Takaisin

Dyspepsia leikkausindikaationa

Näytönastekatsaukset
alkuperäinen kirjoittaja: Tom Scheinin; tarkastettu 10.4.2019
1.11.2012

Näytön aste: C

Sappikivipotilaan leikkausaiheeksi ei riittäne dyspepsia.

Mertens ym. «Mertens MC, Roukema JA, Scholtes VP ym. Risk asses...»1 selvittivät prospektiivisesti riskitekijöitä huonolle sappileikkaustulokselle. 172 perättäistä elektiivistä sappileikattua potilasta täyttivät kyselylomakkeet ennen leikkausta ja 6 kuukautta sen jälkeen. Potilaat, joilla oli ennen leikkausta ollut ainoastaan sappityyppisiä oireita, olivat useimmin oireettomia (62,5 %). Huonoin leikkaustulos oli niillä, joilla oli ollut ainoastaan dyspepsia oireena ennen leikkausta. Tällä potilasryhmällä oireet jatkuivat 63,5 %:lla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Bates ym. «Bates T, Ebbs SR, Harrison M ym. Influence of chol...»2 leikkasivat 292 perättäistä sappipotilasta 4 vuoden aikana. 18 potilasta kuoli seuranta-aikana, mutta loput 274 täyttivät kyselylomakkeet 1 ja 2 vuotta leikkauksen jälkeen. Verrokkeina oli sukupuoli- ja ikäjakaumalta vastaava ryhmä. Dyspepsiaan liittyvät ilmavaivat (flatulent dyspepsia) olivat merkittävästi yleisempiä sappipotilailla ennen leikkausta kuin verrokeilla, mutta nämä oireet vähenivät merkittävästi (verrokkien tasolle) leikkauksen jälkeen. Vuosi leikkauksen jälkeen 34 %:lla leikatuista oli edelleen vatsakipuja. Preoperatiiviset ilmavaivat ja pitkään kestäneet kipuoireet ennen leikkausta altistivat tyytymättömyydelle leikkaustulokseen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Ros ja Zambon «Ros E, Zambon D. Postcholecystectomy symptoms. A p...»3 tutkivat 124 sappileikattua potilasta ennen leikkausta ja 2 vuotta leikkauksen jälkeen. Leikkausaiheina oli sappikipu (n = 65), sappikivitaudin aiemmat komplikaatiot (n = 52) ja dyspepsia (n = 7). Seuranta-ajan jälkeen 93 potilasta vastasi kyselyyn. 53 % oli oireettomia, lopuilla potilaista oli dyspepsiaa (flatulent dyspepsia), lievää (dull) vatsakipua tai ripulia. 22/46 potilaasta, joilla oli dyspepsiaa ennen leikkausta, vaiva jatkui tai uusi.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Lorusso ym. «Lorusso D, Porcelli P, Pezzolla F ym. Persistent d...»4 tutkivat psykologisten tekijöiden vaikutusta sappileikkauksen jälkeiseen tulokseen 52 perättäisellä sappileikatulla potilaalla, joilla oli myös dyspepsia. Vuosi leikkauksen jälkeen potilaat jaettiin oirekuvan arviointilomakkeiden perusteella parantuneisiin ja ei-parantuneisiin. 40 %:lla (21/52) oireet eivät parantuneet. Ryhmien vertailussa ei todettu eroja sukupuolen, iän, koulutuksen tai oireiden keston suhteen. Ei-parantuneilla oli ennen leikkausta enemmän psyykkisiä ja dyspeptisiä oireita kuin parantuneilla.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Mertens MC, Roukema JA, Scholtes VP ym. Risk assessment in cholelithiasis: is cholecystectomy always to be preferred? J Gastrointest Surg 2010;14:1271-9 «PMID: 20502977»PubMed
 2. Bates T, Ebbs SR, Harrison M ym. Influence of cholecystectomy on symptoms. Br J Surg 1991;78:964-7 «PMID: 1913118»PubMed
 3. Ros E, Zambon D. Postcholecystectomy symptoms. A prospective study of gall stone patients before and two years after surgery. Gut 1987;28:1500-4 «PMID: 3428678»PubMed
 4. Lorusso D, Porcelli P, Pezzolla F ym. Persistent dyspepsia after laparoscopic cholecystectomy. The influence of psychological factors. Scand J Gastroenterol 2003;38:653-8 «PMID: 12825875»PubMed