Takaisin

Yönaikainen noninvasiivinen ventilaatio (NIV) stabiilissa keuhkoahtaumataudissa

Näytönastekatsaukset
Terttu Harju
21.11.2019

Näytön aste: C

Yönaikainen noninvasiivinen ventilaatio (NIV) stabiilissa keuhkoahtaumataudissa ei hyperkapnisilla potilailla todennäköisesti vähennä pahenemisvaiheita tai sairaalahoidon tarvetta eikä paranna kaasujenvaihtoa, rasituksensietokykyä, elämänlaatua, hengityslihasvoimaa tai unen tehokkuutta, mutta se saattaa vähentää kuolleisuutta.

Vuoden 2013 Cochrane-katsaukseen «Struik FM, Lacasse Y, Goldstein R ym. Nocturnal no...»1 kelpuutettiin 7 tutkimusta, joissa oli yhteensä 245 potilasta. 5 tutkimuksista vertasi yönaikaista noninvasiivista ventilaatiota standardihoitoon (Casanova 2000; Clini 2002; McEvoy 2009; Meecham Jones 1995; Strumpf 1991) ja 2 tutkimusta (Gay 1996; Sin 2007) lumehoitoon (CPAP-paineella 2–4 cmH2O). Noninvasiivinen ventilaatio toteutettiin joko nenä- tai kasvomaskilla, vähintään 5 tuntia yössä vähintään 3 kuukauden ajan. Molemmat ryhmät saivat myös standardihoitoa, joka koostui happihoidosta, bronkodilaattoreista, teofylliinistä ja kortikosteroidista.

Tutkimustulosten mukaan kaasujenvaihto, rasituksensietokyky (mitattuna 6 minuutin kävelytestillä), elämänlaatu, sisäänhengityslihasten voimaa mittaava PImax tai unen tehokkuus eivät parantuneet yönaikaisella noninvasiivisella ventilaatiolla stabiilissa tilanteessa hyperkapnisilla keuhkoahtaumapotilailla. Myöskään kahdessa 12 kuukauden tutkimuksessa eivät verikaasut, elämänlaatu tai keuhkofunktio parantuneet.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen
 • Kommentti: Tutkimusryhmät olivat pieniä, joten lisää tutkimusnäyttöä tarvitaan. Tulevaisuuden tutkimuksissa tulee fokusoida potilasvalintaan, ventilaattoriasetuksiin, ventilaattorikoulutukseen ja ventilaation pituuteen. Päätetapahtumina tulee huomioida pahenemisvaiheiden tiheys, sairaalahoitojaksot ja elossaoloaika. Pitkäaikainen noninvasiivinen ventilaatio tulisi aloittaa keuhkoahtaumapotilaille vain kliinisiin tutkimuksiin liittyen ja käyttäen yhteisesti sovittuja tutkimuksen päätetapahtumia.

McEvoyn vuonna 2009 julkaistussa tutkimuksessa «McEvoy RD, Pierce RJ, Hillman D ym. Nocturnal non-...»3selvitettiin yönaikaisen noninvasiivisen ventilaation hyötyä kroonisessa hengitysvajauksessa keuhkoahtaumatautipotilailla, joilla oli happihoito. Kyseessä oli australialainen kontrolloitu ja satunnaistettu monikeskustutkimus, jossa verrattiin LTOT eli happihoitoa (n = 72) ja LTOT:a yhdistettynä yönaikaiseen noninvasiiviseen kaksoispaineventilaatioon (NIV-ryhmä) (n = 72) keuhkoahtaumatautipotilailla, joilla oli tupakoinnista johtuva vaikea stabiili keuhkoahtaumatauti (FEV1 < 1,5 l, < 50 % viitearvosta) ja FEV % alle 60 %. Päiväaikaisen hiilidioksidin tuli olla > 46 mmHg, happihoidon keston > 3 kuukautta ja iän alle 80 vuotta. Tutkimuksesta suljettiin pois uniapneapotilaat (apnea-hypopneaindeksi > 20) ja sairaalloisen lihavat (BMI > 40).

