Takaisin

Beetasalpaajahoidon vaikutus sydän- ja verisuonitapahtumiin iäkkäillä

Näytönastekatsaukset
Eero Mervaala
10.9.2020

Näytön aste: B

Beetasalpaajat pienentävät aivohalvausriskiä muita ensisijaislääkkeitä vähemmän erityisesti iäkkäillä potilailla.

Meta-analyysi «Khan N, McAlister FA. Re-examining the efficacy of...»1beetasalpaajien vaikutuksista hypertensiopotilaiden sydän- ja verisuonitapahtumiin muiden verenpainelääkkeisiin ja lumehoitoon verrattuna. Tutkimukset, joissa potilaat olivat keski-iältään alle 60-vuotiaita ja yli 60-vuotiaita, on analysoitu meta-analyysissa erikseen.

Meta-analyysi sisältää 21 satunnaistettua ja kontrolloitua tutkimusta (n = 145 811), jotka on julkaistu vuosien 1982 ja 2005 välillä. Alle 60-vuotiaita potilaita käsittävien tutkimusten keski-ikä vaihteli välillä 45,5–56,2 vuotta (10 tutkimusta, n = 50 612). Yli 60-vuotiaita potilaita käsittävien tutkimusten keski-ikä vaihteli välillä 60,4–76 vuotta (11 tutkimusta, n = 95 199). Meta-analyysin hakustrategia ja -sanat oli kuvattu.

Alle 60-vuotiailla potilailla beetasalpaajahoito vähensi päätetapahtumia (aivohalvaus + sydäninfarkti + kuolema) merkittävästi lumehoitoon verrattuna (päätetapahtumia 794/19 414 potilasta; RR 0,80, 95 % luottamusväli 0,74–0,99). Sen sijaan yli 60-vuotiailla potilailla beetasalpaajat eivät vähentäneet päätetapahtumia (päätetapahtumia 1 115/8 019 potilasta; RR 0,89, 95 % luottamusväli 0,75–1,05).

Alle 60-vuotiailla potilailla beetasalpaajat näyttivät vähentävän myös yksittäisiä päätetapahtumia (sydäninfarkti: RR 0,85, 95 % luottamusväli 0,71–1,03; aivohalvaus RR 0,84, 95 % luottamusväli 0,65–1,10; kuolema RR 0,94, 95 % luottamusväli 0,79–1,10), mutta näiden muutosten suhteen tilastollinen voima ei ollut riittävä.

Yli 60-vuotiailla beetasalpaajat vähensivät yksittäisistä päätetapahtumista aivohalvauksia (RR 0,78, 95 % luottamusväli 0,63–0,98) lumeeseen verrattuna, mutta ei merkittävästi vähentänyt sydäninfarkteja (RR 0,98, 95 % luottamusväli 0,83–1,16) tai kokonaiskuolleisuutta (RR 0,91, 95 % luottamusväli 0,74–1,12).

Meta-analyysissa osoitettiin, että muihin verenpainelääkkeisiin verrattuna beetasalpaajat estävät yhtä tehokkaasti päätetapahtumien (aivohalvaus + sydäninfarkti + kuolema) syntyä alle 60-vuotiailla verenpainepotilailla (1 515 tapahtumaa, RR 0,97, 95 % luottamusväli 0,88–1,07). Sen sijaan yli 60-vuotiailla potilailla beetasalpaajien käyttöön liittyi suurentunut päätetapahtumariski muihin verenpainelääkkeisiin verrattuna (7 405 tapahtumaa, RR 1,06, 95 % luottamusväli 1,01–1,10).

