Takaisin

Alkoholinkäytön vähentämisen vaikutus verenpaineeseen

Näytönastekatsaukset
Antti Jula
10.9.2020

Näytön aste: B

Runsaan alkoholinkäytön vähentäminen alentaa kohonnutta verenpainetta.

Vaihtovuoroisessa, kontrolloidussa tutkimuksessa «Puddey IB, Beilin LJ, Vandongen R ym. Evidence for...»146 tervettä, normotensiivistä, kohtalaisesti tai runsaasti alkoholia käyttävää miestä satunnaistettiin 2 viikon totuttelujakson jälkeen juomaan satunnaisessa järjestyksessä 6 viikon ajan alkoholia tavanomaisesti ja 6 viikon ajan alkoholitonta olutta alkoholijuomien korvikkeena. Edeltävän viikon alkoholinkäyttö arvioitiin juomapäiväkirjojen avulla. Tutkittavat punnittiin tutkimuksen alussa ja sen aikana 3 viikon välein.

Tulos: Alkoholin saanti oli alkoholirajoitusvaiheen aikana 80 % tavanomaisen alkoholinkäytön vaiheen aikaista tasoa (336 ml/viikko) matalampi. Tutkittavien paino oli alkoholirajoitusvaiheen aikana tavanomaisen alkoholinkäytön vaiheen painoa matalampi (p < 0,001). Alkoholinkäytön vähentäminen keskimäärin 2,5 alkoholiannosta vuorokaudessa pienensi maaten mitattua systolista verenpainetta 3,8 mmHg (p < 0,001). Tutkijat laskivat alkoholinkäytön vähentämisen 350 ml viikossa (vastaa keskimäärin noin 3,5 alkoholiannosta vuorokaudessa) pienentävän painon laskun suhteen huomioitua systolista verenpainetta 3,1 mmHg (p < 0,01).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Vaihtovuoroisessa, kontrolloidussa tutkimuksessa «Puddey IB, Beilin LJ, Vandongen R. Regular alcohol...»244 kohtalaisesti tai runsaasti alkoholia käyttävää hypertensiivistä miestä, iältään 25–65 vuotta, satunnaistettiin 2 viikon totuttelujakson jälkeen juomaan satunnaisessa järjestyksessä 6 viikon ajan alkoholia tavanomaisesti ja 6 viikon ajan alkoholitonta olutta alkoholijuomien korvikkeena. Verenpaine mitattiin tutkimuksen aikana viikoittain automaattisella oskillometrisella mittarilla (Dinamap) makuulla ja seisten. Edeltävän viikon alkoholinkäyttö arvioitiin juomapäiväkirjojen avulla. Tutkittavat punnittiin tutkimuksen alussa ja sen aikana 3 viikon välein.

Tulos: Alkoholin saanti (keskiarvo ± keskivirhe) oli alkoholirajoitusvaiheen aikana 64 ± 8 ml/viikko ja tavanomaisen alkoholinkäytön vaiheen aikana 452 ± 30 ml/viikko. Paino oli alkoholirajoitusvaiheen aikana 0,9 kg tavanomaisen alkoholinkäytön jaksoa matalampi. Alkoholinkäytön vähentäminen keskimäärin 4 alkoholiannoksella vuorokaudessa pienensi systolista verenpainetta 5,0 ± 1,4 mmHg (p < 0,001) maaten ja 5,9 ± 1,6 mmHg (p < 0,001) seisten ja diastolista verenpainetta 3,0 ± 0,9 mmHg (p < 0,001) maaten ja 2,9 ± 1,0 mmHg (p < 0,01) seisten.

Tutkijat laskivat alkoholinkäytön vähentämisen 100 ml viikossa (vastaa noin 1 alkoholiannosta vuorokaudessa) pienentävän makuulla ja seisten mitattua verenpainetta 0,8/0,7 mmHg ja 0,9/0,7 mmHg.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Vaihtovuoroisessa, kontrolloidussa tutkimuksessa «Ueshima H, Mikawa K, Baba S ym. Effect of reduced ...»354 iältään 30–59-vuotiaista lievästi hypertensiivistä miestä, jotka käyttivät alkoholia ≥ 28 ml/vrk vähintään 4 päivänä viikossa, satunnaistettiin 2 viikon totuttelujakson jälkeen juomaan alkoholia satunnaisessa järjestyksessä 3 viikon ajan tavanomaisesta käyttöään vastaavasti ja 3 viikon ajan mahdollisimman vähän. Paino ja verenpaine mitattiin tutkimuksen aikana viikoittain. Edeltävän viikon alkoholinkäyttö arvioitiin juomapäiväkirjojen avulla. Vuorokausivirtsan natrium ja kalium määritettiin alussa ja kunkin tutkimusvaiheen aikana.

