Takaisin

Säännöllisen ksylitolipurukumin tai -pastillin käytön vaikutus hampaiden reikiintymiseen ja karieksen varhaisvaiheiden syntyyn ja etenemiseen

Näytönastekatsaukset
Marja-Liisa Laitala ja Kaisu Pienihäkkinen
27.8.2020

Näytön aste: B

Päivittäinen ksylitolipurukumin tai -pastillien (vähintään 5 g/vrk) käyttö ilmeisesti vähentää hampaiden reikiintymistä.

Vuonna 2019 julkaistussa systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa ja meta-analyysissa «Newton JT, Awojobi O, Nasseripour M ym. A Systemat...»1 oli mukana yhteensä 12 tutkimusta, joista 11 oli satunnaistettua kaksoissokkotettua tutkimusta (n = yhteensä 4 430) ja yksi kohorttitutkimus (n = 298). Katsauksessa todettiin, että ksylitoli- ja sorbitolipurukumin käyttö vähensi hampaiden reikiintymistä 28 % (95 % luottamusväli 7–48 %). Kun analyysiin otettiin mukaan vain ksylitolipurukumitutkimukset (kahdeksan tutkimusta), reikiintyminen väheni 33 % (95 % luottamusväli 4–61 %). Yhteensä 11 tutkimuksessa osallistujat olivat lapsia tai nuoria (n = 4 542), eikä katsauksen mukaan tuloksista tulisi tehdä pitkälle meneviä päätelmiä sokerittomien purukumien tehosta aikuisilla. Tutkimuksissa ei havaittu haittavaikutuksia.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Vuonna 2001 julkaistun, 14 kliiniseen tutkimukseen perustuvan systemoidun katsauksen «Hayes C. The effect of non-cariogenic sweeteners o...»2 johtopäätös oli, että ksylitolin säännöllinen, vähintään 7 g:n päivittäinen käyttö vähentää merkitsevästi hampaiden reikiintymistä. Vaikutus on tehokkain, jos ksylitolin käyttö ajoittuu hampaiden puhkeamis- ja sitä edeltävään aikaan. Katsaukseen sisällytetyissä tutkimuksissa oli mukana yhteensä yli 8000 osallistujaa, joista aikuisia oli 188. Katsaukseen sisältyi kolme satunnaistettua kaksoissokkoutettua tutkimusta.

Kaikkien tutkimusten mukaan ksylitoli vähentää mutans-streptokokkien määrää. Sorbitolilla on ilmeisesti myös hampaiden reikiintymistä vähentävää vaikutusta, mutta se on heikompi kuin ksylitolilla. Ksylitolin ehkäisyosuus on 30–60 %, mutta se voi olla 60–90 % säännöllisen käytön ajoittuessa hampaiden puhkeamisen kannalta optimaalisesti. Sorbitolin ehkäisyosuus on 10–20 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Systemoitu kirjallisuuskatsaus vuodelta 2011 «Rethman MP, Beltrán-Aguilar ED, Billings RJ ym. No...»3 selvitti fluorin ohessa käytettäviä karieksen ehkäisyvaihtoehtoja. Lisäksi kirjoittajat laativat raportin kliinisistä suosituksista «Non-Fluoride Caries Preventive Agents. ADA Systema...»4. Katsauksessa arvioitiin 21 sokerialkoholeihin liittyvää tutkimusta vuosilta 1972–2009, tutkimuksista kahdeksan oli satunnaistettua kaksoissokkoutettua tutkimusta. Tutkimuksiin osallistui yhteensä 8385 lasta ja nuorta.

Sokerittomien, ksylitolia tai muuta sokerialkoholia sisältävien purukumin pureskelun tai pastillien tai makeisten käytön todettiin vähentävän kariesta. Purukumin osalta näyttö todettiin kohtalaisen hyväksi ja pastillien ja makeisten osalta alhaiseksi. Alaryhmäanalyysit viittasivat siihen, että ksylitolilla olisi korkeampi ehkäisyosuus kuin muilla sokerialkoholeilla. Ksylitolin ehkäisyosuus vaihteli välillä 36,54–98,78 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Italialaisessa vuonna 2017 julkaistussa satunnaistetussa ja kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa «Cocco F, Carta G, Cagetti MG ym. The caries preven...»5 (n = 179) korkean kariesriskin omaavat 30–45-vuotiaat aikuiset käyttivät ksylitolipurukumia 1 vuoden ajan, päivittäinen ksylitoliannos oli 2,5 g. Kontrolliryhmän jäsenet käyttivät sokeritonta, muita polyoleja kuin ksylitolia sisältävää purukumia.

2 vuoden kuluttua alkutilanteesta ksylitoliryhmäläisille oli ilmaantunut merkitsevästi vähemmän sekä alkavia että pitkälle edenneitä kariesvaurioita hampaisiinsa kuin kontrolliryhmäläisille (ksylitoliryhmässä alkavia uusia kariesvaurioita keskimäärin 0,14/henkilö, SD 0,37; kontrolliryhmässä keskimäärin 0,20/henkilö SD 0,67, p = 0,01 ja uusia, pitkälle edenneitä kariesvaurioita ksylitoliryhmässä 0,30/henkilö SD 0,52; kontrolliryhmässä 0,44/henkilö SD 0,73, p = 0,03. Uusien kariesvaurioiden RR 0,23; 95 % luottamusväli -0,02–0,04, NNT 55; 95 % luottamusväli -974–27).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Amerikkalaisessa satunnaistetussa ja kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa «Ritter AV, Bader JD, Leo MC ym. Tooth-surface-spec...»6 (n = 620) korkean kariesriskin omaavat 21–80-vuotiaat aikuiset käyttivät ksylitolipastilleja 33 kuukauden ajan, päivittäinen ksylitoliannos oli noin 5 g.

