Takaisin

Kalaperäisten n-3-rasvahappojen vaikutus verenpaineeseen

Näytönastekatsaukset
Antti Jula ja Eero Mervaala
10.9.2020

Näytön aste: A

Kalaperäiset n-3 sarjan rasvahapot alentavat suurina annoksina verenpainetta.

Meta-analyysin «Geleijnse JM, Giltay EJ, Grobbee DE ym. Blood pres...»1tarkoituksena oli selvittää kalaperäisten n-3-sarjan rasvahappojen (eikosapentaeeni- ja dokosaheksaeenihapon) verenpainevaikutuksia. Satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia tunnistettiin 90. Analyysistä suljettiin pois tutkimukset, joiden kesto oli alle 2 viikkoa (n = 2 tutkimusta), kaksoisjulkaisut (n = 9), yhdistelmähoitoihin perustuvat tutkimukset, joissa kalaöljyjen itsenäistä verenpainetta alentavaa vaikutusta ei voitu tunnistaa (n = 1), sairaille tai sairaalapotilaille tehdyt tutkimukset mukaan lukien munuaissairauksia sairastavat (n = 37). Mukaan hyväksyttiin 36 satunnaistettua lumekontrolloitua tutkimusta. Puolet tutkittavista oli hypertensiivisiä (systolinen verenpaine ≥ 140 mmHg tai diastolinen verenpaine ≥ 90 mmHg). Tutkimusten keskimääräinen kestoaika oli 11,7 viikkoa (3–52 viikkoa). Tutkimuksissa käytetty päivittäinen kalaöljyannos vaihteli 0,2 grammasta 15,0 grammaan (mediaani 3,7 g/vrk).

Tulokset: Kalaöljylisä alensi verenpainetta keskimäärin 2,1/1,6 mmHg (95 % luottamusväli: systolinen verenpaine -3,2 – -1,0 mmHg, diastolinen verenpaine -2,2 – -1,0 mmHg). Hypertensiivisten verenpaineen alenema -4,0/-2,5 (95 % luottamusväli -5,7 – -2,2 / -3,4 – -1,5) oli normotensiivisten verenpaineen alenemaa -1,0/-1,1 (95 % luottamusväli -2,1–0,1 / -1,9 – -0,4) merkitsevästi suurempi.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Meta-analyysin «Morris MC, Sacks F, Rosner B. Does fish oil lower ...»2tarkoituksena oli selvittää kalaperäisten n-3-sarjan rasvahappojen (eikosapentaeeni- ja dokosaheksaeenihapon) verenpainevaikutuksia. Mukaan hyväksyttiin 31 lumekontrolloitua tutkimusta, joihin oli osallistunut yhteensä 1 356 tutkittavaa. Tutkimuksista 9 oli tehty terveille, 9 hypertensiivisille, 6 hyperkolesteroleemisille, 3 diabeetikoille ja 4 henkilöille, joilla oli todettu valtimoita ahtauttava sairaus (sepelvaltimotauti tai alaraajojen klaudikaatio). Tutkimusten kestoaika vaihteli 3 viikosta 24 viikkoon. 3 tutkimuksessa käytettiin kalaa, 1 tutkimuksessa kalaa ja kalaöljykapseleita ja 27 tutkimuksessa kalaöljykapseleita eikosapentaeeni- ja dokosaheksaeenihapon lähteinä.

Tulokset: Keskimäärin 4,8 gramman suuruinen päivittäinen kalaöljylisä alensi verenpainetta 3,0 / 1,5 mmHg (95 % luottamusväli: systolinen verenpaine -4,5 – -1,5 mmHg; diastolinen verenpaine -2,2 – -0,8 mmHg). Verenpainevaste riippui kalaöljyn annoksesta ja oli -1,3 / -0,7 mmHg annoksella ≤ 3 g/vrk (9 tutkimusta), -2,9 / -1,6 mmHg annoksella 3,3–7 g/vrk (21 tutkimusta) ja -8,1/-5,8 mmHg annoksella 15 g/vrk (2 tutkimusta). Tutkimuksen kestoaika ei vaikuttanut verenpaineen laskun suuruuteen.

Osaryhmäanalyysien mukaan kalaöljylisä ei alentanut "terveiden" verenpainetta (-0,4 / -0,7 mmHg). Keskimäärin 5,6 g/vrk suuruinen kalaöljylisä alensi hypertensiivisten henkilöiden verenpainetta 3,4 / 2,0 mmHg. Kalaöljylisä 4,0 g/vrk alensi merkitsevästi hyperkolesterolemisten henkilöiden systolista verenpainetta (-4,4 / -1,1 mmHg). Kalaöljylisä ei alentanut merkitsevästi diabeetikoiden (-2,7 / -1,2 mmHg) tai sepelvaltimotautia tai klaudikaatiota sairastavien (-6,3 / -2,9 mmHg) verenpainetta.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen
 • Kommentti: 1 gramman suuruinen kalaöljylisä alentaa verenpainetta 0,66 / 0,35 mmHg.