Ensisijaisia päätetapahtumia olivat elossaoloaika, unipolygrafialöydökset, valtimoverikaasut, spirometria ja elämänlaatu. Seuranta-aika oli keskimäärin 2,21 vuotta (0,01–5,59).

NIV-ryhmässä potilaista kuoli 40 ja LTOT-ryhmässä 46. Elossaolo piteni NIV-ryhmässä: HR 0,63; 95 % luottamusväli 0,40–0,99, p = 0,045. Sekuntikapasiteetissa ja valtimoveren hiilidioksidiosapaineessa ei ollut eroa 6 ja 12 kuukauden kohdalla. Sekä yleinen että henkinen koettu terveydentila heikkenivät NIV-ryhmässä.

Tulosten mukaan NIV paransi unen laatua, vähensi unenaikaista hyperkapniaa (tCO2 alussa 16,5 mmHg (14,7–18,3) ja hoidon jälkeen 12,6 mmHg (10,9–14,3), p < 0,05. Hoitokomplianssi oli hyvä, 4,5 (3,2) tuntia yössä.

Yhteenveto: NIV pidensi elossaoloaikaa happihoidossa olevilla hyperkapnisilla keuhkoahtaumatautipotilailla, mutta elämänlaatu heikkeni.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Kirjoittajat suosittelevat NIV-hoitoa stabiileille COPD-potilaille vain kontrolloituihin tutkimuksiin liittyen.

Casanova ym. «Casanova C, Celli BR, Tost L ym. Long-term control...»2: Kyseessä oli kaksoissokkoutettu, satunnaistettu tutkimus, jossa 44 vaikeaa keuhkoahtaumatautia sairastavaa potilasta (20 potilaalla yöllinen kaksoispaineventilaatiohoito interventioryhmässä, 24 potilasta kontrolliryhmässä) sai joko kaksoispaineventilaatio- tai standardihoitoa. Tutkimuksen kesto oli 1 vuosi.

Hengenahdistus väheni NIV-ryhmässä Borg-asteikolla 6:sta 5:een (p < 0,039) 6 kuukauden kohdalla, mutta MRC-pisteissä ei havaittu muutosta. Sairaalahoidossa havaittiin 10 % lasku 3 kuukauden kohdalla (5 vs 15 % oli joutunut uudelleen sairaalaan, p < 0,05), mutta ei enää 6 ja 12 kuukauden kohdalla. Vaikutusta kuolleisuuteen ei havaittu.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Aineisto oli pieni.

Clini ym. «Clini E, Sturani C, Rossi A ym. The Italian multic...»4: Kyseessä on kaksoissokkoutettu satunnaistettu tutkimus, jossa 47 vaikeaa keuhkoahtaumatautia sairastavaa potilasta sai kaksoispaineventilaatio- ja happihoitoa ja 39 kontrollia happihoitoa.

Tutkimuksen kesto oli 2 vuotta. Hengenahdistus väheni, elämänlaatu ei muuttunut. Sairaalahoidossa ei havaittu merkitsevää muutosta eikä kuolleisuudessa ollut eroa kontrolli- ja hoitoryhmän välillä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Aineisto oli pieni.

Diaz O ym. vuonna 2002 julkaistussa tutkimuksessa «Díaz O, Bégin P, Torrealba B ym. Effects of noninv...»5 36 keuhkoahtaumatautipotilasta sai joko kaksoispaineventilaatiohoitoa (18) tai valeventilaatiohoitoa (18) 3 viikon ajan 5 päivänä viikossa 3 tuntia vuorokaudessa. Potilaat sairastivat vaikeaa hyperkapnista keuhkoahtaumatautia.

