Takaisin

Klooriheksidiinikäsittelyt kariesaktiivisten lasten ja nuorten hoidossa

Näytönastekatsaukset
Kaisu Pienihäkkinen
27.8.2020

Näytön aste: B

Hampaiston klooriheksidiinikäsittelyt eivät ilmeisesti vähennä hampaiden reikiintymistä kariesaktiivisilla kouluikäisillä lapsilla, jos lapsi saa paikallisia fluorikäsittelyjä.

Vuonna 2010 julkaistussa systemaattisessa katsauksessa «James P, Parnell C, Whelton H. The caries-preventi...»1 tarkastelun kohteena olivat maaliskuuhun 2010 mennessä julkaistut englanninkieliset tutkimusraportit, joissa oli selvitetty klooriheksidiinilakan vaikutusta hampaiden reikiintymiseen lapsilla ja nuorilla. Tarkoituksena oli määrittää klooriheksidiinin vaikuttavuus fluorilakkaan verrattuna.Sisäänottokriteereinä olivat koehenkilöiden satunnaistaminen, vastemuuttujan rekisteröinnin suhteen sokkoutus ja vähintään 1 vuoden seuranta-aika. Katsaukseen kelpuutettiin 12 tutkimusta. Tutkimusasetelmissa oli paljon vaihtelua niin klooriheksidiinin pitoisuuden ja käsittelytiheyden kuin koehenkilöiden kariesaktiivisuuden ja fluorialtistuksen suhteen.

6 tutkimuksessa seurattiin koe- ja kontrolliryhmiä, eikä yhdessäkään niistä havaittu klooriheksidiinin vähentävän hampaiden reikiintymistä lumevalmisteeseen tai käsittelemättä jätettyyn tilanteeseen verrattuna. 4 tutkimuksessa oli ns. jaetun suun koeasetelma. Näistä 2 tutkimuksessa klooriheksidiinillä ei havaittu olevan vaikutusta, mutta 2 muussa tutkimuksessa klooriheksidiinilakka vähensi reikiintymistä. 1 tutkimuksessa klooriheksidiini vähensi merkitsevästi maitohampaiden reikiintymistä. 1 tutkimuksista vertasi klooriheksidiinilakkaa ja fluorilakkaa, eikä menetelmien välillä havaittu merkitsevää eroa.

Kaikki 3 tutkimusta, joissa klooriheksidiinillä todettiin olevan reikiintymistä ehkäisevä vaikutus, oli toteutettu kehittyvissä maissa. Tutkijat pohtivatkin, että karieksen ehkäisyohjelmien puuttuminen ja erityisesti fluorin puuttuminen vaikuttaisivat oleellisesti siihen, etteivät näiden tutkimusten tulokset ole yleistettävissä kehittyneisiin maihin.

Tutkijat katsoivat, että katsauksen tulokset eivät puolla klooriheksidiinin käyttöä kariesvaurioiden ehkäisyssä lapsilla ja nuorilla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Kommentti

Vuonna 2015 julkaistussa Cochrane-katsauksessa «Walsh T, Oliveira-Neto JM, Moore D. Chlorhexidine ...»2 selvitettiin klooriheksidiinin vaikuttavuutta hampaiden reikiintymiseen lumekäsittelyyn verrattuna. Katsauksen kirjoittajat arvioivat, että he eivät voi tehdä johtopäätöstä siitä, vähentääkö klooriheksidiini hampaiden reikiintymistä vai ei. Katsauksen toteutusta ei voida pitää kliinisesti mielekkäänä, koska katsauksen yhtenä poissulkukriteerinä oli fluoriin vertailu.

SIGN:n suositus «Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)...»3 vuodelta 2014 on linjassa tämän näytönastekatsauksen viestin kanssa: "there is no robust evidence of additional reduction of caries incidence when using chlorhexidine intervention in addition to topical F intervention".

Kirjallisuutta

  1. James P, Parnell C, Whelton H. The caries-preventive effect of chlorhexidine varnish in children and adolescents: a systematic review. Caries Res 2010;44:333-40 «PMID: 20606432»PubMed
  2. Walsh T, Oliveira-Neto JM, Moore D. Chlorhexidine treatment for the prevention of dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD008457 «PMID: 25867816»PubMed
  3. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Dental interventions to prevent caries in children. Edinburgh: SIGN; 2014. (SIGN publication no. 138). [March 2014]. Available from URL: http://www.sign.ac.uk/