Ksylitolipastilleja käyttäneille ilmaantui juurikariesta 40 % vähemmän kuin kontrolliryhmäläisille, jotka käyttivät sukraloosilla makeutettuja pastilleja. (Ksylitoliryhmässä reikiintyneitä hammaspintoja henkilöä kohden 0,23/vuosi, kontrolliryhmässä 0,38/vuosi; IRR = 0,60, 95 % luottamusväli 0,44-0,81, p < 0,001.) Sileiden pintojen, purupintojen ja välipintojen reikiintymisessä ei ollut merkitsevää eroa ksylitoli- ja kontrolliryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Hayes C. The effect of non-cariogenic sweeteners o...»2: Vastoin katsauksen ilmaisua, ksylitolin ja sorbitolin suhteen ei ole kyse sokerin korvaamisesta dieetissä, vaan ksylitolin tai sorbitolin lisäämisestä dieettiin.

«Rethman MP, Beltrán-Aguilar ED, Billings RJ ym. No...»3: Katsauksen laatijoiden suositus on neuvoa yli 5-vuotiaiden lasten vanhemmille ja huoltajille, että sokerittoman sokerialkoholipurukumin käyttö aterioiden jälkeen saattaa vähentää hampaiden reikiintymistä. Aikuisten osalta näyttöä pidettiin vähäisenä, mutta vastaava käyttösuositus annettiin asiantuntijamielipiteenä. Katsauksen löydökset ovat linjassa 3 muun systemoidun katsauksen kanssa «Antonio AG, Pierro VS, Maia LC. Caries preventive ...»7, «Deshpande A, Jadad AR. The impact of polyol-contai...»8, «Marghalani AA, Guinto E, Phan M ym. Effectiveness ...»9.

Säännöllisen ksylitolin käytön hampaiden reikiintymiseen liittyvistä vaikutuksesta julkaistujen kirjallisuuskatsauksien johtopäätökset ovat osittain ristiriitaisia «Riley P, Moore D, Ahmed F ym. Xylitol-containing p...»10. Katsauksiin on kuitenkin valikoitu tutkimuksia erilaisilla kriteereillä, muun muassa osassa katsauksiin mukaan otetuissa tutkimuksissa päivittäisen ksylitolin määrän tiedetään olleen liian alhainen.

Kirjallisuutta

 1. Newton JT, Awojobi O, Nasseripour M ym. A Systematic Review and Meta-Analysis of the Role of Sugar-Free Chewing Gum in Dental Caries. JDR Clin Trans Res 2019;:2380084419887178 «PMID: 31743654»PubMed
 2. Hayes C. The effect of non-cariogenic sweeteners on the prevention of dental caries: a review of the evidence. J Dent Educ 2001;65:1106-9 «PMID: 11699985»PubMed
 3. Rethman MP, Beltrán-Aguilar ED, Billings RJ ym. Nonfluoride caries-preventive agents: executive summary of evidence-based clinical recommendations. J Am Dent Assoc 2011;142:1065-1071 «PMID: 21987836»PubMed
 4. Non-Fluoride Caries Preventive Agents. ADA Systematic Review and Clinical Recommendations for Non-Fluoride Caries Preventive Agents. Executive Summary: Nonfluoride caries-preventive agents: Executive summary of evidence-based clinical recommendations. Chairside Guide. http://ebd.ada.org/ClinicalRecommendations.aspx
 5. Cocco F, Carta G, Cagetti MG ym. The caries preventive effect of 1-year use of low-dose xylitol chewing gum. A randomized placebo-controlled clinical trial in high-caries-risk adults. Clin Oral Investig 2017;21:2733-2740 «PMID: 28303470»PubMed
 6. Ritter AV, Bader JD, Leo MC ym. Tooth-surface-specific effects of xylitol: randomized trial results. J Dent Res 2013;92:512-7 «PMID: 23589387»PubMed
 7. Antonio AG, Pierro VS, Maia LC. Caries preventive effects of xylitol-based candies and lozenges: a systematic review. J Public Health Dent 2011;71:117-24 «PMID: 21774134»PubMed
 8. Deshpande A, Jadad AR. The impact of polyol-containing chewing gums on dental caries: a systematic review of original randomized controlled trials and observational studies. J Am Dent Assoc 2008;139:1602-14 «PMID: 19047666»PubMed
 9. Marghalani AA, Guinto E, Phan M ym. Effectiveness of Xylitol in Reducing Dental Caries in Children. Pediatr Dent 2017;39:103-110 «PMID: 28390459»PubMed
 10. Riley P, Moore D, Ahmed F ym. Xylitol-containing products for preventing dental caries in children and adults. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD010743 «PMID: 25809586»PubMed