Takaisin

Toiminnallinen dyspepsia ja psyykkinen kuormittuneisuus

Näytönastekatsaukset
Jari Koskenpato
10.4.2019

Näytön aste: C

Toiminnallista dyspepsiaa sairastavilla potilailla saattaa olla enemmän psyykkistä kuormittuneisuutta kuin verrokkiväestöllä.

Pajala ym. «Pajala M (b), Heikkinen M, Hintikka J. Mental dist...»1 vertasivat 400:n dyspepsiapotilaan mielenterveysoireita validoidulla kyselylomakkeella (GHQ-12), joka kartoitti etenkin ahdistuneisuutta ja depressiota, verrokkiväestöotokseen. Toiminnallinen ja orgaaninen dyspepsia eroteltiin adekvaateilla tutkimuksilla. Toiminnallisen dyspepsian ryhmässä 38 % ja orgaanisen dyspepsian ryhmässä 36,4 % koki psyykkistä kuormittuneisuutta (mental distress).

Psyykkistä kuormittuneisuutta oli 4 kertaa enemmän dyspepsiapotilailla (noin 36 %:lla) kuin ikä- ja sukupuolivakioidulla verrokkiväestöllä. Orgaanisen ja toiminnallisen dyspepsian välillä ei kuitenkaan ollut eroa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Aro ym. «Aro P, Talley NJ, Ronkainen J ym. Anxiety is assoc...»2 selekoivat kyselylomakkeella Rooma III -kriteerien mukaan 1 001:n potilaan aineiston gastroskopiaa varten ruotsalaisesta väestöotoksesta (osallistumisprosentti 73,3 %). Skopoiduista noin 16 %:lla oli toiminnallinen dyspepsia ja noin 20 %:lla aiemmin tutkimattomaksi luokiteltu dyspepsia.

Validoidun kyselylomakkeen mukaan toiminnalliseen dyspepsiaan assosioitui tilastollisesti merkitsevästi ahdistuneisuus ja NSAID:n käyttö.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti

Tutkimuksen «Pajala M (b), Heikkinen M, Hintikka J. Mental dist...»1 seurantatutkimuksessa «Pajala M, Heikkinen M, Hintikka J. A prospective 1...»3 psyykkinen kuormittuneisuus laski merkittävästi sekä funktionaalisen että orgaanisen dyspepsian ryhmissä (22,4/22,1 %) vuoden seurannassa, ryhmien välillä ei ollut eroja, ja psyykkisen kuormittuneisuuden vähenemisen kanssa samanaikaisesti vähenivät dyspepsiaoireet.

Kirjallisuutta

  1. Pajala M (b), Heikkinen M, Hintikka J. Mental distress in patients with functional or organic dyspepsia: a comparative study with a sample of the general population. Aliment Pharmacol Ther 2005;21:277-81 «PMID: 15691302»PubMed
  2. Aro P, Talley NJ, Ronkainen J ym. Anxiety is associated with uninvestigated and functional dyspepsia (Rome III criteria) in a Swedish population-based study. Gastroenterology 2009;137:94-100 «PMID: 19328797»PubMed
  3. Pajala M, Heikkinen M, Hintikka J. A prospective 1-year follow-up study in patients with functional or organic dyspepsia: changes in gastrointestinal symptoms, mental distress and fear of serious illness. Aliment Pharmacol Ther 2006;24:1241-6 «PMID: 17014583»PubMed