Takaisin

Muistisairaudet, niiden ehkäisy ja kohonnut verenpaine

Näytönastekatsaukset
Timo Strandberg
10.9.2020

Näytön aste: B

Kohonneen verenpaineen alentamisesta lääkkein voi olla hyötyä kognitiivisten toimintojen ja myös muistisairauden ehkäisyn kannalta.

Vuoteen 2015 mennessä tehdyistä lääketutkimuksista tehtyyn systemoituun katsaukseen «Rouch L, Cestac P, Hanon O ym. Antihypertensive dr...»1sisällytettiin 18 pitkittäistutkimusta, 11 satunnaistettua ja kontrolloitua tutkimusta ja 9 meta-analyysiä. Tutkimuksissa keskimääräinen ikä oli 74 vuotta. Yleinen johtopäätös oli, että verenpainelääkityksestä, etenkin kalsiumkanavan salpaajista ja ATR-salpaajista on todennäköistä hyötyä kognitiivisen heikentymisen ja kliinisen muistisairauden (sekä vaskulaarinen että Alzheimer-tyyppinen) estossa.

Katsauksessa oli mukana 5 verenpainelääketutkimusta (the Systolic Hypertension in the Elderly Program (SHEP) «Prevention of stroke by antihypertensive drug trea...»2, the Perindopril Protection Against Recurrent Stroke Study (PROGRESS) «Tzourio C, Anderson C, Chapman N ym. Effects of bl...»3, Systolic Hypertension in Europe (Syst-Eur, in-trial and extension) «Forette F, Seux ML, Staessen JA ym. The prevention...»4, the Study on Cognition and Prognosis in the Elderly (SCOPE) «Lithell H, Hansson L, Skoog I ym. The Study on Cog...»5, ja the Hypertension in the Very Elderly Trial cognitive function assessment (HYVET-COG) «Peters R, Beckett N, Forette F ym. Incident dement...»6), jotka täyttivät seuraavat kriteerit: satunnaistettu ja kontrolloitu, kesto keskimäärin vähintään 2 vuotta ja muistisairaus (dementia) oli kliinisesti varmistettu päätetapahtuma. Vuoden 2015 jälkeen on lisäksi julkaistu 2 tutkimusta, jotka täyttävät edellä mainitut kriteerit (prevention of Dementia by Intensive VAscular care (preDIVA) «Moll van Charante EP, Richard E, Eurelings LS ym. ...»7, ja SPRINT MIND «SPRINT MIND Investigators for the SPRINT Research ...»8.

Nämä yhteensä 7 tutkimusta ja niistä tehty meta-analyysi löytyvät taulukosta «Satunnaistetut ja kontrolloidut verenpainelääketutkimukset, joissa päätapahtumana kliinisesti varmistettu muistisairaus (dementia)...»1.

Tutkimuksista 5 on lumekontrolloituja, 1 tutkimuksessa (SPRINT MIND) vertailtiin tavanomaista ja tehokkaampaa verenpaineen alentamista tavanomaisilla verenpainelääkkeillä ja 1 tutkimuksessa (preDIVA) verenpaineen hoito oli osa monitekijäistä interventiota. Taulukossa on päätulosten lisäksi myös jatkoseurannan tuloksia ja SPRINT MIND tutkimuksen toissijaisena päätetapahtumana ollut lievä kognitiivinen heikentyminen (mild cognitive impairment, MCI).

Edellä mainituista tutkimuksista tehdyssä, 31 263 tutkittavan meta-analyysissa (mukana vain varmistettu muistisairaus), verenpaineen hoitoon liittyi 13 % pienempi muistisairauden ilmaantuminen (95 % luottamusväli -3 % ja -21 %). Jos preDiva-tutkimuksen tuloksia ei huomioitu, tulos säilyi tilastollisesti merkitsevänä (12 % (95 % luottamusväli -2 – -22 %).

SPRINT MIND tutkimuksessa (jossa vertailtiin tavanomaista tehokkaampaa verenpaineen laskua, 102 keskusta, tavanomaisia verenpainelääkeitä) toissijainen päätetapahtuma MCI väheni merkitsevästi tehokkaammalla verenpaineen hoidolla (0,81, 95 % luottamusväli 0,69–0,95), samoin MCI:n ja muistisairauden yhdistelmä (0,85, 95 % luottamusväli 0,74–0,97).

 • Tutkimusten laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: keskimäärin hyvä

Kommentti

Kliinisen muistisairauden estymistä on vaikeaa osoittaa yleensä vain muutaman vuoden kestävissä verenpainetutkimuksissa «Iadecola C, Gottesman RF. Neurovascular and Cognit...»9, ja yksittäisten tutkimusten tulokset eivät ole olleet tilastollisesti merkitseviä. Kuitenkin kun yhdistetään tieto keski-iän verenpaineen riskimerkityksestä seurantatutkimuksissa ja kliinisistä tutkimuksista tehdyn meta-analyysin tulos, voidaan perustellusti olettaa, että verenpaineen alentamisella lääkityksellä on merkitystä muistisairauksienkin ehkäisyssä.

