Takaisin

Natriumin vähentämisen vaikutus verenpaineeseen

Näytönastekatsaukset
Eero Mervaala
10.9.2020

Näytön aste: A

Natriumin päivittäisen saannin vähentäminen alentaa verenpainetta annosriippuvaisesti.

Meta-analyysin «Midgley JP, Matthew AG, Greenwood CM ym. Effect of...»1tarkoituksena oli selvittää, alentaako suolarajoitus normaali- tai korkeaverenpaineisten henkilöiden verenpainetta. Mukaan hyväksyttiin 56 kontrolloitua satunnaistettua tutkimusta. Tutkimuksista 28 oli tehty yhteensä 1 131 hypertensiiviselle ja 28 yhteensä 2 374 normotensiiviselle henkilölle. Hypertensiivisille tehtyjen tutkimusten mediaanikesto oli 29 (vaihteluväli 4–740) ja normotensiivisille tehtyjen tutkimusten 14 (vaihteluväli 4–1 095) vuorokautta. Hypertensiivisten tutkittavien ikä vaihteli 8 vuodesta 73 vuoteen (mediaani 47 vuotta) ja normotensiivisten 10 vuodesta 65 vuoteen (mediaani 26 vuotta). Analyysiin ei hyväksytty tutkimuksia, joissa käytettiin kohonnutta verenpainetta alentavaa lääkehoitoa. Tutkimusraporteista rekisteröitiin interventio- ja kontrolliryhmien verenpaineen, painon ja vuorokausivirtsan natriumin muutokset. 2 henkilöä arvioi tutkimukset itsenäisesti. Natriumin saannin muutoksia laskettaessa tutkimuksia painotettiin yksittäisten tutkimusten tutkittavien lukumäärän suhteellisia osuuksia vastaavasti. Verenpaineen muutosten laskemiseen painotuksia ei käytetty. Tutkijat "korjasivat" natriumin saannin ja verenpaineen nettomuutosten suhdetta väestötutkimuksissa käytetyllä yksilön natriumin saannin vaihtelun vaikutuksia huomioivalla korjauskertoimella.

Tulokset: Hypertensiivisille tehdyissä tutkimuksissa natriumin saanti väheni keskimäärin 95 mmol/vrk lähtötasolta 158 mmol/vrk ja normotensiivisille tehdyissä tutkimuksissa 125 mmol/vrk lähtötasolta 177 mmol/vrk. Tutkimuksen mukaan 95 mmol/vrk suuruinen natriumrajoitus alensi hypertensiivisten henkilöiden systolista verenpainetta 5,9 mmHg (95 % luottamusväli, luottamusväli -7,8 – -4,1) ja diastolista verenpainetta 3,8 mmHg (luottamusväli -4,8 – -2,9). Yksilön natriumin saannin vaihtelulla "korjattu" 100 mmol suuruinen natriumin saannin vähentäminen alentaisi tutkijoiden mukaan hypertensiivisten henkilöiden systolista verenpainetta 3,7 mmHg (luottamusväli -2,4 – -5,1), mutta ei alentaisi diastolista verenpainetta (-0,9 mmHg, luottamusväli -1,9–0,1). Normotensiivisillä henkilöillä systolinen verenpaine aleni 1,6 mmHg (luottamusväli -2,5 – -0,9), mutta diastolisen verenpaineen lasku 0,5 mmHg (luottamusväli -1,2–0,1) ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: heikko
 • Kommentti: Analyysin kohteena olevista tutkimuksista vain osa oli suunniteltu ensisijaisesti selvittämään natriumrajoituksen verenpainevaikutuksia. Usean tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lyhytkestoisen 4–14 vuorokauden tiukan suolarajoituksen vaikutuksia verenpaineen säätelyjärjestelmiin ja aineenvaihduntaan sekä arvioida lyhyen aikavälin verenpainevastetta ennustavia tekijöitä. Natriumrajoituksen verenpainevaikutusta laskettaessa yksittäisiä tutkimuksia ei painotettu tutkittavien suhteellisia osuuksia vastaavasti. Meta-analyysin tulos korjattiin virheellisesti todellista pienemmäksi ja diastolisen paineen osalta ei-merkitseväksi käyttämällä poikkileikkaustutkimuksiin tarkoitettua yksilön natriumin saannin vaihtelua huomioivaa korjauskerrointa.