Alle 60-vuotiailla beetasalpaajat estivät yksittäisiä päätetapahtumia (aivohalvaus RR 0,99, 95 % luottamusväli 0,67–1,44; sydäninfarkti RR 0,97, 95 % luottamusväli 0,86–1,10; kuolema RR 0,97, 95 % luottamusväli 0,83–1,14) yhtä tehokkaasti kuin muut verenpainelääkkeet. Yli 60-vuotiailla beetasalpaajat sen sijaan lisäsivät merkittävästi aivohalvauksen riskiä muihin verenpainelääkkeisiin verrattuna (2 935 tapahtumaa, RR 1,18, 95 % luottamusväli 1,07–1,30), mutta eivät lisänneet sydäninfarktin riskiä (RR 1,06, 95 % luottamusväli 0,94–1,20) tai kokonaiskuolleisuutta (RR 10,5, 95 % luottamusväli 0,99–1,11).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Cochrane-katsaus «Wiysonge CS, Bradley H, Mayosi BM ym. Beta-blocker...»2beetasalpaajien vaikutuksista hypertensiopotilaiden sydän- ja verisuonitapahtumiin muihin verenpainelääkkeisiin ja lumehoitoon verrattuna. Hakustrategia, valintakriteerit, tiedonkeruu ja analyysi oli kuvattu katsauksessa. Cochrane-katsaus sisälsi 13 satunnaistettua ja kontrolloitua tutkimusta (n = 91 561), jotka täyttivät sisäänottokriteerit. 4 tutkimuksessa (n = 23 613) beetasalpaajien vaikutuksia oli verrattu lumehoitoon tai ei-hoitoon, 5 tutkimuksessa diureetteihin (n = 18 241), 4 tutkimuksessa kalsiumkanavan salpaajiin (n = 44 825) ja 3 tutkimuksessa RAS-inhibiittoreihin (n = 10 828).

Beetasalpaajahoito ei lisännyt kokonaiskuolleisuuden riskiä lumehoitoon (RR 0,99, 95 % luottamusväli 0,88–1,11), diureetteihin (RR 1,04, 95 % luottamusväli 0,91–1,19) tai RAS-inhibiittoreihin verrattuna (RR 1,10, 95 % luottamusväli 0,98–1,24), mutta lisäsi kokonaiskuolleisuuden riskiä kalsiumkanavan salpaajiin verrattuna (RR 1,07, 95 % luottamusväli 1,00–1,14).

Lumehoitoon verrattuna beetasalpaajahoito vähensi sydän- ja verisuonisairauksien riskiä (RR 0,88, 95 % luottamusväli 0,79–0,97, ARR = 0,7 %, NNT = 140) ja aivohalvausriskiä (RR 0,80, 95 % luottamusväli 0,66–0,96; ARR = 0,5 %, NNT = 200), mutta ei vähentänyt sydäninfarktiriskiä (RR 0,93, 95 % luottamusväli 0,81–1,07) eikä sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta (RR 0,93, 95 % luottamusväli 0,80–1,09).

Diureetteihin verrattuna beetasalpaajahoidon vaikutukset päätetapahtumiin ja kuolleisuuteen eivät eronneet tilastollisesti merkittävästi.

Kalsiumkanavan salpaajiin verrattuna beetasalpaajahoito lisäsi sydän- ja verisuonisairauksien (RR 1,18, 95 % luottamusväli 1,08–1,29, ARI = 1,3 %, NNH = 80) ja aivohalvauksen riskiä (RR 1,24, 95 % luottamusväli 1,11–1,40; ARI = 0,6 %, NNH = 180).

RAS-inhibiittoreihin verrattuna beetasalpaajahoito lisäsi aivohalvausriskiä (RR 1,30, 95 % luottamusväli 1,11–1,53, ARI 1,5 %, NNH = 65).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Meta-analyysi «Lindholm LH, Carlberg B, Samuelsson O. Should beta...»3beetasalpaajien vaikutuksista hypertensiopotilaiden sydän- ja verisuonitapahtumiin muihin verenpainelääkkeisiin ja lumehoitoon verrattuna. Meta-analyysi sisältää 13 satunnaistettua ja kontrolloitua tutkimusta (n = 105 951), joissa beetasalpaajien vaikutuksia verrataan muihin verenpainelääkkeisiin sekä 7 satunnaistettua ja kontrolloitua tutkimusta, joissa beetasalpaajien vaikutuksia verrataan lumehoitoon tai ei-hoitoon (n = 27 433). Hakustrategia ja -sanat on kuvattu.