Taulukko 1. Satunnaistetut ja kontrolloidut verenpainelääketutkimukset, joissa päätapahtumana kliinisesti varmistettu muistisairaus (dementia)
Tutkimus N Ikä, v Keskim. seuranta, vy RR ero, systolinen /diastolinen, mmHg Vertailu-ryhmä Interventio (N/n) Kontrolli (N/n) Riskisuhde (95 % LV) Huom.
SHEP a 4 736 ≥ 60, KA 72 4,5 12/4 Lume 2 365/37 2 371/44 0,84 (0,55–1,30)
PROGRESS a 6 105 KA 64 3,9 9/4 Lume 3 051/193 3 054/217 0,89 (0,74–1,07) AVH-potilaita
Syst-Eur 2 418 ≥ 60, KA 70 8,3/3,8 Lume
Tutkimus-aikainen a 2,2 1238/11 1 180/21 0,50 (0,25–1,02)
Jatkoseuranta 3,9 1 238/21 1 180/43 0,38 (0,23–0,64)
SCOPE a 70–89, KA 76 3,7 3,2/1,6 Lume 2477/62 2 460/57 1,08 (0,751,54) 84 % lumeryhmässäkin käytti verenpainelääkkeitä
HYVET-COG a 3 336 ≥ 80, KA 83 2,2 15,0/5,9 Lume 1 687/126 1 649/137 0,90 (0,71–1,13)
preDIVA KA 74,5 6,7 NA Monitekijäinen interventio / tavanomainen hoito
Alaryhmä, jolla ei verenpainelääkitystä tutkimuksen alkaessa a 646/31 522/36 0,69 (0,43–1,11) Riskisuhde 0,54 (95 % luottamusväli 0,32–0,92) hoitoon sitoutuneilla
SPRINT MIND 8563 Ka 68 5,1 13,3/NA Systolinen RR tavoite < 140 mmHg vs. < 120 mm Hg Tehokkaan ja tavanomaisen verenpaineen laskun vertailu
Dementia a 4 278/149 4 285/176 0,83 (0,67–1,04)
MCI 4 278/287 4 285/353 0,81 (0,69–0,95)
Yhdistelmä 4 278/402 4 285/469 0,85 (0,74–0,97)
Kaikki tutkimukset, joissa varmistettu kliininen muistisairaus a 31 263 15 742/609 15 521/688 0,87 (0,79–0,97) Meta-analyysi random effect -mallilla
Lyhenteet: AVH, aivoverenkiertohäiriö. RR, verenpaine. Ka, keskiarvo. Lv, luottamusväli. MCI, lievä kognitiivinen heikentyminen (mild cognitive impairment). SHEP, the Systolic Hypertension in the Elderly Program. PROGRESS, the Perindopril Protection Against Recurrent Stroke Study. Syst-Eur, Systolic Hypertension in Europe. SCOPE, the Study on Cognition and Prognosis in the Elderly. HYVET-COG, The Hypertension in the Very Elderly Trial cognitive function assessment. preDIVA, Prevention of Dementia by Intensive VAscular care. SPRINT MIND, the Systolic Blood Pressure Intervention Trial Memory and Cognition in Decreased Hypertension.
N = koko ryhmä, n = muistisairausdiagnoosi (MCI SPRINT MIND-tutkimuksessa). NA, ei ilmoitettu.
a Meta-analyysiin otetut tutkimukset.

Kirjallisuutta

 1. Rouch L, Cestac P, Hanon O ym. Antihypertensive drugs, prevention of cognitive decline and dementia: a systematic review of observational studies, randomized controlled trials and meta-analyses, with discussion of potential mechanisms. CNS Drugs 2015;29:113-30 «PMID: 25700645»PubMed
 2. Prevention of stroke by antihypertensive drug treatment in older persons with isolated systolic hypertension. Final results of the Systolic Hypertension in the Elderly Program (SHEP). SHEP Cooperative Research Group. JAMA 1991;265:3255-64 «PMID: 2046107»PubMed
 3. Tzourio C, Anderson C, Chapman N ym. Effects of blood pressure lowering with perindopril and indapamide therapy on dementia and cognitive decline in patients with cerebrovascular disease. Arch Intern Med 2003;163:1069-75 «PMID: 12742805»PubMed
 4. Forette F, Seux ML, Staessen JA ym. The prevention of dementia with antihypertensive treatment: new evidence from the Systolic Hypertension in Europe (Syst-Eur) study. Arch Intern Med 2002;162:2046-52 «PMID: 12374512»PubMed
 5. Lithell H, Hansson L, Skoog I ym. The Study on Cognition and Prognosis in the Elderly (SCOPE): principal results of a randomized double-blind intervention trial. J Hypertens 2003;21:875-86 «PMID: 12714861»PubMed
 6. Peters R, Beckett N, Forette F ym. Incident dementia and blood pressure lowering in the Hypertension in the Very Elderly Trial cognitive function assessment (HYVET-COG): a double-blind, placebo controlled trial. Lancet Neurol 2008;7:683-9 «PMID: 18614402»PubMed
 7. Moll van Charante EP, Richard E, Eurelings LS ym. Effectiveness of a 6-year multidomain vascular care intervention to prevent dementia (preDIVA): a cluster-randomised controlled trial. Lancet 2016;388:797-805 «PMID: 27474376»PubMed
 8. SPRINT MIND Investigators for the SPRINT Research Group., Williamson JD, Pajewski NM ym. Effect of Intensive vs Standard Blood Pressure Control on Probable Dementia: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2019;321:553-561 «PMID: 30688979»PubMed
 9. Iadecola C, Gottesman RF. Neurovascular and Cognitive Dysfunction in Hypertension. Circ Res 2019;124:1025-1044 «PMID: 30920929»PubMed