Takaisin Tulosta

Glykohemoglobiini A1c ja sepelvaltimokalkit ei-diabeetikkoväestössä

Lisätietoa aiheesta
Pirjo Mäntylä
18.3.2015

Lievästi kohonnut GHbA1c-pitoisuus lisää sepelvaltimotaudin riskiä metabolisesti terveillä henkilöillä ja antaa lisäinformaatiota riskin arvioinnissa

Tutkimukseen «Chang Y, Yun KE, Jung HS ym. A1C and coronary arte...»1 kerättiin 25 564 korealaista aikuista, joilla ei ollut diabetesta, diabeteshistoriaa, eikä kliinistä sepelvaltimotautia. Tutkittaville tehtiin terveystarkastukset ja sepelvaltimoiden tietokonekerroskuvaukset. Heiltä selvitettiin tunnetut verisuonisairauksien riskitekijät: ikä, tupakointi, alkoholin käyttö, liikunnan säännöllisyys, sukurasitukset (diabetes ja sydäninfarkti), metabolinen oireyhtymä, rasvamaksa, hypertonia, verenpainelääkitys, lipidilääkitys, BMI, vyötärön ympärys, paastosokeri, kolesterolit ja triglyseridit, herkkä CRP, insuliinipitoisuus, insuliiniresistenssi ja koronaarikalkkien määrä. Sepelvaltimokalkit määriteltiin positiivisiksi, jos sepelvaltimokalkkipisteitä (CAC) oli > 0.

Positiivinen CAC-löydös todettiin 12 % miehistä ja 4,9 % naisista. Iän ja muiden sekoittavien tekijöiden suhteen vakioidut riskisuhteet HR (95 % luottamusväli) olivat: GHbA1c 5,5–5,6 %, GHbA1c 5,7–5,9 % ja GHbA1c 6,0–6,4 % verrattuna GHbA1c < 5,5 %,HR 1,04 (0,91–1,19), HR 1,21 (1,07–1,38), HR 1,25 (1,05–1,48) miehillä ja HR 1,75 (0,94–3,29), HR 1,59 (0,88–2,87) ja HR 2,48 (1,29–4,74) naisilla, P = 0,02 (for trend).

Ikä, vyötärön ympärys, BMI, paastosokeri, verenpaineet, kokonaiskolesteroli, LDL, triglyseridit, insuliiniresistenssi ja herkkä CRP liittyivät lisääntyneiden koronaarikalkkien määrään, mutta korkean HDL-kolesterolin yhteys oli päinvastainen. GHbA1c-luokkien ja koronaarikalkkien esiintyvyyden yhteydet olivat samanlaiset eri alaryhmissä riippumatta iästä, obesiteetista, metabolisesta oireyhtymästä, tupakoinnista tai sukurasituksesta sepelvaltimotaudin tai diabeteksen suhteen. Kohonneilla GHbA1c-pitoisuuksilla ja subkliinisella sepelvaltimotaudilla on kohtalainen yhteys. Ovatko diabeteksen diagnostiset kriteerit riittämättömät seulomaan yksilöitä, jotka hyötyisivät tehostetusta preventiosta?

Meta-analyysissä «Emerging Risk Factors Collaboration, Di Angelanton...»2 yhdistettiin kaikkiaan 294 998 osallistujan tiedot yhteensä 73:sta prospektiivista tutkimuksesta. Tutkittavilla ei ollut tiedossa olevaa diabetesta tai sydän- ja verisuonisairautta. Tutkimuksessa selvitettiin, onko GHbA1c-arvojen määrittämisellä merkitystä perinteisten riskitekijöiden lisäksi kardiovaskulaarisairauksien riskin arvioinnissa. GHbA1c-arvot jaoteltiin 0,5 % välein < 4,5 %:sta ≥ 6,5 %:iin.

Ensisijainen päätetapahtuma oli ensimmäinen sydän- ja verisuonitapahtuma: sepelvaltimotapahtuma tai aivoverenkiertohäiriö. Seuranta-aikana kirjattiin 20 840 päätetapahtumaa: 13 237 sepelvaltimotapahtumaa ja 7 603 aivoverenkiertohäiriötä.

Kirjoittajat kehittivät kardiovaskulaarisairauksien riskin arviointimallin, johon sisältyivät perinteiset riskitekijät (ikä, sukupuoli, tupakointi, systolinen verenpaine, kokonaiskolesteroli, HDL-kolesteroli) ilman GHbA1c-arvoja tai GHbA1c-arvojen kanssa. Tutkimushenkilöiden keski-ikä oli 58 vuotta, 49 % heistä oli naisia, ja keskimääräinen seuranta-aika oli 10 vuotta.

GHbA1c-arvojen ja sydän- ja verisuonisairauden riskin välillä todettiin J-muotoinen yhteys. 20 % riskin lisääntyminen alle 4,5 % GHbA1c:n arvosta alkaen GHbA1c-arvoon ≥ 6,5 % verrattuna kontrolliin 5,0–5,5 %.

GHbA1c:n määrittäminen kardiovaskulaarisairauden riskin arvioinnissa ennusti riskiä paremmin kuin paastosokeripitoisuuden mittaaminen. Tutkijoiden johtopäätöksenä on, että GHbA1c:n määrittäminen parantaa hieman sydän- ja verisuonisairauden riskin arviointia.

Kommentti: Tässä meta-analyysissä tutkittavien ja päätetapahtumien lukumäärä oli suuri. Tutkimuksen puutteena olivat epätäydelliset tiedot tutkittavien lääkityksistä seuranta-aikana.

Kirjallisuutta

  1. Chang Y, Yun KE, Jung HS ym. A1C and coronary artery calcification in nondiabetic men and women. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2013;33:2026-31 «PMID: 23788764»PubMed
  2. Emerging Risk Factors Collaboration, Di Angelantonio E, Gao P ym. Glycated hemoglobin measurement and prediction of cardiovascular disease. JAMA 2014;311:1225-33 «PMID: 24668104»PubMed