Takaisin

Bitewing-röntgenkuvauksen avulla saatu lisähyöty pysyvien hampaiden kariesvaurioiden havainnoinnissa

Näytönastekatsaukset
Vuokko Anttonen
27.8.2020

Näytön aste: A

Bitewing-röntgenkuvat helpottavat dentiiniin ulottuvien ja hammasvälikariesvaurioiden havaitsemista.

Saksassa toteutettu systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi «Schwendicke F, Tzschoppe M, Paris S. Radiographic ...»1 selvitti kirjallisuuden perusteella bitewing-röntgenkuvauksen (BW) tarkkuutta havaitsemaan erilaisia ja eri osissa suuta sijaitsevia kariesvaurioita. Tietokannoista Medline, Embase, Cochrane Central otettiin mukaan in vitro - ja in vivo -tutkimukset, joissa oli ilmoitettu menetelmien tarkkuus (sensitiivisyys ja spesifisyys). Tutkimusten virhelähteet analysoitiin QUADAS-2-menetelmällä, ja tutkimukset analysoitiin random-effect-meta-analyysillä. Puru- ja välipinnat analysoitiin erikseen. 117 tutkimusta 947 löydetystä analysoitiin (13 375 hammasta ja 19 108 pintaa).

Röntgenkuvien kyky löytää hammasvälipintojen kiillevauriot (sensitiivisyys) oli alhaisempi (0,24) kuin dentiinivauriot (0,36). Molemmissa tapauksissa spesifisyys oli korkeampi (0,70–0,97 sekä 0,87–0,95, vastaavasti). Kavitoituneiden vaurioiden osalta sensitiivisyys oli yli 0,60 ja spesifisyys yli 0,90.

BW-röntgenkuvaus on tarkka kavitoituneiden hammasvälivaurioiden ja dentiiniin ulottuvien vaurioiden havainnoinnissa. Röntgenkuvauksella on vähäinen riski vääriin positiivisiin löydöksiin.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Väestöryhmissä, joissa karieksen esiintyvyys on korkea ja joilla on korkea kariesriski, pitäisi alkavien vaurioiden havainnointiin harkita lisäksi vaihtoehtoisia menetelmiä kliinisen tutkimuksen ja BW-kuvauksen lisäksi.

Ruotsalaisessa systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa «Karies - diagnostik, riskbedömning och icke-invasi...»2 bitewing-röntgenkuvausta käsittelevä osa perustui 2 kirjallisuushakuun: vuoden 1999 loppuun ulottuvaan katsaukseen «Diagnosis and management of dental caries. Evidenc...»3 ja lokakuuhun 2006 ulottuvaan lisähakuun. Aikaisemmassa katsauksessa haun 1 328:sta tutkimuksesta oli seulottu 38 tutkimusta. Yhteensä 25 tutkimusta täytti ruotsalaisen katsauksen kriteerit. Näönvaraista tarkastusta käsittelevässä osassa kirjallisuushaun 264 osumasta seuloutui 22 tutkimusta.

Johtopäätöksinä kirjoittajat toteavat muun muassa, että

 • näönvarainen tarkastus on riittämätön dentiiniin ulottuvien kariesvaurioiden havainnointiin poskihampaiden välipinnoilla, sensitiivisyys < 40 % (suhteellisen vahva tieteellinen näyttö). Näönvaraisesta tarkastuksesta ja bitewing-kuvauksesta saadun tiedon yhdistäminen johtaa todennäköisemmin oikeaan kariesvaurion havaitsemiseen kuin kumpikaan menetelmä käytettynä yksin (rajallinen tieteellinen näyttö)
 • bitewing-röntgenkuvaukseen liittyvän syövän todennäköisyys on äärimmäisen pieni, mutta nollaa suurempi.
 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Hollannissa toteutetussa tutkimuksessa «Poorterman JH, Aartman IH, Kieft JA ym. Value of b...»4 tutkimusjoukkoon kuului iältään 14- (n = 560), 17- (n = 537), 20- (n = 285) ja 23-vuotiaita (n = 429) nuoria ja 25–54-vuotiaita (n = 974). Kliinisessä tarkastuksessa hampaiston dentiinikariesvauriot kirjattiin pintakohtaisesti. Tarkastuksen jälkeen vapaaehtoisilta otetuista bitewing-röntgenkuvista (BW, n = 663) rekisteröitiin pintakohtaisesti dentiinikariesvauriot välihammas- ja poskihammasalueelta. Tulokset ilmoitettiin prosentteina röntgenologisesti löydettyjen pintojen lukumäärä jaettuna kliinisesti havaittujen vaurioiden määrällä. Arvot vaihtelivat ikäryhmittäin 163–700 %. BW-tutkimuksen lisäarvo kliiniselle tutkimukselle oli suurin 17-vuotiailla (700 %) ja nuorilla aikuisilla (20-vuotiailla 232 %, 23-vuotiailla 306 % ja 25–34-vuotiailla 391 %) ja pienin 14-vuotiailla (163 %).

