Takaisin

Kortikosteroidi yhdistelmälääkityksenä parantumattomasti sairaiden pahoinvoinnin ja oksentelun hoidossa

Näytönastekatsaukset
Eeva Rahko
16.2.2018

Näytön aste: D

Kortisonia yhdistettynä metoklopramidiin käytetään usein parantumattomasti sairaiden potilaiden pahoinvoinnin hoidossa, mutta luotettava tutkimusnäyttö hoidon tehosta puuttuu.

Kansainvälisessä kaksoissokkoutetussa satunnaistetussa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Bruera E, Moyano JR, Sala R ym. Dexamethasone in a...»1 selvitettiin deksametasonin antiemeettistä tehoa metoklopramidin lisälääkkeenä. Tutkimukseen otettiin 51 edennyttä syöpää sairastavaa potilasta, jotka olivat kärsineet pahoinvoinnista (> 3/10 asteikolla 0–10) vähintään 2 viikon ajan huolimatta yli 48 tunnin ajan kestäneestä metoklopramidilääkityksestä (40–60 mg). Potilaat satunnaistettiin saamaan joko deksametasonia 10 mg x 2/vrk p.o. (n = 25) tai lumetta (n = 26) 2 kertaa vuorokaudessa metoklopramidin 40 mg/vrk p.o. lisäksi viikon ajan. Pahoinvoinnin ja oksentelun lisäksi mitattiin ruokahalua, fatiqueta, kipua, oksentelukertoja, hyvinvointia ja elämänlaatua sekä hoidon haittavaikutuksia. Oiremittarina käytettiin sekä numeerista 0–10 että kategorista asteikkoa, hyvinvointimittarina 0–10 asteikkoa ja elämänlaatua FACT-lomakkeella. Potilaat pitivät päivittäistä haittavaikutuskirjanpitoa nilkkaturvotuksesta, unettomuudesta, levottomuudesta ja muista mahdollisista oireista.

Deksametasoniryhmästä jäi pois 3/25 (vatsaärsytys n = 1, kontrolloimaton pahoinvointi ja oksentelu n = 2) ja lumeryhmästä 5/26 (kontrolloimaton pahoinvointi n = 1, kognitiivinen häiriö n = 1, lääkkeen otosta kieltäytyminen n = 2, hävisi seurannasta n = 1).

Pahoinvointi lievittyi molemmissa ryhmissä merkitsevästi lähtötilanteeseen verrattuna. Keskimääräinen pahoinvoinnin intensiteetti oli päivänä 1 deksametasoni- ja lumeryhmillä 8,0 ja 7,4. Päivänä 8 vastaavat luvut olivat 2,1 ja 2,0. Pahoinvoinnin muutoksen keskiarvo oli päivinä 3 ja 8 deksametasoni- ja lumeryhmillä 4,5 ja 2,9 (p = 0,16) sekä 5,9 ja 5,7 (p = 0,85). Molemmissa ryhmissä todettiin ruokahalun paraneminen ja fatiquen lievittyminen päivinä 3 ja 8 lähtötasoon verrattuna. Kipu, oksentelu, hyvinvointi ja elämänlaatu pysyivät muuttumattomina molemmissa ryhmissä mittauspäivinä eikä haittavaikutusprofiili eronnut ryhmien välillä muutoin, paitsi elämänlaatu koheni molemmissa ryhmissä fyysisen hyvinvoinnin suhteen.

Tutkijat totesivat, ettei deksametasoni eronnut tässä tutkimuksessa merkitsevästi lumeesta kroonisen pahoinvoinnin, ruokahalun ja fatiquen suhteen. Tutkijat totesivat, että metoklopramidihoitoa kannattaa jatkaa pidempään, vaikkei vastetta heti saataisikaan, sillä pahoinvointivaste voi tulla vasta myöhemmin noin viikon käytön aikana.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Bruera E, Moyano JR, Sala R ym. Dexamethasone in a...»1: Lyhyt seuranta-aika ei välttämättä tuo esille deksametasonin haittavaikutuksia.

Kirjallisuutta

  1. Bruera E, Moyano JR, Sala R ym. Dexamethasone in addition to metoclopramide for chronic nausea in patients with advanced cancer: a randomized controlled trial. J Pain Symptom Manage 2004;28:381-8 «PMID: 15471656»PubMed