Takaisin

Hallittu hapenanto keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Witold Mazur
21.11.2019

Näytön aste: B

Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheessa happikyllästeisyyttä seuraten hallitusti nenäviiksien avulla toteutettu hapen anto tavoitteeseen 88–92 % ilmeisesti vähentää komplikaatioita ja pienentää kuolleisuutta suurivirtauksiseen happihoitoon verrattuna.

Australialaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa «Austin MA, Wills KE, Blizzard L ym. Effect of high...»1 verrattiin standardoitua suurivirtauksista happihoitoa kontrolloituun happihoitoon. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka ensihoitoyksikössä aloitettu happihoidon antotapa vaikuttaa kuolleisuuteen ennen sairaalaan pääsyä ja myöhemmin sairaalassa. Tutkimukseen osallistui 405 oletettavasti keuhkoahtaumataudin pahenemisesta kärsivää potilasta, joista 214:lla diagnoosi oli aiemmin varmistettu keuhkotoimintakokeissa.

Hallitusti toteutettu hapenanto happiviiksillä happikyllästeisyyttä seuraten tavoitteeseen 88–92 % vähensi merkitsevästi kuolleisuutta verrattuna suurivirtauksiseen happihoitoon 8–10 L/min -maskilla 58 %:lla (RR 0,42; 95 % luottamusväli 0,20–0,89, p = 0,02) kaikista potilaista ja 78 %:lla (RR 0,22; 95 % luottamusväli 0,05–0,91; p = 0,04) keuhkoahtaumatautipotilaista. Lisäksi respiraattorista asidoosia ja hyperkapniaa oli merkitsevästi vähemmän ryhmässä, joka sai lisähappea hallitusti.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Suositus soveltuu päivystyspoliklinikoiden tai ensiavun happihoitokäytäntöön keuhkoahtaumatautipotilailla. Tulosten perusteella tulee suositella hallittua hapenantoa rutiinimaisesti kaikille ensihoidossa hoidetuille hengenahdistuspotilaille, joilla on jo todettu keuhkoahtaumatauti tai joilla tautia epäillään.

Kirjallisuutta

  1. Austin MA, Wills KE, Blizzard L ym. Effect of high flow oxygen on mortality in chronic obstructive pulmonary disease patients in prehospital setting: randomised controlled trial. BMJ 2010;341:c5462 «PMID: 20959284»PubMed