Tulos: Alkoholin saanti (keskiarvo ± keskihajonta) oli alkoholirajoitusvaiheen aikana 26,1 ± 3,0 ml/vrk ja tavanomaisen alkoholinkäytön vaiheen aikana 56,1 ± 3,6 ml/vrk. Paino ja vuorokausivirtsan natrium ja kalium olivat yhtä suuria alkoholirajoituksen ja tavanomaisen alkoholinkäytön aikana.

Alkoholinkäytön vähentäminen keskimäärin 3 alkoholiannosta vuorokaudessa pienensi systolista verenpainetta keskimäärin 3,5 mmHg (p < 0,05) ja diastolista verenpainetta keskimäärin 1,9 mmHg (p = ns).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa «Cushman WC, Cutler JA, Hanna E ym. Prevention and ...»4selvitettiin, alentaako alkoholinkäytön vähentäminen kohtalaisesti tai runsaasti alkoholia käyttävien henkilöiden verenpainetta vähintään 6 kuukauden ajaksi, ja voidaanko vähentynyttä alkoholinkäytön tasoa ylläpitää 2 vuoden ajan. Tutkimuksessa 641 iältään 21–79-vuotiaista henkilöä (636 miestä, 5 naista), jotka ilmoittivat tutkimusta edeltäneen 6 kuukauden aikana käyttäneensä alkoholia ≥ 21 alkoholiannosta tai ≥ 294 g viikossa, satunnaistettiin verrokkiryhmään (n = 321) tai ryhmään (n = 320), jonka tavoitteena oli vähentää alkoholinkäyttöä 50 % tai 14 alkoholiannoksella viikossa. Verenpaine mitattiin ja alkoholinkäyttö arvioitiin juomapäiväkirjojen avulla tutkimuksen alussa ja 3, 6, 18 ja 24 kuukautta satunnaistamisesta.

Tulos: Alkoholin saanti pieneni hoitoryhmässä tasolta 432 g/viikko eri aikapisteissä arvioituna 202–224 g/viikko. Hoitoryhmän alkoholinkäyttö (keskiarvo ± keskivirhe) väheni ensimmäisen 6 kuukauden aikana keskimäärin 131 ± 15 g/viikko (vastaa 1,3 alkoholiannosta vuorokaudessa) ja 24 kuukauden seuranta-aikana keskimäärin 124 ± 14 g/viikko verrokkiryhmän alkoholinkäytön vähenemistä enemmän (p < 0,001).

Verenpaine aleni alkoholinkäytön vähentämisen ryhmässä ensimmäisen 6 kuukauden aikana keskimäärin 1,0/0,6 mmHg (p = ns, tilastollisesti ei-merkitsevä) ja 24 kuukauden seuranta-aikana keskimäärin 0,9/0,6 mmHg (p = ns) verrokkiryhmän verenpaineen laskua enemmän. Hypertensiivisillä henkilöillä (n = 138) verenpaine aleni ensimmäisen 6 kuukauden aikana keskimäärin 1,9/0,6 mmHg (p = ns) ja 24 kuukauden seuranta-aikana keskimäärin 1,6/0,6 mmHg (p = ns) verrokkiryhmän hypertensiivisten henkilöiden (n = 128) verenpaineen laskua enemmän.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Vuosia 1966–1999 koskeva meta-analyysi «Xin X, He J, Frontini MG ym. Effects of alcohol re...»5alkoholin saannin pienenemisen vaikutuksesta verenpaineeseen. Lähteenä Medline ja artikkelien lähdeluettelot. Aineistona 15 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joissa oli 2 234 potilasta. 3 tutkimuksessa oli mukana naisia. Intervention keston mediaani oli 8 viikkoa (1–104 viikkoa). Itse ilmoitettu alkoholin saannin pieneneminen interventioryhmässä oli 76 % alkutilanteesta (mediaani). Nettomuutos systolisessa verenpaineessa oli -3,31 mmHg (95 % luottamusväli -2,52 – 4,10) ja diastolinen -2,04 mmHg (95 % luottamusväli -1,49 – -2,58). Metaregressioanalyysissä havaittiin merkitsevä positiivinen yhteys keskimääräisen ilmoitetun alkoholinsaannin pienenemisen ja sekä systolisen että diastolisen verenpaineen pienenemisen välillä (p = 0,003 ja p = 0,03). Kun analyysistä poistettiin tutkimukset, joissa komplianssi oli huono (itse ilmoitettu alkoholin saannin pieneneminen < 30 %), systolisen verenpaineen nettomuutos oli -3,4 (95 % luottamusväli -2,67 – -4,13) mmHg ja diastolisen -2,06 (95 % luottamusväli -1,4 – -2,72) mmHg. Lisäksi havaittiin merkitsevä positiivinen yhteys lähtötilanteen verenpaineen ja keskimääräisen systolisen verenpaineen laskun välillä (p = 0,008). Hypertensiivisillä systolisen verenpaineen nettomuutos oli -3,9 (luottamusväli -5,04 – -2,76).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Satunnaistettuihin tutkimuksiin perustuvassa 36 tutkimuksen ja 2 865 tutkittavan meta-analyysissä «Roerecke M, Kaczorowski J, Tobe SW ym. The effect ...»6arvioitiin alkoholin käytön vähentämisen vaikutusta verenpaineeseen 4 alkoholin käytön luokassa.