BW-kuvien avulla löydettyjen korjausta vaativien pintojen lukumäärä oli 2-kertainen kliinisen tarkastuksen avulla löydettyjen vaurioiden määrään verrattuna muissa ikäryhmissä paitsi 14-vuotiailla, joilla se oli 1,5-kertainen. Kariesvaurioiden lisäksi BW-kuvaus paljasti uusimisen tarvetta sellaisissa täytteissä, jotka olivat kliinisesti moitteettomia. Prosentteina lisähyöty vaihteli välillä 233–594 % ollen suurin aikuisilla (20-vuotiailla 444 %, 23-vuotiailla 594 % ja 25–34-vuotiailla 404 %). Hammasvälitäytteissä ei vielä ollut uusimisen tarvetta 14-vuotiailla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: BW-kuvien avulla saavutettavaan hyötyyn vaikuttaa tutkittavan ikä; lisähyöty tässä 2000-luvun alun tutkimuksessa oli suurin 17-vuotiaille ja nuorille aikuisille.

Suomalaisessa 14-vuotiailla toteutetussa kliinisessä poikkileikkaustutkimuksessa «Hietala-Lenkkeri AM, Tolvanen M, Alanen P ym. The ...»5 BW-kuvauksesta hyötyivät erityisesti ne, joilla DMFS > 0, mutta myös ne, joilla ei ollut aiempaa karieskokemusta. Saatava hyöty tässä ikäluokassa on suurin poskihampaiden purupintojen vaurioiden havainnoinnissa: kliinisesti terveeksi havaituista ensimmäisistä poskihampaista 11 %:sta löytyi syvä korjaavaa hoitoa vaativa vaurio, vastaava luku toisissa poskihampaissa oli 9 %.

Keskimäärin 2/5 kiillevaurioksi (ICDAS 3) luokitellusta vauriosta osoittautui BW-kuvauksen perusteella korjaavaa hoitoa vaativaksi.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Iältään 14-vuotiaiden BW-kuvista hyötyvät sekä ne, joilla on kliinisesti terveet hampaat että ne, joilla on aiempaa karieskokemusta. Röntgenkuvauksesta on hyötyä sekä hammasvälipintojen että purupinnan kariesvaurioiden havainnoinnissa.

Kirjallisuutta

 1. Schwendicke F, Tzschoppe M, Paris S. Radiographic caries detection: A systematic review and meta-analysis. J Dent 2015;43:924-33 «PMID: 25724114»PubMed
 2. Karies - diagnostik, riskbedömning och icke-invasiv behandling. Rapportnummer 188, 2007, SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering
 3. Diagnosis and management of dental caries. Evidence report number 36, AHRQ;2001
 4. Poorterman JH, Aartman IH, Kieft JA ym. Value of bite-wing radiographs in a clinical epidemiological study and their effect on the DMFS index. Caries Res 2000;34:159-63 «PMID: 10773634»PubMed
 5. Hietala-Lenkkeri AM, Tolvanen M, Alanen P ym. The additional information of bitewing radiographs in the detection of established or severe dentinal decay in 14-year olds: a cross-sectional study in low-caries population. ScientificWorldJournal 2014;2014:175358 «PMID: 24574869»PubMed