Takaisin

Vahvat opioidit syöpäpotilaan läpilyöntikivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
Katri Hamunen
16.2.2018

Näytön aste: A

Vahvat opioidit ovat tehokkaita syöpäpotilaan läpilyöntikivun hoidossa.

Cochrane-katsauksen päivityksessä «Zeppetella G, Davies AN. Opioids for the managemen...»1 arvioitiin opioidien tehoa syöpään liittyvän läpilyöntikivun hoidossa. Päivityksen kirjallisuushaut tehtiin seuraavista tietokannoista: Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, EMBASE ja tutkimusrekisterit helmikuussa 2013. Sisäänottokriteerit katsaukseen olivat seuraavat: satunnaistettu tutkimus, jossa verrattiin opioidia lumeeseen, toiseen opioidiin tai molempiin taikka muuhun aktiiviseen kontrolliin läpilyöntikivun hoidossa sekä se, että tutkimuksessa oli raportoitu potilaan ilmoittama kivun voimakkuus ja haittavaikutukset. Mukaan otettiin kaikki annostelutavat ja -reitit.

Katsaukseen sisällytettiin 15 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (1 699 potilasta). Näissä tutkittiin 7 erilaista transmukosaalista fentanyylivalmistetta, joista 5 oli oraalisia (erilaisia valmisteita) ja 2 nasaalisia. 8 tutkimuksessa transmukosaalista fentanyylia verrattiin lumeeseen, 2:ssa verrattiin fentanyylia morfiiniin ja 2:ssa verrattiin 2 eri transmukosaalista valmistetta toisiinsa, 1:ssä verrattiin saman valmisteen eri annoksia. 2 tutkimuksista oli annostitraustutkimuksia (toinen lumekontrolloitu kaksoissokkoutettu ja toinen osittain kaksoissokkoutettu eri vahvuuden suhteen ja samalla vertailu rutiinilääkitykseen). Mittareina käytettiin kivun voimakkuutta (11-portainen numeerinen asteikko), kivun lievitystä (5-portainen sanallinen asteikko) ja yleistä tyytyväisyyttä (5-portainen sanallinen asteikko).

Transmukosaalinen fentanyyli lievitti kipua lumetta tehokkaammin 10 minuutin (6 tutkimusta, 494 potilasta, WMD 0,39, 95 % luottamusväli 0,27–0,52), 15 minuutin (7 tutkimusta, 538 potilasta, WMD 0,49; 95 % luottamusväli 0,35–0,62) ja 30 minuutin kohdalla (7 tutkimusta, 538 potilasta, WMD 0,92; 95 % luottamusväli 0,75–1,09). 2 tutkimuksessa (154 potilasta) transmukosaalinen fentanyyli oli oraalista morfiinia tehokkaampi 15 minuutin kohdalla (WMD 0,37; 95 % luottamusväli 0,00–0,73). Nasaalisen fentanyylisuihkeen ja morfiinin vertailussa kivun lievityksessä ei ollut eroa 45 ja 60 minuutin kohdalla. Laskimoon annettu morfiini oli transmusaalista fentanyylia tehokkaampi 15 minuutin (WMD 0,80; 95 % luottamusväli 0,00–1,60), mutta ei 30 minuutin kohdalla.

Tulosten perusteella OTFC on tehokas syöpään liittyvän läpilyöntikivun hoidossa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Zeppetella G, Davies AN. Opioids for the managemen...»1: Tutkimuksissa ei määritelty taudin vaihetta. Tutkittu vain pääosin yhtä opioidia (transmukosaalinen fentanyyli.). Muita opioideja koskevien tutkimusten puuttuminen saattaa vääristää näkemystä eri opioidien tehosta läpilyöntikivun hoidossa. Tarvitaan lisää tutkimuksia, joissa on vertailtu keskenään eri opioideja eri annoksille läpilyöntikivun hoidossa.

Kirjallisuutta

  1. Zeppetella G, Davies AN. Opioids for the management of breakthrough pain in cancer patients. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD004311 «PMID: 24142465»PubMed