. Deblinger E, Mannarino AP, Cohen JA ym. Trauma-focused cognitive behavioral therapy for children: impact of the trauma narrative and treatment length. Depress Anxiety 2011;28:67-75 «PMID: 20830695»PubMed
 6. Jaberghaderi N, Greenwald R, Rubin A ym. A comparison of CBT and EMDR for sexually-abused Iranian girls. Clin Psychol Psychother 2004;11:358-68
 7. King NJ, Tonge BJ, Mullen P ym. Treating sexually abused children with posttraumatic stress symptoms: a randomized clinical trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000;39:1347-55 «PMID: 11068889»PubMed
 8. Scheeringa MS, Weems CF, Cohen JA ym. Trauma-focused cognitive-behavioral therapy for posttraumatic stress disorder in three-through six year-old children: a randomized clinical trial. J Child Psychol Psychiatry 2011;52:853-60 «PMID: 21155776»PubMed
 9. Tourigny M, Hébert M, Daigneault I ym. Efficacy of a group therapy for sexually abused adolescent girls. J Child Sex Abus 2005;14:71-93 «PMID: 16354649»PubMed
 10. Trowell J, Kolvin I, Weeramanthri T ym. Psychotherapy for sexually abused girls: psychopathological outcome findings and patterns of change. Br J Psychiatry 2002;180:234-47 «PMID: 11872516»PubMed
 11. Chemtob CM, Nakashima JP, Hamada RS. Psychosocial intervention for postdisaster trauma symptoms in elementary school children: a controlled community field study. Arch Pediatr Adolesc Med 2002;156:211-6 «PMID: 11876663»PubMed
 12. Chemtob CM, Nakashima J, Carlson JG. Brief treatment for elementary school children with disaster-related posttraumatic stress disorder: a field study. J Clin Psychol 2002;58:99-112 «PMID: 11748599»PubMed
 13. Giannopoulou I, Dikaiakou A, Yule W. Cognitive-behavioural group intervention for PTSD symptoms in children following the Athens 1999 earthquake: a pilot study. Clin Child Psychol Psychiatry 2006;11:543-53 «PMID: 17163223»PubMed
 14. Berger R, Gelkopf M. School-based intervention for the treatment of tsunami-related distress in children: a quasi-randomized controlled trial. Psychother Psychosom 2009;78:364-71 «PMID: 19738402»PubMed
 15. Jaycox LH, Cohen JA, Mannarino AP ym. Children's mental health care following Hurricane Katrina: a field trial of trauma-focused psychotherapies. J Trauma Stress 2010;23:223-31 «PMID: 20419730»PubMed
 16. de Roos C, Greenwald R, den Hollander- Gijsman M ym. European Journal of Psychotraumatology 2011; 2: 5694.DOI: 10.3402/ejpt.v2i0.5694
 17. Gilboa-Schechtman E, Foa EB, Shafran N ym. Prolonged exposure versus dynamic therapy for adolescent PTSD: a pilot randomized controlled trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2010;49:1034-42 «PMID: 20855048»PubMed
 18. Ippen, G.C. Traumatic and stressful events in early childhood: can treatment help those at highest risk? Child Abuse and Neglect 2011;35(7), 504-513
 19. Nixon RD, Sterk J, Pearce A. A randomized trial of cognitive behaviour therapy and cognitive therapy for children with posttraumatic stress disorder following single-incident trauma. J Abnorm Child Psychol 2012;40:327-37 «PMID: 21892594»PubMed
 20. Soberman GS, Greenwald R, Rule DL. A controlled study of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) for boys with conduct problems. J Aggression Maltreatment Trauma 2002;6:217-36
 21. Brown EJ, McQuaid J, Farina L ym.. Matching interventions to children's mental health needs: feasibility and acceptability of a pilot school-based trauma intervention program. Educ Treat Child 2006;29:257-61
 22. Ehntholt KA, Smith PA, Yule W. School-based cognitive-behavioural therapy group intervention for refugee children who have experienced war-related trauma. Clin Child Psychol Psychiatry 2005;10:235-50
 23. Ertl V, Pfeiffer A, Schauer E ym. Community-implemented trauma therapy for former child soldiers in Northern Uganda: a randomized controlled trial. JAMA 2011;306:503-12 «PMID: 21813428»PubMed
 24. Gelkopf M, Berger R. A school-based, teacher-mediated prevention program (ERASE-Stress) for reducing terror-related traumatic reactions in Israeli youth: a quasi-randomized controlled trial. J Child Psychol Psychiatry 2009;50:962-71 «PMID: 19207621»PubMed
 25. Gupta L, Zimmer C. Psychosocial intervention for war-affected children in Sierra Leone. Br J Psychiatry 2008;192:212-6 «PMID: 18310582»PubMed
 26. Jordans MJ, Komproe IH, Tol WA ym. Evaluation of a classroom-based psychosocial intervention in conflict-affected Nepal: a cluster randomized controlled trial. J Child Psychol Psychiatry 2010;51:818-26 «PMID: 20102428»PubMed
 27. Layne CM, Pynoos RS, Saltzman WR ym. Trauma/grief-focused group psychotherapy: School-based postwar intervention with traumatized Bosnian adolescents. Theory Res Pract 2001;5:277-90
 28. Möhlen H, Parzer P, Resch F ym. Psychosocial support for war-traumatized child and adolescent refugees: evaluation of a short-term treatment program. Aust N Z J Psychiatry 2005;39:81-7 «PMID: 15660709»PubMed
 29. Oras R, de Ezpeleta SC, Ahmad A. Treatment of traumatized refugee children with Eye Movement Desensitization and Reprocessing in a psychodynamic context. Nord J Psychiatry 2004;58:199-203 «PMID: 15204206»PubMed
 30. Qouta SR, Palosaari E, Diab M ym. Intervention effectiveness among war-affected children: a cluster randomized controlled trial on improving mental health. J Trauma Stress 2012;25:288-98 «PMID: 22648703»PubMed
 31. Ruf M, Schauer M, Neuner F ym. Narrative exposure therapy for 7- to 16-year-olds: a randomized controlled trial with traumatized refugee children. J Trauma Stress 2010;23:437-45 «PMID: 20684019»PubMed
 32. Tol WA, Komproe IH, Susanty D ym. School-based mental health intervention for children affected by political violence in Indonesia: a cluster randomized trial. JAMA 2008;300:655-62 «PMID: 18698064»PubMed