Meta-analyysin «Law MR, Frost CD, Wald N. By how much does dietary...»2tarkoituksena oli selvittää, alentaako suolarajoitus verenpainetta epidemiologisia tutkimusarvioita vastaavasti. Mukaan hyväksyttiin 78 tutkimusta, joista 68 tutkimuksessa tutkittavat toimivat vaihtovuoroasetelmalla omina kontrolleinaan, ja 10 tutkimuksessa heidät oli satunnaistettu suolarajoitus- tai kontrolliryhmään. Tutkimuksista 21 oli tehty normotensiivisille ja 57 hypertensiivisille henkilöille. Systoliset verenpainekeskiarvot olivat 103–187 mmHg (vaihteluväli), diastoliset verenpainekeskiarvot 61–118 mmHg, tutkittavien keski-ikä 16–63 vuotta, natriumin keskimääräinen saanti runsassuolaisen dieetin aikana 130–249 mmol/vrk ja vähäsuolaisen ruokavalion aikana 5–143 mmol/vrk. Tutkijat laskivat väestötutkimusten arvioiden pohjalta jokaiselle tutkimukselle verenpaineen odotettavissa olevan muutoksen ja vertasivat todettuja verenpaineen muutoksia odotettuihin muutoksiin. Odotettujen ja todettujen verenpainemuutosten eroja tarkasteltiin jakamalla tutkimukset alle 2 viikon (26 tutkimusta), 2–4 viikon (19 tutkimusta), 5–8 viikon (16 tutkimusta), 9–25 viikon (9 tutkimusta) ja yli 26 viikon (8 tutkimusta) pituisiin tutkimuksiin.

Tulokset: Todettu verenpaineen lasku oli 4 viikkoa tai sitä lyhyemmissä tutkimuksissa odotettua verenpaineen laskua pienempi ja pienin alle 2 viikon pituisissa tutkimuksissa. 5 viikkoa tai sitä pitemmissä tutkimuksissa suolarajoituksen verenpainetta alentava vaikutus vastasi väestötutkimusten perusteella arvioitua verenpaineen laskua. Väestötutkimusten mukaan päivittäisen natriumin saannin vähentäminen 100 mmol pienentäisi 50–59-vuotiaan henkilön systolista verenpainetta keskimäärin 10 mmHg ja diastolista verenpainetta keskimäärin 5 mmHg «Law MR, Frost CD, Wald NJ. By how much does dietar...»3.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Meta-analyysi «He FJ, Li J, Macgregor GA. Effect of longer-term m...»4koostuu satunnaistetuista kokeista, joissa oli tutkittu yli 4 viikkoa kestäneen kohtuullisen suolarajoituksen vaikutuksia verenpaineeseen. Meta-analyysi käsittää 34 tutkimusta, joista 22 on tehty hypertensiivisillä potilailla (n = 990) ja 12 normotensiivillä henkilöillä (n = 2 240).

Hypertensiivisten potilaiden tutkimuksissa keski-ikä 50 vuotta (vaihteluväli 24–73 vuotta). Tutkimusten kesto vaihteli 4 viikosta 1 vuoteen, mediaani 4 viikkoa. Verenpaineen mediaani oli tutkimuksissa tavallisella suoladieetillä 148/93 mmHg ja vuorokausivirtsan natriumerityksen mediaani 162 mmol (9,5 g NaCl) (vaihteluväli 125–191 mmol; 7,3–11,2 g NaCl).

Suolarajoituksen aikana natriumerityksen vähenemä oli 75 mmol (4,4 g NaCl) ja verenpaineen keskimääräinen lasku 5,4/2,8 mmHg (95 % luottamusväli -6,6 – -4,2 / -3,5 – 2,1). Iän ja etnisen ryhmän huomioon ottaneen metaregressioanalyysin mukaan natriumin saannin vähentäminen 100 mmol (vastaa noin 6 grammaa suolaa) alentaa systolista verenpainetta 10,8 mmHg (95 % luottamusväli -3,5 – -18,2). Normotensiivisten henkilöiden tutkimuksissa mediaani-ikä oli 50 vuotta (vaihteluväli 22–67 vuotta). Tutkimusten kesto vaihteli 4 viikosta 3 vuoteen, mediaani 4 viikkoa. Verenpaineen mediaani oli tutkimuksissa tavallisella suoladieetillä 127/77 mmHg ja vuorokausivirtsan natriumerityksen mediaani 153 mmol (9,1 g NaCl) (vaihteluväli 128–200 mmol; 7,5–11,8 g NaCl). Suolarajoituksen aikana natriumerityksen vähenemä oli 74 mmol (4,4 g NaCl) ja verenpaineen keskimääräinen lasku 2,4/1,0 mmHg (95 % luottamusväli -3,6 - – -1,3/-1,9 – -0,2). Iän ja etnisen taustan huomioon ottaneen metaregressioanalyysin mukaan natriumin saannin vähentäminen 100 mmol/vrk (vastaa 6 grammaa suolaa) alentaisi normotensiivisten henkilöiden systolista verenpainetta 4,3 mmHg (95 % luottamusväli -0,2 – -8,5)

