Takaisin

Serologiset testit atrofisen gastriitin diagnostiikassa

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito -työryhmä Ylävatsavaivat ja refluksioireet
10.4.2019

Näytön aste: D

Seerumin biomarkkerien herkkyys löytää refluksioireisten potilaiden mahan limakalvon keskivaikea tai vaikea atrofia lienee vaatimaton, mutta luotettava tutkimusnäyttö tästä puuttuu.

Tutkimuksen «Peitz U, Wex T, Vieth M ym. Correlation of serum p...»1 lähtömateriaalina oli 6 215 ProGERD-refluksitautitutkimukseen kuuluvaa potilasta, joille on tehty gastroskopia. Tästä tutkimuksesta valittiin analyysiin potilaat, joilla oli todettu histologisesti atrofinen gastriitti (208 potilasta). Heille valittiin iän, sukupuolen, refluksitautistatuksen (erosiivinen vs. non-erosiivinen), Barrettin ruokatorven ja histologisen H. pylori -löydöksen mukaan kaltaistetut verrokit. Määritettiin seerumin pepsinogeeni-I, gastriini-17 ja helikovasta-aineet.

Tutkimuksessa todettiin tilastollisesti merkitsevä käänteinen korrelaatio atrofian vaikeusasteen ja pepsinogeeni-I:n pitoisuuden välillä. Tutkimuksessa ei havaittu aikaisemmin raportoitua käänteistä korrelaatiota antrumin rauhasatrofian ja gastriinipitoisuuden välillä. Atrofisen gastriitin diagnostiikassa seerumin pepsinogeeni-I:n, gastriini-17:n ja helikovasta-aineiden yhdistetty sensitiivisyys oli 0,32 ja spesifisyys 0,70 johtuen lähinnä epätarkkuudesta antrumin rauhasatrofian toteamisessa.

Tutkijoiden johtopäätös oli, ettei seerumin pepsinogeeni-I, gastriini-17 ja helikovasta-aineiden yhdistelmä ole riittävän tarkka yleisesti käytettäväksi atrofisen gastriitin diagnostiikassa refluksitautipotilailla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tässä Iranissa tehdyssä tutkimuksessa «Irvani S, Hashemi MR, Moghadam KG ym. Accuracy of ...»2 oli 250 potilasta, joille tehtiin gastroskopia ja määritettiin seerumin pepsinogeeni-I ja -II, gastriini-17 ja helikovasta-aineet.

Tutkijat totesivat helikovasta-ainepitoisuuden, pepsinogeeni-II:n pitoisuuden ja pepsinogeeni-I ja pepsinogeeni-II:n suhteen korreloivan ikään. Pepsinogeeni I/II -suhde korreloi parhaiten atrofiseen gastriittiin: sensitiivisyys 96,1 %, negatiivinen ennustearvo 97,7 %.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kyseessä on meta-analyysi «Leung WK, Wu MS, Kakugawa Y ym. Screening for gast...»3, jossa käsitellään mahasyövän seulontaa Aasiassa, jossa mahasyövän insidenssi on maailman korkein. Meta-analyysissä otetaan kantaa myös serologisiin testeihin. Helikoserologialla ja pepsinogeenimäärityksellä voidaan tunnistaa henkilöt, joilla on lisääntynyt mahasyöpäriski. Serologialla voidaan todeta atrofinen gastriitti ja siis vain kohonnut intestinaalisen mahasyövän riski. Useimmissa maissa mahasyövän riski on matala ja serologisten testien positiivinen ennustearvo siksi huono.

Itä-Aasiassa (Kiina, Japani, Korea) on maailman korkein mahasyövän ilmaantuvuus > 40/100 000 miehillä, mutta useimmissa Aasian maissa ei ole kansallisia mahasyövän seulontasuosituksia Japania ja Koreaa lukuun ottamatta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentit

Tutkimustulokset serologisten testien luotettavuudesta atrofisen gastriitin diagnostiikassa ovat jossain määrin ristiriitaisia. PubMedista ei löydy laajoja valikoimattomilla (dyspepsia)potilailla tehtyjä tutkimuksia. Tässä referoiduista tutkimuksista «Peitz U, Wex T, Vieth M ym. Correlation of serum p...»1 on eurooppalainen ja laadukkaampi tutkimus ja sen tulokset paremmin sovellettavissa Suomen olosuhteisiin kuin tutkimuksen «Irvani S, Hashemi MR, Moghadam KG ym. Accuracy of ...»2. Histologisesti varmistetun atrofisen gastriitin endoskopiaseurantaa ei suositella, ellei dysplasiaa tai karsinoidikasvainta ole todettu.

Aasiaan verrattuna Suomessa mahasyövän insidenssi on huomattavasti pienempi (vuonna 2007 miehillä 7,8 ja naisilla 4,6/100 000). Mahasyövän insidenssi on voimakkaasti laskenut Suomessa viime vuosikymmenien aikana ja ennusteiden mukaan lasku jatkuu. Oletettavasti serologisilla testeillä ei voida vaikuttaa merkittävästi mahasyöpäkuolleisuuteen Suomessa.

Kirjallisuutta

  1. Peitz U, Wex T, Vieth M ym. Correlation of serum pepsinogens and gastrin-17 with atrophic gastritis in gastroesophageal reflux patients: a matched-pairs study. J Gastroenterol Hepatol 2011;26:82-9 «PMID: 21175799»PubMed
  2. Irvani S, Hashemi MR, Moghadam KG ym. Accuracy of serum pepsinogens I and II, gastrin-17 and anti-helicobacter pylori antibodies in histological diagnoses of atrophic gastritis. Minerva Gastroenterol Dietol 2010;56:13-7 «PMID: 20190719»PubMed
  3. Leung WK, Wu MS, Kakugawa Y ym. Screening for gastric cancer in Asia: current evidence and practice. Lancet Oncol 2008;9:279-87 «PMID: 18308253»PubMed