Kaksoispaineventilaatio vähensi hyperinflaatiota ja hyperkapniaa merkitsevästi lumehoitoon verrattuna.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

2007 julkaistiin systemaattinen katsaus «Kolodziej MA, Jensen L, Rowe B ym. Systematic revi...»6 noninvasiivisesta ventilaatiosta keuhkoahtaumataudissa. Siihen sisältyvät muun muassa tutkimukset «Moore RP, Berlowitz DJ, Denehy L ym. A randomised ...»8 ja «O'Driscoll BR, Neill J, Pulakal S ym. A crossover ...»9, 4 muuta satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (RCT) ja 9 kontrolloitua cross-over-tutkimusta (non-RCT). Kaikki potilaat sairastivat vaikeaa keuhkoahtaumatautia.

Tutkimuksissa käytettiin kaksoispaineventilaattoria. Kaasujen vaihdunta, hyperinflaatio ja hengitystyö paranivat non-RCT-ryhmässä. Hengenahdistus ja elämänlaatu paranivat molemmissa tutkimusryhmissä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Budweiserin «Budweiser S, Hitzl AP, Jörres RA ym. Impact of non...»7 tutkimuksessa seurattiin 140 vaikeaa keuhkoahtaumatautia potevaa pysyvästi hyperkapnista potilasta prospektiivisesti 2 vuoden ajan. 99 potilasta sai noninvasiivista ventilaatiota (IPAP 21 ± 4 cmH2O). 41 ei saanut NIV-hoitoa.

Hoitoon sitoutuminen oli hyvä (88,9 %), ja päivittäinen käyttötuntimäärä oli 6,4 ± 2,6 tuntia. 1 ja 2 vuoden elossaololuvut olivat 87,7 % ja 71,8 % NIV-ryhmässä ja 56,7 % ja 42 % kontrolliryhmässä. p = 0,001, HR 0,380; 95 % Iuottamusväli 0,138–0,606.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Struik FM, Lacasse Y, Goldstein R ym. Nocturnal non-invasive positive pressure ventilation for stable chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2013;6:CD002878 «PMID: 23766138»PubMed
 2. Casanova C, Celli BR, Tost L ym. Long-term controlled trial of nocturnal nasal positive pressure ventilation in patients with severe COPD. Chest 2000;118:1582-90 «PMID: 11115443»PubMed
 3. McEvoy RD, Pierce RJ, Hillman D ym. Nocturnal non-invasive nasal ventilation in stable hypercapnic COPD: a randomised controlled trial. Thorax 2009;64:561-6 «PMID: 19213769»PubMed
 4. Clini E, Sturani C, Rossi A ym. The Italian multicentre study on noninvasive ventilation in chronic obstructive pulmonary disease patients. Eur Respir J 2002;20:529-38 «PMID: 12358325»PubMed
 5. Díaz O, Bégin P, Torrealba B ym. Effects of noninvasive ventilation on lung hyperinflation in stable hypercapnic COPD. Eur Respir J 2002;20:1490-8 «PMID: 12503709»PubMed
 6. Kolodziej MA, Jensen L, Rowe B ym. Systematic review of noninvasive positive pressure ventilation in severe stable COPD. Eur Respir J 2007;30:293-306 «PMID: 17459893»PubMed
 7. Budweiser S, Hitzl AP, Jörres RA ym. Impact of noninvasive home ventilation on long-term survival in chronic hypercapnic COPD: a prospective observational study. Int J Clin Pract 2007;61:1516-22 «PMID: 17686094»PubMed
 8. Moore RP, Berlowitz DJ, Denehy L ym. A randomised trial of domiciliary, ambulatory oxygen in patients with COPD and dyspnoea but without resting hypoxaemia. Thorax 2011;66:32-7 «PMID: 20880870»PubMed
 9. O'Driscoll BR, Neill J, Pulakal S ym. A crossover study of short burst oxygen therapy (SBOT) for the relief of exercise-induced breathlessness in severe COPD. BMC Pulm Med 2011;11:23 «PMID: 21569473»PubMed