Takaisin

Noninvasiivinen ventilaatio (NIV) keuhkoahtaumataudin aiheuttaman hengityksen vajaatoiminnan hoidossa

Näytönastekatsaukset
Witold Mazur
21.11.2019

Näytön aste: A

Varhain standardihoidon ohella ensilinjan interventiona aloitettu NIV helpottaa hengenahdistusta, korjaa akuuttiin tilanteeseen liittyvää respiratorista asidoosia (nostaa pH:ta ja vähentää PaCO2:ta), vähentää intubaation tarvetta, pienentää hoidon epäonnistumisen riskiä, lyhentää sairaalahoidon pituutta ja pienentää kuolleisuutta.

Systemaattisen katsauksen «Lightowler JV, Wedzicha JA, Elliott MW ym. Non-inv...»1 tarkoituksena oli selvittää NIV (non-invasive positive pressure ventilation, NPPV) hoidon tehoa keuhkoahtaumataudin pahenemisen aiheuttamassa hengityksen vajaatoiminnan hoidossa. Tutkimuksessa verrattiin NPPV-hoitoa standardihoidon ohella standardihoitoon yksinään. Satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia oli mukana 8.

NIV-hoitoon standardihoidon ohella liittyi pienempi kuolleisuus (RR 0,41, 95 % luottamusväli 0,26–0,64), vähentynyt intubaation tarve (RR 0,42, 95 % luottamusväli 0,31–0,59), pienempi hoidon epäonnistumisen riski (RR 0,51 95 % luottamusväli 0,38–0,67) ja edullinen vaikutus 1 tunnin verikaasun pH:oon (Weighted Mean Difference 0,03, 95 % luottamusväli 0,02–0,04) ja PaCO2:hon (WMD -0,40 kPa, 95 % luottamusväli -0,78 – -0,03) ja hengitystaajuuteen (WMD -3,08 bpm, 95 % luottamusväli -4,26 – -1,89). Lisäksi NPPV vähensi komplikaatioiden riskiä (RR 0,32, 95 % luottamusväli 0,18–0,56) ja lyhensi sairaalahoidon pituutta (WMD -3,24 vrk, 95 % luottamusväli -4,42 – -2,06).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Systemaattisessa Cochrane-katsausartikkelissa «Osadnik CR, Tee VS, Carson-Chahhoud KV ym. Non-inv...»2 selvitettiin NIV:n (NPPV) tehoa keuhkoahtaumatautipotilaan akuutin hyperkapnisen hengitysvajauksen hoidossa. Akuutista hyperkapnisesta hengitysvajauksesta oli kyse, määritelmän mukaan, jos valtimoveren kaasuanalyysissä mitattuina keskimäärin pH < 7.35 ja PaCO2 > 6 kPa. NIV:n tehon päämittarina olivat tulovaiheen kuolleisuus ja intubaation tarve. Toisenlaisia mittareita oli sairaalahoidon pituus, hoidon intoleranssi, haittavaikutukset, muutos oirekuvassa ja parametrien muutos valtimoveressa. Artikkeli perustui Cochrane Airways Group Trials Registeriin ja muihin sähköisiin tietokantoihin (haku 01/2017 saakka). Mukaan otettiin 17 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (n = 1264), joissa verrattiin NIV-hoitoa standardihoidon ohella standardihoitoon yksinään.

NIV vähensi merkitsevästi mortaliteettia 46 %:lla (RR 0,54; 95 % luottamusväli 0,38–0,76) ja intubaation tarvetta 65%:lla (RR 0,36; 95 % luottamusväli 0.28 – 0.46). NIV:lla hoidettujen potilaiden sairaalajakson pituus oli lyhyempi (keskiarvo (ka) -3.39 vuorokautta, 95 % luottamusväli -5,93 – -0,85), komplikaatioiden määrä pienempi RR 0,26, 95 % luottamusväli 0,13–0,53) ja ensimmäisen tunnin kohdalla mitatut pH ja PaO2 korkeammat (ka 0,05; 95 % luottamusväli 0,02–0,07 ja ka 7,47 mmHg; 95 % luottamusväli 0,78–4,16, vastaavasti). Hoidon intoleranssi oli suurempi NIV:lla hoidetuilla potilailla (riskin ero 0,11, 95 % luottamusväli 0,04–0,17) verrattuna tavanomaisen hoidon saanneisiin potilaisiin. Hengenahdistuksen lievittämisessä oli trendi NIV-hoidon paremmuuden puolelle (standardoitu eron keskiarvo -0,16, 95 % luottamusväli -0,34–0,02).

NIV:sta on keuhkoahtaumataudin pahenemisen aiheuttaman akuutin hyperkapnisen hengitysvajauksen hoidossa merkitsevää hyötyä. Vaikean keuhkoahtaumataudin pahenemisessa NIV-hoitoa tulee aloittaa mahdollisimman varhain.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Lightowler JV, Wedzicha JA, Elliott MW ym. Non-invasive positive pressure ventilation to treat respiratory failure resulting from exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: Cochrane systematic review and meta-analysis. BMJ 2003;326:185 «PMID: 12543832»PubMed
  2. Osadnik CR, Tee VS, Carson-Chahhoud KV ym. Non-invasive ventilation for the management of acute hypercapnic respiratory failure due to exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2017;7:CD004104 «PMID: 28702957»PubMed