Takaisin Tulosta

Liikuntaharjoittelu ja lihaskivut statiinien käyttäjillä

Lisätietoa aiheesta
Jari Laukkanen
16.10.2015
 • Liikuntaharjoittelu saattaa voimistaa statiinien käyttöön liittyviä lihasoireita.
 • Hyperkolesterolemian hoidon tavoitteena on ehkäistä ateroskleroottisia valtimosairauksia «Dyslipidemiat (online). Käypä hoito -suositus. Suo...»1. Statiinien on todettu parantavan useimpien potilasryhmien ennustetta. Lihaksiin kohdistuvia haittavaikutuksia ilmenee noin 5–10 %:lla statiineja käyttävistä potilaista. Haittojen riskiä lisäävät lääkeaineinteraktiot, oheissairaudet, ikä, pieni kehon paino, suuri statiiniannos ja perinnölliset tekijät. Useimmiten lihashaitat ovat lieviä (lihaskivut ja -heikkous) ja yleensä ne väistyvät, kun lääkitys lopetetaan. Rabdomyolyysi on vakava, mutta hyvin harvinainen komplikaatio statiineja käyttävillä. Väestötutkimuksessa statiineja käyttävät henkilöt (n = 5 994, ikä > 65 vuotta) harrastivat rasittavuudelta kevyempitehoista liikuntaa verrattuna muihin tutkimuksen osallistuneisiin «Lee DS, Markwardt S, Goeres L ym. Statins and phys...»2.
 • Satunnaistetussa interventiotutkimuksessa verrattiin liikuntaharjoittelun vaikutuksia statiineja käyttävillä potilailla (simvastatiini 40 mg/vrk) ja ilman statiinihoitoa oleviin mutta muutoin samankaltaisiin ylipainoisiin potilaisiin, joilla oli metabolisen oireyhtymän piirteitä «Mikus CR, Boyle LJ, Borengasser SJ ym. Simvastatin...»3. Statiiniryhmässä (19 potilasta) maksimaalinen hapenottokyky (VO2max) ei muuttunut, mutta VO2max nousi merkitsevästi (10 %) vain ilman statiinihoitoa olevassa ryhmässä (18 potilasta) (P < 0,005). Statiiniryhmässä lihasten mitokondrioiden määrä ei muuttunut myönteisesti harjoittelun myötä; sen sijaan ei-statiiniryhmässä lihasten mitokondrioiden määrä ja aktiivisuus nousivat liikuntaintervention aikana (p < 0,05) «Mikus CR, Boyle LJ, Borengasser SJ ym. Simvastatin...»3.
 • Rasittava liikunta itsessään saattaa nostaa seerumin lihasentsyymien (CK) tasoa. Lihasentsyymien (CK) taso kuitenkin nousi enemmän liikuntaharjoittelun myötä statiiniryhmässä (22 potilasta) kuin lumeryhmässä (liikuntaa ilman samanaikaista statiinihoitoa, 27 potilasta) «Thompson PD, Zmuda JM, Domalik LJ ym. Lovastatin i...»4. Yksittäisen hyvin rasittavan liikuntasuorituksen jälkeen CK-arvot kohoavat merkittävästi suuremmaksi statiineja käyttävillä verrattuna henkilöihin, joilla ei ollut statiinihoitoa «Parker BA, Augeri AL, Capizzi JA ym. Effect of sta...»5. Famiaalista hyperkolesterolemiaa sairastaneet urheilijat sietivät huonosti statiinilääkkeitä lihasoireiden vuoksi «Sinzinger H, O'Grady J. Professional athletes suff...»6. Erityisesti eksentrisen tyyppinen liikuntasuoritus on johtanut lihaskipuihin statiinihoidon aikana. Statiinien negatiiviset vaikutukset voivat liittyä lihasten rakenteellisiin ja metabolisiin muutoksiin (mitokondriot), vaikka kaikki mekanismit eivät olekaan toistaiseksi selvät «Murlasits Z, Radák Z. The effects of statin medica...»7.
 • English summary: Muscle-related adverse effects of statins. Adverse effects on muscles occur in approximately 5 to 10% of patients taking statins. Drug interactions, associated diseases, agedness, low body weight, high statin dose and hereditary factors increase the risk of adverse effects. In most cases the muscle effects are mild and disappear upon discontinuation of the medication. Rhabdomyolysis is a severe though rare complication that can possibly result in renal damage. A totally different muscle-related adverse effect, necrotizing myopathy, has recently been linked to the use of statins. Its characteristic feature is progression of the symptoms in spite of discontinuation of the statin.