6 viikon pituisen satunnaistetun lumekontrolloidun tutkimuksen «Mori TA, Bao DQ, Burke V ym. Docosahexaenoic acid ...»3tarkoituksena oli selvittää kapseleina (4 g/vrk) annettavan eikosapentaeenihappo- (EPA), dokosaheksaeenihappo- (DHA) tai oliiviöljylisän (lume) vaikutuksia ambulatorisesti mitattuun verenpaineeseen ja sykkeeseen. Tutkimusaineiston muodostivat 59 lievästi ylipainoista hyperlipideemistä miestä (ikä 20–65 vuotta), joiden seerumin kokonaiskolesteroli oli ≥ 6 mmol/l ja/tai triglyseridit ≥ 1,8 mmol/l.

Tulokset: DHA alensi 24 tunnin ja päiväajan verenpainetta (p < 0,05), 24 tunnin ja päiväajan sykettä (p = 0,001) sekä yöajan sykettä (p < 0,05). DHA-kapselilisään satunnaistettujen (n = 17) 24 tunnin verenpaine aleni 5,8/3,3 mmHg, päiväajan verenpaine 3,5/2,0 mmHg, 24 tunnin syke 3,5, päiväajan syke 3,7 ja yöajan syke 2,8 lyöntiä/min lumehoitoon (n = 20) satunnaistettuja enemmän. EPA-kapselilisään satunnaistettujen (n = 19) verenpaine- ja syketaso eivät muuttuneet merkitsevästi.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: heikko
 • Kommentti: Tutkittavien verenpainetaso oli keskimäärin normaali (121/73 mmHg). Natriumin saanti pysyi DHA-ryhmässä muuttumattomana, mutta lisääntyi ei-merkitsevästi EPA- (22,5 mmol/vrk) ja lumeryhmässä (58 mmol/vrk).

Meta-analyysin «Campbell F, Dickinson HO, Critchley JA ym. A syste...»4tarkoituksena oli selvittää kalaöljyjen vaikutuksia verenpaineeseen. Tutkimukseen otettiin mukaan satunnaistettuja ja kontrolloituja tutkimuksia sekä crossover-tutkimuksia, joissa kalaöljyjä oli annettu aikuisille henkilöille vähintään 8 viikon ajan. Meta-analyysi koostui 17 tutkimuksesta (n = 1 524). Kalaöljyjen vaikutusta verenpaineeseen tutkittiin sekä hypertensiivisillä (RR > 140/85 mmHg) että normotensiivisillä henkilöillä. Kalaöljy laski verenpainepotilaiden systolista verenpainetta keskimäärin 2,56 mmHg (95 % luottamusväli 0,58–4,53) ja diastolista verenpainetta 1,47 mmHg (95 % luottamusväli 0,41–2,53). Normotensiivisillä henkilöillä havaittu verenpaineen lasku ei ollut tilastollisesti merkittävä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Meta-analyysin «Miller PE, Van Elswyk M, Alexander DD. Long-chain ...»5tarkoituksena oli selvittää kalaöljyjen (EPA + DHA) vaikutuksia verenpaineeseen. Tutkimukseen otettiin mukaan satunnaistettuja ja kontrolloituja tutkimuksia sekä crossover-tutkimuksia, joissa kalaöljyjä oli annettu aikuisille henkilöille vähintään 3 viikon ajan. Analyysistä suljettiin pois tutkimukset, joissa tutkittavat käyttivät verenpainetta alentavia lääkkeitä, crossover-tutkimukset, joiden wash-out jakso oli alle 4 viikon pituinen, tutkimukset, joissa EPA + DHA -määriä ei raportoitu sekä tutkimukset, joissa tutkittavat eivät edustaneet tavallista aikuisväestöä. Meta-analyysiin hyväksyttiin 70 tutkimusta.

Tulokset: Kalaöljy laski systolista verenpainetta keskimäärin 1,52 mmHg (95 % luottamusväli -2,25 – -0,79) ja diastolista verenpainetta keskimäärin 0,99 mmHg (95 % luottamusväli -1,54 – -0,44). Hypertensiivisillä systolinen verenpaine aleni keskimäärin 4,51 mmHg (95 % luottamusväli -6,12 – -2,83) ja diastolinen verenpaine 3,05 mmHg (95 % luottamusväli -4,35 – -1,74). Normotensiivisillä henkilöillä systolinen verenpaine aleni 1,25 mmHg (95 % luottamusväli -2,05 – -0,46) ja diastolinen verenpaine 0,62 mmHg (95 % luottamusväli -1,22 – -0,02

 • Tutkimuksen laatu: hyvä
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Geleijnse JM, Giltay EJ, Grobbee DE ym. Blood pressure response to fish oil supplementation: metaregression analysis of randomized trials. J Hypertens 2002;20:1493-9 «PMID: 12172309»PubMed
 2. Morris MC, Sacks F, Rosner B. Does fish oil lower blood pressure? A meta-analysis of controlled trials. Circulation 1993;88:523-33 «PMID: 8339414»PubMed
 3. Mori TA, Bao DQ, Burke V ym. Docosahexaenoic acid but not eicosapentaenoic acid lowers ambulatory blood pressure and heart rate in humans. Hypertension 1999;34:253-60 «PMID: 10454450»PubMed
 4. Campbell F, Dickinson HO, Critchley JA ym. A systematic review of fish-oil supplements for the prevention and treatment of hypertension. Eur J Prev Cardiol 2013;20:107-20 «PMID: 22345681»PubMed
 5. Miller PE, Van Elswyk M, Alexander DD. Long-chain omega-3 fatty acids eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid and blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Hypertens 2014;27:885-96 «PMID: 24610882»PubMed