Meta-analyysin hyväksyttiin kaikki seuraavanlaiset satunnaistetut ja kontrolloidut tutkimukset: essentiellin hypertension hoito, beetasalpaaja ensi-linjan verenpainelääke yli 50 %:lla hoidetuista potilaista tutkimusryhmän sisällä, päätetapahtumatiedot olemassa kokonaiskuolleisuudesta ja sydän- ja verisuonitapahtumien määrästä tai molemmista. Meta-analyysissa analysoitiin myös beetasalpaajien suhteen 3 alaryhmässä (non-atenololi-beetasalpaajat, beetasalpaaja-diureettiyhdistelmät, atenololi). Kaikista tutkimuksista saatiin tieto aivohalvauksista, sydäninfarkteista ja kokonaiskuolleisuudesta.

Beetasalpaajilla hoidettujen verenpainepotilaiden riski saada aivohalvaus oli 16 % korkeampi kuin muilla verenpainelääkkeillä hoidetuilla verenpainepotilailla (95 % luottamusväli 1,04–1,30). Sen sijaan beetasalpaajilla hoidettujen potilaiden sydäninfarktiriski (RR 1,02, 95 % luottamusväli 0,93–1,21) tai kokonaiskuolleisuus (RR 1,03, 95 % luottamusväli 0,99–1,08) ei eronnut muilla verenpainelääkkeillä hoidettujen potilaiden sydäninfarktiriskistä ja kokonaiskuolleisuudesta. Beetasalpaajien heikompi vaikutus aivohalvauksiin korostui atenololitutkimuksissa (RR 1,26, 95 % luottamusväli 1,15–1,38), ja se oli havaittavissa myös beetasalpaaja-diureettiyhdistelmätutkimuksissa (RR 1,09, 95 % luottamusväli 0,98–1,21). Sen sijaan tutkimuksissa, joissa oli käytetty muuta beetasalpaajaa kuin atenololia, päätetapahtumien määrä ei ollut riittävä aivohalvausriskin luotettavaa arviointia varten (RR 1,20, 95 % luottamusväli 0,30–4,71).

Lumehoitoon verrattuna beetasalpaajahoito vähensi aivohalvausriskiä 19 % (RR 0,81, 95 % luottamusväli 0,71–0,93), mikä oli noin puolet siitä, mitä muissa verenpainelääketutkimuksissa on havaittu. Tässä meta-analyysissa beetasalpaajahoito ei vähentänyt merkittävästi sydäninfarktin riskiä (RR 0,93, 95 % luottamusväli 0,83–1,05) eikä kokonaiskuolleisuutta (RR 0,95,95 % luottamusväli 0,86–1,04).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti

«Wiysonge CS, Bradley H, Mayosi BM ym. Beta-blocker...»2: Cochrane-katsauksen aineistossa atenololi kattoi 75 % kaikista beetasalpaajien käyttäjistä. Katsauksessa ei eroteltu eri-ikäisiä beetasalpaajan käyttäjiä eikä analysoitu erityyppisiä beetasalpaajia erikseen.

Meta-analyysien «Khan N, McAlister FA. Re-examining the efficacy of...»1, «Lindholm LH, Carlberg B, Samuelsson O. Should beta...»3aineistot eivät olleet riittäviä yksittäisten (ei-atenololi) beetasalpaajien vaikutusten arvioimiseksi. Meta-analyyseissa ei ollut mukana lainkaan uudempia vasodilatoivia beetasalpaajia (esimerkiksi karvediloli ja nevibololi), koska näistä lääkeaineista ei ole vielä käytössä riittävästi päätetapahtumatutkimuksia.

Kirjallisuutta

  1. Khan N, McAlister FA. Re-examining the efficacy of beta-blockers for the treatment of hypertension: a meta-analysis. CMAJ 2006;174:1737-42 «PMID: 16754904»PubMed
  2. Wiysonge CS, Bradley H, Mayosi BM ym. Beta-blockers for hypertension. Cochrane Database Syst Rev 2007;1:CD002003 «PMID: 17253471»PubMed
  3. Lindholm LH, Carlberg B, Samuelsson O. Should beta blockers remain first choice in the treatment of primary hypertension? A meta-analysis. Lancet 2005;366:1545-53 «PMID: 16257341»PubMed