Takaisin

Tahallinen itsensä vahingoittaminen epävakaassa persoonallisuushäiriössä

Näytönastekatsaukset
Tero Taiminen
20.2.2015

Näytön aste: A

Epävakaaseen persoonallisuuteen liittyy alttius tahalliseen itsensä vahingoittamiseen ilman kuolemantoiveita.

Herpertz otti mukaan tutkimukseensa «Herpertz S. Self-injurious behaviour. Psychopathol...»1 kaikki 2 vuoden aikana saksalaiseen psykiatriseen sairaalahoitoon tulleet potilaat, jotka olivat vahingoittaneet itseään tahallisesti vähintään 3 kertaa ilman tietoista halua kuolla. Potilaista 52 %:lla oli epävakaa persoonallisuus. Yleisin tapa itsen vahingoittamiseen epävakaan persoonallisuuden omaavilla potilailla oli ihon viiltäminen, ja heistä suurin osa heistä pyrki viiltämisellä lievittämään ahdistusta ja jännitystä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yenin ja työtovereiden tutkimuksessa «Yen S, Shea MT, Sanislow CA ym. Borderline persona...»2seurattiin 621 epävakaan persoonallisuuden omaavaa potilasta kahden vuoden ajan. Tutkimuksessa erotettiin toisistaan itsemurhayritykset ja itsetuhoinen käytös ("suicidal behavior"), viimeksi mainittu operationaalinen käsite vastannee tahallista itsen vahingoittamista. Kahden vuoden seurannassa itsetuhoista käytöstä esiintyi 15,3 %:lla potilaista ja itsemurhayrityksiä 9,3 %:lla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Zanarini työtovereineen seurasi vuonna 2008 julkaistussa tutkimuksessaan «Zanarini MC, Frankenburg FR, Reich DB ym. The 10-y...»310 vuoden ajan 290 epävakaasta persoonallisuudesta kärsivää potilasta, joista 80 % oli naisia. Tutkimuksen alussa 89 % potilaista oli tahallisesti vahingoittanut itseään vähintään kaksi kertaa. Seuranta-ajan ensimmäisen kahden vuoden aikana 51 % potilaista vahingoitti itseään tahallisesti. Tahallinen itsen vahingoittaminen väheni 10 vuoden seurannan aikana tasaisesti siten, että seuranta-ajan viimeisten kahden vuoden aikana enää 17,7 % vahingoitti itseään. Muista persoonallisuushäiriöistä koostuvassa 72 potilaan vertailuryhmässä tahallinen itsen vahingoittaminen oli koko seurannan aikana keskimäärin kymmenen kertaa harvinaisempaa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti:

Armando Favazza on katsauksessaan «Favazza AR. Why patients mutilate themselves. Hosp...»4määritellyt tahallisen itsen vahingoittamisen (josta hän käyttää termiä "self-mutilation") tahalliseksi oman ruumiin kudosten muuttamiseksi tai vahingoittamiseksi ilman tietoista kuoleman halua. Hän erottaa katsauksessaan vaikean ja keskivaikean itsen vahingoittamisen, ja hän toteaa erityisesti keskivaikean itsen vahingoittamisen ("moderate self-mutilation") olevan tyypillistä epävakaalle persoonallisuudelle. Tahallinen itsen vahingoittaminen on yksi epävakaata persoonallisuutta määrittävä oire, mutta sen yleisyydestä epävakaassa persoonallisuudessa ei ole olemassa luotettavaa arviota.

Amerikan psykiatriyhdistys määrittelee ohjeistossaan «American Psychiatric Association. Practice guideli...»5 tahallisen itsen vahingoittamisen (josta se käyttää termiä "deliberate self-harm") tarkoittavan kivun tai kudostuhon aiheuttamista itselle ilman tarkoitusta kuolla.

