Takaisin Tulosta

Atooppinen ekseema ja ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö)

Lisätietoa aiheesta
Leena Koulu
26.5.2016

Suurimmalla osalla lapsista, joilla on atooppista ekseemaa, ei ole psyykkisiä oireita. Lapsilla, joilla on tai on ollut atooppista ekseemaa, esiintynee kuitenkin muita lapsia useammin ADHD «Genuneit J, Braig S, Brandt S ym. Infant atopic ec...»1, «Tsai JD, Chang SN, Mou CH ym. Association between ...»2, «Yaghmaie P, Koudelka CW, Simpson EL. Mental health...»3 ja mahdollisesti myös muita psyykkisiä «Yaghmaie P, Koudelka CW, Simpson EL. Mental health...»3 oireita tai sairauksia. Syy-yhteydestä atooppisen ekseeman ja ADHD:n tai muiden psyykkisten oireiden välillä ei ole tutkimustietoa.

Tutkimusaineisto «Genuneit J, Braig S, Brandt S ym. Infant atopic ec...»1 koostui marraskuun 2000 ja marraskuun 2001 välisenä aikana kaikista Saksassa Ulmin yliopistolliseen sairaalaan synnyttämään tulleista äideistä ja heidän lapsistaan. Perheitä oli yhteensä 1 593, ja 67 % eli 1 066 täytti sisäänottokriteerit. Tutkimusaineistona seurattiin 1 090 terveen vastasyntyneen kohorttia 11. ikävuoteen asti. Tutkimusajankohdat olivat 1, 2, 3, 4, 6, 8 ja 11 vuoden iässä. Vanhempien täyttämää kysymyslomaketta käytettiin lääkärin toteaman atooppisen ekseeman selvittämiseen koko tutkimusjakson ajan. Lisäksi ihottuman diagnoositietoja kerättiin lasten hoitavilta lääkäreiltä lasten 4. ikävuoteen asti. 6, 8 ja 11 vuoden lomakkeessa kysyttiin myös lääkärin toteamasta ADHD-diagnoosista ja -lääkityksestä. Tutkimuksen loppuun asti mukana oli 770 lasta.

Tämän tutkimuksen mukaan varhaislapsuuden atooppiseen ekseeman (ihottumaoireiden alkaminen ennen 4. ikävuotta) liittyi lisääntynyt riski ADHD:n puhkeamiseen, mutta vain 5 ensimmäisen vuoden ajan atooppisen ekseeman toteamisen jälkeen; suhteellinen riski oli 5,17, 95 % luottamusväli 2,18–12,28. Yhteyden arvellaan johtuvan atooppiselle ekseemalle ja ADHD:lle yhteisistä neuroimmunologisista tekijöistä tai käyttäytymisreaktiosta muun muassa kutinaan. Vain 71 % tutkimusaineistosta oli mukana tutkimuksen loppuun asti.

Yhteys atooppisen ekseeman ja ADHD:n välillä todettiin vain vanhempien raportoiman atooppisen ekseeman ryhmässä. Vanhemmat raportoivat lääkärin toteamasta atooppisesta ihottumasta 14,8 %:lla tutkimusryhmän lapsista ja lääkärit 26,0 %:lla.

Taiwanissa sairausvakuutustilastoista valittiin 4 692 alle 18-vuotiasta, joilla oli todettu ADHD «Tsai JD, Chang SN, Mou CH ym. Association between ...»2. Sairauden toteamispäivämäärä otettiin tarkasteluajankohdaksi. Jokaiselle ADHD-potilaalle valittiin 4 iän, sukupuolen ja diagnoosin ajankohdan mukaan kaltaistettua verrokkia, joilla ei ollut ADHD-diagnoosia. ADHD-ryhmässä oli enemmän atooppista ekseema; OR 1,80, 95 % luottamusväli 1,58–2,05. Atooppinen ekseema oli todettu 20–80 kuukautta ennen ADHD:tä.

Tutkimuksen populaatio oli aasialainen. Atooppista ekseemaa sairastavat käyttävät mahdollisesti enemmän terveydenhuollon palveluita alle 18-vuotiaina kuin muut saman ikäiset lapset ja nuoret. Tällöin mahdollisuus myös ADHD:n diagnosoimiseen lisääntyy.

Yhdysvalloissa kansallinen lasten terveystutkimus «Yaghmaie P, Koudelka CW, Simpson EL. Mental health...»3 tehtiin poikkileikkaustutkimuksena 79 667:lle iältään 0–17-vuotiaalle lapselle satunnaistetuista perheistä puhelinhaastatteluna. Atooppista ekseemaa sairastavien ryhmässä oli verrokkeja enemmän lääkärin toteamaan ADHD:tä; OR 1,87, 95 % luottamusväli 1,54–2,27. Myös muita mielenterveysongelmia oli ekseemalapsilla enemmän kuin verrokeilla. Mielenterveysongelmien todennäköisyys korreloi ihottuman vaikeusasteeseen. ADHD:n kehittymisen mahdollisiksi mekanismeiksi esitettiin atooppista ekseemaa sairastavien lasten kutinasta johtuvia unihäiriöitä, neuroimmunologisista selitystä tai yleisesti lasten pitkäaikaiseen sairauteen, kuten atooppiseen ekseemaan, liittyvää alttiutta. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna.

Kirjallisuutta

  1. Genuneit J, Braig S, Brandt S ym. Infant atopic eczema and subsequent attention-deficit/hyperactivity disorder--a prospective birth cohort study. Pediatr Allergy Immunol 2014;25:51-6 «PMID: 24289041»PubMed
  2. Tsai JD, Chang SN, Mou CH ym. Association between atopic diseases and attention-deficit/hyperactivity disorder in childhood: a population-based case-control study. Ann Epidemiol 2013;23:185-8 «PMID: 23375343»PubMed
  3. Yaghmaie P, Koudelka CW, Simpson EL. Mental health comorbidity in patients with atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 2013;131:428-33 «PMID: 23245818»PubMed