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Graudalin ym. Cochrane-katsauksessa «Graudal NA, Hubeck-Graudal T, Jürgens G. Effects o...»5oli tarkoitus verrata matalasuolaisen ja korkeasuolaisen dieetin vaikutuksia verenpaineeseen. Mukaan hyväksyttiin 167 satunnaistettua tutkimusta, joissa suolan saanti oli arvioitu vuorokausivirtsan natriumin erityksen avulla. Henkilöt, joilla oli kohonneen verenpaineen lisäksi muita sairauksia, suljettiin pois tutkimuksista. Tutkimuksista 74 oli tehty yhteensä 3 580 hypertensiiviselle ja 28 yhteensä 5 292 normotensiiviselle henkilölle. Hypertensiivisillä tehtyjen tutkimusten mediaanikesto oli 28 vuorokautta (vaihteluväli 4–365) ja normotensiivisillä tehtyjen tutkimusten 7 vuorokautta (4–1 100). Hypertensiivisten potilaiden ikä vaihteli 23 vuodesta 73 vuoteen (mediaani 51 vuotta) ja normotensiivisten 13 vuodesta 67 vuoteen (mediaani 27 vuotta). Hypertensiivisillä vuorokausivirtsan natriumin eritys korkeasuolaisella dieetillä oli keskimäärin 196 mmol/vrk ja matalasuolaisella dieetillä 71 mmol/vrk. Normotensiivisillä vuorokausivirtsan vastaavat natriumin eritykset olivat 201 mmol/vrk ja 50 mmol/vrk.

Tulokset: Hypertensiivisille tehdyissä tutkimuksissa natriumin saanti väheni keskimäärin 95 mmol/vrk ja normotensiivisille tehdyissä tutkimuksissa 146 mmol/vrk. Natriumrajoitus alensi hypertensiivisten henkilöiden systolista verenpainetta 5,5 mmHg (95 % luottamusväli, luottamusväli -6,5 – -4,1) ja diastolista verenpainetta 2,8 mmHg (luottamusväli -3,3 – -2,2). Normotensiivisillä henkilöillä systolinen verenpaine aleni 1,3 mmHg (luottamusväli -1,9 – -0,7), mutta diastolisen verenpaineen lasku 0,05 mmHg (luottamusväli -0,51–0,42) ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: heikko
 • Kommentti: Lyhytkestoisista tutkimuksista valtaosa oli suunniteltu selvittämään 4–14 päivän tiukan natriumrajoituksen vaikutuksia verenpaineen säätelyjärjestelmiin, aineenvaihduntaan ja arvioida lyhyen aikavälin verenpainevastetta ennustavia tekijöitä.

Kirjallisuutta

 1. Midgley JP, Matthew AG, Greenwood CM ym. Effect of reduced dietary sodium on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. JAMA 1996;275:1590-7 «PMID: 8622251»PubMed
 2. Law MR, Frost CD, Wald N. By how much does dietary salt reduction lower blood pressure? III--Analysis of data from trials of salt reduction. BMJ 1991;302:819-24 «PMID: 1827353»PubMed
 3. Law MR, Frost CD, Wald NJ. By how much does dietary salt reduction lower blood pressure? I--Analysis of observational data among populations. BMJ 1991;302:811-5 «PMID: 2025703»PubMed
 4. He FJ, Li J, Macgregor GA. Effect of longer-term modest salt reduction on blood pressure. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD004937 «PMID: 23633321»PubMedd
 5. Graudal NA, Hubeck-Graudal T, Jürgens G. Effects of low-sodium diet vs. high-sodium diet on blood pressure, renin, aldosterone, catecholamines, cholesterol, and triglyceride (Cochrane Review). Am J Hypertens 2012;25:1-15 «PMID: 22068710»PubMed