Tulos: Alkoholin käytön vähentäminen ei alentanut verenpainetta henkilöillä, jotka käyttivät alkoholia alle 2 alkoholiannosta (alle 24 grammaa absoluuttista alkoholia) päivässä (systolisen verenpaineen nettomuutos -0,18 mmHg; 95 % luottamusväli -1,02–0,6; diastolisen verenpaineen nettomuutos 0,61 mmHg; 95 % luottamusväli -0,04–1,26).

Alkoholin käytön vähentäminen alensi systolista verenpainetta 1,18 mmHg (95 % luottamusväli -2,32 – -0,04 mmHg) ja diastolista verenpainetta 1,09 mmHg (95 % luottamusväli -1,61 – -0,57 mmHg) henkilöillä, joiden alkoholin käyttö oli 3 alkoholiannosta päivässä.

Alkoholin käytön vähentäminen alensi systolista verenpainetta 3,0 mmHg (95 % luottamusväli -3,98 – -2,03) ja diastolista verenpainetta 1,88 mmHg (95 % luottamusväli 2,62 – -1,15) henkilöillä, joilla alkoholin käyttö oli 4–5 alkoholiannosta päivässä.

Alkoholin käytön vähentäminen alensi systolista verenpainetta 5,50 mmHg (95 % luottamusväli -6,70 – -4,30) ja diastolista verenpainetta 3,97 mmHg (95 % luottamusväli -4,70 – -3,25) niillä henkilöillä, joilla alkoholin kulutus oli vähintään 6 alkoholiannosta päivässä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Tulkinta: Alkoholin käytön vähentäminen alentaa verenpainetta vähintään 3 alkoholiannosta päivässä käyttävillä, ja verenpaineen laskun suuruus kasvaa lähtövaiheen alkoholin käytön suuretessa. Tutkimuksentulos vahvistaa alkoholin käytön verenpainetta alentavan vaikutuksen suuruutta.

Kirjallisuutta

 1. Puddey IB, Beilin LJ, Vandongen R ym. Evidence for a direct effect of alcohol consumption on blood pressure in normotensive men. A randomized controlled trial. Hypertension 1985;7:707-13 «PMID: 3897044»PubMed
 2. Puddey IB, Beilin LJ, Vandongen R. Regular alcohol use raises blood pressure in treated hypertensive subjects. A randomised controlled trial. Lancet 1987;1:647-51 «PMID: 2882082»PubMed
 3. Ueshima H, Mikawa K, Baba S ym. Effect of reduced alcohol consumption on blood pressure in untreated hypertensive men. Hypertension 1993;21:248-52 «PMID: 8428787»PubMed
 4. Cushman WC, Cutler JA, Hanna E ym. Prevention and Treatment of Hypertension Study (PATHS): effects of an alcohol treatment program on blood pressure. Arch Intern Med 1998;158:1197-207 «PMID: 9625399»PubMed
 5. Xin X, He J, Frontini MG ym. Effects of alcohol reduction on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. Hypertension 2001;38:1112-7 «PMID: 11711507»PubMed
 6. Roerecke M, Kaczorowski J, Tobe SW ym. The effect of a reduction in alcohol consumption on blood pressure: a systematic review and meta-analysis. Lancet Public Health 2017;2:e108-e120 «PMID: 29253389»PubMed