Takaisin

Helikobakteerin ensisijainen hoito

Näytönastekatsaukset
alkuperäinen kirjoittaja: Seppo Niemelä; tarkastettu 10.4.2019
1.11.2012

Näytön aste: A

Kolmoishoito happopumpun salpaaja, klaritromysiini ja amoksisilliini tai metronidatsoli on tehokas helikobakteerin häätöhoito.

Koivisto ym. satunnaistetussa tutkimuksessa «Koivisto TT, Rautelin HI, Voutilainen ME ym. First...»1 selvitettiin kolmen eri kolmoishoidon tehoa Helicobacter pylori -infektion hoidossa ja hoitotulokseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuspotilaina oli yhteensä 342 H. pylori -positiivista aikuista, jotka oli lähetetty gastroskopiaan 23 avohoitokeskukseen eri puolella Suomea. Tutkimukseen kuului kolme hoitoryhmää, joissa oli viikon kestävä hoito: lansopratsoli 30 mg x 2 + amoksisilliini 1 g x 2 + metronidatsoli 400 mg x 3/vrk (LAM), lansopratsoli 30 mg x 2 + amoksisilliini 1 g x 2 + klaritromysiini 500 mg x 2/vrk (LAC) tai ranitidiini vismuuttisitraatti 400 mg x 2 + metronidatsoli 400 mg x 3 + tetrasykliini 500 mg x 4/vrk (RMT). Neljä viikkoa hoidon päättymisen jälkeen hoitotulos tutkittiin käyttäen (13)C-urea hengitystestiä.

Helikobakteeri onnistuttiin häätämään ITT-analyysin mukaan (intention to treat) hoitoryhmissä LAM, LAC ja RMT 78 % (95 % luottamusväli 70–86 %), 91 % (86–96 %) ja 81 %:lla (74–89 %), vastaavasti. Erot LAM- ja LAC-hoitojen (P = 0,01) sekä LAC- ja RMT-hoitojen (P = 0,04) tuloksissa olivat merkitseviä. Häätöhoidon tulokset metronidatsoliherkillä verrattuna resistentteihin H. pylorin kantoihin olivat ryhmissä LAM 93 % (95 % luottamusväli 86–100 %) vs. 53 % (37–68 %) (P = 0,00001), LAC 95 % vs. 84 % (p = 0,11), ja RMT 91 % vs. 67 % (P = 0,002). Klaritromysiiniresistenssi vähensi hoitotulosta 84 %:sta (257/282) 43 %:iin (3/7). LAC-ryhmässä klaritromysiiniresistenssiin liittyvä hoitotuloksen heikkeneminen oli suurin, 94 %:sta (84/89) 0 %:iin (0/3). Aikaisempi antibioottien käyttö, tupakointi ja kahvin juonti heikensivät hoidon tehoa.

Tutkimuksen mukaan suomalaisilla valikoimattomilla avohoidon potilailla LAC oli tehokas primaarihoito.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Huang ym. meta-analyysissa «Huang J, Hunt RH. The importance of clarithromycin...»2 oli tutkimukset vuosina 1986–98 klaritromysiiniä sisältävien viikon kestävien kolmoishoitojen tehosta helikobakteerin häätöhoitona. Lääkeyhdistelminä olivat happopumpun salpaaja (P) ja klaritromysiini (C, annoksilla 250 mg tai 500 mg x 2/vrk) + amoksisilliini (A) tai metronidatsoli (M). Analysoitiin yhteensä 82 tutkimusta, joissa oli 6 123 potilasta. PAC 500 yhdistelmällä häätöhoito onnistui ITT-analyysin (intention-to-treat) mukaan 86,6 %:lla (95 % luottamusväli 81,0–89,3 %), PAC250-yhdistelmällä 78,2 %:lla (95 % luottamusväli 71,2–85,2) (P < 0,0001). PMC500- ja PMC250-yhdistelmien tehossa ei ollut merkitseviä eroja, häätö onnistui 88,3 %:lla (95 % luottamusväli 84–92,5) ja 86,7 % (95 % luottamusväli 83,9–89,6), vastaavasti (P = 0,259).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Primaarihoidoksi on syytä valita hoito, jolla on saatu kansallisessa tutkimuksessa hyvä tulos. Happopumpun salpaajan (PPI), amoksisilliinin (A) ja klaritromysiinin (C) yhdistelmä on myös Suomen oloissa osoitettu tehokkaaksi «Koivisto TT, Rautelin HI, Voutilainen ME ym. First...»1. Klaritromysiinin annoksena kyseisessä yhdistelmässä on 500 mg x 2, Jos käytetään PMC-yhdistelmää, riittänee klaritromysiiniannos 250 mg x 2 «Huang J, Hunt RH. The importance of clarithromycin...»2. Herkkyysmäärityksen perusteella annettava hoito on ilmeisesti tehokkaampi «Koivisto TT, Rautelin HI, Voutilainen ME ym. First...»1, «Wenzhen Y, Yumin L, Quanlin G ym. Is antimicrobial...»3, «Graham DY, Fischbach L. Helicobacter pylori treatm...»4, mutta lienee primaarivaiheessa epäkäytännöllinen. Helikobakteerin klaritromysiiniresistenssi on pysynyt Suomessa matalana, vuosina 2000–2009 noin 8 % «Kostamo P, Veijola L, Oksanen A ym. Recent trends ...»5.

Kirjallisuutta

  1. Koivisto TT, Rautelin HI, Voutilainen ME ym. First-line eradication therapy for Helicobacter pylori in primary health care based on antibiotic resistance: results of three eradication regimens. Aliment Pharmacol Ther 2005;21:773-82 «PMID: 15771764»PubMed
  2. Huang J, Hunt RH. The importance of clarithromycin dose in the management of Helicobacter pylori infection: a meta-analysis of triple therapies with a proton pump inhibitor, clarithromycin and amoxycillin or metronidazole. Aliment Pharmacol Ther 1999;13:719-29 «PMID: 10383500»PubMed
  3. Wenzhen Y, Yumin L, Quanlin G ym. Is antimicrobial susceptibility testing necessary before first-line treatment for Helicobacter pylori infection? Meta-analysis of randomized controlled trials. Intern Med 2010;49:1103-9 «PMID: 20558925»PubMed
  4. Graham DY, Fischbach L. Helicobacter pylori treatment in the era of increasing antibiotic resistance. Gut 2010;59:1143-53 «PMID: 20525969»PubMed
  5. Kostamo P, Veijola L, Oksanen A ym. Recent trends in primary antimicrobial resistance of Helicobacter pylori in Finland. Int J Antimicrob Agents 2011;37:22-5 «PMID: 21084175»PubMed