Lukuisissa tutkimuksissa on todettu, että tahallinen itsen vahingoittaminen on psykiatrisilla potilailla usein yhteydessä epävakaaseen persoonallisuuteen «Roy A. Self-mutilation. Br J Med Psychol 1978;51:2...»6, «Schaffer CB, Carroll J, Abramowitz SI. Self-mutila...»7, «Herpertz S, Sass H, Favazza A. Impulsivity in self...»8, «Nijman HL, Dautzenberg M, Merckelbach HL ym. Self-...»9 tai sellaisiin oireisiin (krooninen tyhjyyden tunne, diffuusi identiteetti, impulsiivisuus), joita usein esiintyy epävakaassa persoonallisuudessa «Rosenthal RJ, Rinzler C, Wallsh R ym. Wrist-cuttin...»10, «Favazza AR, Conterio K. Female habitual self-mutil...»11, «Andover MS, Pepper CM, Ryabchenko KA ym. Self-muti...»12, «Favaro A, Santonastaso P. Impulsive and compulsive...»13. Tahallinen itsen vahingoittaminen alkaa useimmiten teini-iässä «Favazza AR. Why patients mutilate themselves. Hosp...»4, «Favazza AR, Conterio K. Female habitual self-mutil...»11, «Sansone RA, Gaither GA, Songer DA. Self-harm behav...»14, on yleisempää naisilla «Herpertz S. Self-injurious behaviour. Psychopathol...»1, «Favazza AR, Conterio K. Female habitual self-mutil...»11, «Andover MS, Pepper CM, Ryabchenko KA ym. Self-muti...»12, «Zlotnick C, Mattia JI, Zimmerman M. Clinical corre...»15, ja siihen saattaa kehittyä riippuvuus «Favazza AR, Conterio K. Female habitual self-mutil...»11.

Suurin osa tutkimuksiin osallistuneista potilaista on ollut naisia. Miesten tahallista itsen vahingoittamista on epävakaan persoonallisuuden yhteydessä kuvattu harvoin, sen sijaan sitä pidetään hyvin yleisenä miesten antisosiaalisen persoonallisuushäiriön oireena.

Kirjallisuutta

 1. Herpertz S. Self-injurious behaviour. Psychopathological and nosological characteristics in subtypes of self-injurers. Acta Psychiatr Scand 1995;91:57-68 «PMID: 7754789»PubMed
 2. Yen S, Shea MT, Sanislow CA ym. Borderline personality disorder criteria associated with prospectively observed suicidal behavior. Am J Psychiatry 2004;161:1296-8 «PMID: 15229066»PubMed
 3. Zanarini MC, Frankenburg FR, Reich DB ym. The 10-year course of physically self-destructive acts reported by borderline patients and axis II comparison subjects. Acta Psychiatr Scand 2008;117:177-84 «PMID: 18241308»PubMed
 4. Favazza AR. Why patients mutilate themselves. Hosp Community Psychiatry 1989;40:137–45
 5. American Psychiatric Association. Practice guideline for the assessment and treatment of patients with suicidal behaviors. Am J Psychiatry 2003;160 (Suppl.):1–52
 6. Roy A. Self-mutilation. Br J Med Psychol 1978;51:201-3 «PMID: 646965»PubMed
 7. Schaffer CB, Carroll J, Abramowitz SI. Self-mutilation and the borderline personality. J Nerv Ment Dis 1982;170:468-73 «PMID: 7097263»PubMed
 8. Herpertz S, Sass H, Favazza A. Impulsivity in self-mutilative behavior: psychometric and biological findings. J Psychiatr Res 1997;31:451-65 «PMID: 9352472»PubMed
 9. Nijman HL, Dautzenberg M, Merckelbach HL ym. Self-mutilating behaviour of psychiatric inpatients. Eur Psychiatry 1999;14:4-10 «PMID: 10572319»PubMed
 10. Rosenthal RJ, Rinzler C, Wallsh R ym. Wrist-cutting syndrome: the meaning of a gesture. Am J Psychiatry 1972;128:1363-8 «PMID: 5020184»PubMed
 11. Favazza AR, Conterio K. Female habitual self-mutilators. Acta Psychiatr Scand 1989;79:283-9 «PMID: 2711856»PubMed
 12. Andover MS, Pepper CM, Ryabchenko KA ym. Self-mutilation and symptoms of depression, anxiety, and borderline personality disorder. Suicide Life Threat Behav 2005;35:581-91 «PMID: 16268774»PubMed
 13. Favaro A, Santonastaso P. Impulsive and compulsive self-injurious behavior in bulimia nervosa: prevalence and psychological correlates. J Nerv Ment Dis 1998;186:157-65 «PMID: 9521351»PubMed
 14. Sansone RA, Gaither GA, Songer DA. Self-harm behaviors across the life cycle: a pilot study of inpatients with borderline personality disorder. Compr Psychiatry 2002;43:215-8 «PMID: 11994840»PubMed
 15. Zlotnick C, Mattia JI, Zimmerman M. Clinical correlates of self-mutilation in a sample of general psychiatric patients. J Nerv Ment Dis 1999;187:296-301 «PMID: 10348084»PubMed