Takaisin

Volyymireduktiokirurgian hyödyt vaikeassa emfyseemassa

Näytönastekatsaukset
Milla Katajisto
21.11.2019

Näytön aste: B

Volyymireduktiokirurgia ilmeisesti hyödyttää oikein valittuja potilaita.

Meta-analyysi «Huang W, Wang WR, Deng B ym. Several clinical inte...»1, johon hyväksyttiin 8 vuosina 1999–2010 tehtyä satunnaistettua ja kontrolloitua tutkimusta, joissa verrattiin volyymireduktiokirurgiaa, jossa poistetaan vaikeimmin vaurioituneita kohtia keuhkoista (lung volume reduction surgery, LVRS) perinteiseen lääkehoitoon vaikeaa emfyseemaa sairastavilla. 1 meta-analyysiin hyväksytyistä tutkimuksista verrattiin sternotomiateitse tehtyä leikkausta videotorakoskooppiseen leikkaukseen. Konservatiivisesti hoidettuja (N = 849) ja operoituja potilaita (N = 828) seurattiin 1 vuoden ajan.

Seurannassa todettiin, että DLCO % ja spirometriatulos paranivat merkitsevästi enemmän leikkauksen läpikäyneillä potilailla. Myös valtimoverikaasujen tulos ja 6 minuutin kävelytestitulos paranivat merkitsevästi verrattuna konservatiivisessa hoidossa olevien potilaiden tuloksiin. Myös elämänlaatu parani leikatuilla potilailla merkitsevästi. Mortaliteetti oli leikattujen ryhmässä korkeampi 3 kuukauden kohdalla (johtuen pääasiassa infektioista ja hengitysvajauksesta), mutta vuoden kuluttua ei ryhmien välillä ollut enää eroa kuolleisuudessa. Riskitekijöitä kuolleisuuden suhteen olivat hyvin alhainen FEV1 (< 20 % viitearvosta) ja tasainen emfyyseeman jakautuminen keuhkoissa.

Ylälohkoemfyseema saattaa olla otollisin kohde kirurgiselle poistolle 1 mukaan otetun tutkimuksen tulosten perusteella. Samoin kuin tilanne, jossa vaikea emfyseema on selvästi rajautunut tietylle alueelle. Tutkimuksessa, jossa verrattiin VATS-toimenpidettä sternotomiaan, ei todettu eroa keuhkofunktiossa, mutta kylläkin toimenpiteen kustannuksissa ja sairaalassaoloajassa VATS-toimenpiteen hyväksi.

Meta-analyysin yhteenvedossa todettiin, että ilmavuotoja estävät leikkauksessa käytettävät materiaalit ovat kehittyneet, ja niiden avulla tulokset ovat parantuneet. Kirjoittajat pitävät biomateriaaleja näistä parhaimpina. Meta-analyysin perusteella LVRS:n katsotaan olevan varteenotettava hoito vaikeaa emfyseemaa sairastaville, joilla ei ole leikkausta ajatellen hankalia riskitekijöitä.

Tutkimukseen «van Agteren JE, Carson KV, Tiong LU ym. Lung volum...»2 otettiin mukaan 11 tutkimusta, joissa oli yhteensä 1 760 potilasta. Kaikki osallistuivat liikunnalliseen kuntoutukseen ennen leikkausta. Lyhyellä aikavälillä kuolleisuus oli suurempaa leikkausryhmässä (OR 6,16; 95 %, N = 1 489), mutta pidemmällä aikavälillä vähäisempää leikattujen kohdalla (OR 0,76; 95 %, N = 1 280) kuin verrokkiryhmässä. Suorituskyvyn paranemista ja suotuisaa muutosta keuhkofunktioissa pidemmällä aikavälillä todettiin useammin leikattujen potilaiden kohdalla. Parhaat tulokset olivat niiden kohdalla, joiden emfyseema oli ylälohkopainotteinen.

Yhteenvetona todetaan, että ylälohkopainotteisessa emfyseemassa volyymireduktioleikkaus voi olla tehokas hoitomuoto, mutta se on melko kallis ja leikkaukseen liittyy hankalien haittavaikutusten ja kuoleman riski.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Pidemmän seuranta-ajan tulokset puuttuivat.

Kirjallisuutta

  1. Huang W, Wang WR, Deng B ym. Several clinical interests regarding lung volume reduction surgery for severe emphysema: meta-analysis and systematic review of randomized controlled trials. J Cardiothorac Surg 2011;6:148 «PMID: 22074613»PubMed
  2. van Agteren JE, Carson KV, Tiong LU ym. Lung volume reduction surgery for diffuse emphysema. Cochrane Database Syst Rev 2016;10:CD001001 «PMID: 27739074»PubMed