Kommentit

 • Yleisin statiinien käyttöä rajoittava sivuoire on lihaskipu. Vaikka vakavat haittavaikutukset olisivatkin harvinaisia, käyttäjien suurentuneen määrän vuoksi ongelma eivät ole vähäpätöinen. Lihasoireiden syy tulee selvittää liikunnan harrastajilla, jotta hoitoa voidaan jatkaa turvallisesti. Vaikuttaa myös siltä, että jotkut henkilöt ovat toisia alttiimpia perinnöllisistä syistä lihaskipuoireille liikunnan seurauksena, kun heillä on käytössään samanaikaisesti myös statiinihoito «Ghatak A, Faheem O, Thompson PD. The genetics of s...»8, «Urso ML, Clarkson PM, Hittel D ym. Changes in ubiq...»9. Vaikka satunnaistetut tutkimukset ovat kooltaan pieniä, keskeiset tulokset ovat olleet samansuuntaisia. Isoissa statiinien tehoa selvitelleissä lääketutkimuksissa lihashaittojen määrää on pidetty melko vähäisenä; toisaalta niissä ei ole raportoitu samanaikaisen statiinihoidon ja erilaisten statiinivalmisteiden sekä liikuntaharjoittelun mahdollisia interaktioita. Näistä aiheista tarvittaisiin vielä lisätutkimuksia; erityisesti satunnaistettujen tutkimusten määrä on vielä vähäinen.

Kirjallisuutta

 1. Dyslipidemiat (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2013. Viitattu 8.4.2013. «http://www.kaypahoito.fi/»1
 2. Lee DS, Markwardt S, Goeres L ym. Statins and physical activity in older men: the osteoporotic fractures in men study. JAMA Intern Med 2014;174(8):1263-70. «PMID: 24911216»PubMed
 3. Mikus CR, Boyle LJ, Borengasser SJ ym. Simvastatin impairs exercise training adaptations. J Am Coll Cardiol 2013;62(8):709-14. «PMID: 23583255»PubMed
 4. Thompson PD, Zmuda JM, Domalik LJ ym. Lovastatin increases exercise-induced skeletal muscle injury. Metabolism 1997;46(10):1206-10. «PMID: 9322808»PubMed
 5. Parker BA, Augeri AL, Capizzi JA ym. Effect of statins on creatine kinase levels before and after a marathon run. Am J Cardiol 2012;109(2):282-7. «PMID: 22036108»PubMed
 6. Sinzinger H, O'Grady J. Professional athletes suffering from familial hypercholesterolaemia rarely tolerate statin treatment because of muscular problems. Br J Clin Pharmacol 2004;57(4):525-8. «PMID: 15025753»PubMed
 7. Murlasits Z, Radák Z. The effects of statin medications on aerobic exercise capacity and training adaptations. Sports Med 2014;44(11):1519-30. «PMID: 25012079»PubMed
 8. Ghatak A, Faheem O, Thompson PD. The genetics of statin-induced myopathy. Atherosclerosis 2010;210(2):337-43. «PMID: 20042189»PubMed
 9. Urso ML, Clarkson PM, Hittel D ym. Changes in ubiquitin proteasome pathway gene expression in skeletal muscle with exercise and statins. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2005;25(12):2560-6. «PMID: 16224050»PubMed