Takaisin

Bentsodiatsepiinien käyttö hengenahdistuksen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Juho Lehto
16.2.2018

Näytön aste: D

Bentsodiatsepiinien hyödystä hengenahdistuksen palliatiivisessa hoidossa ei ole tutkimusnäyttöä, mutta kliinisen kokemuksen perusteella niiden käyttöä yksin tai yhdessä opioidien kanssa voidaan harkita, jos muut keinot eivät tuo riittävää apua.

Vuonna 2016 julkaistussa Cochrane-katsauksessa «Simon ST, Higginson IJ, Booth S ym. Benzodiazepine...»1 selvitettiin bentsodiatsepiinien tehoa hengenahdistuksen palliatiivisessa hoidossa. Katsaukseen sisällytettiin kaikki pitkälle edennyttä syöpää, keuhkoahtaumatautia, sydämen vajaatoimintaa, motoneuronitautia tai keuhkofibroosia sairastavilla potilailla millä tahansa bentsodiatsepiinilla tehdyt kontrolloidut tutkimukset, jotka oli julkaistu elokuuhun 2016 mennessä.

Katsaukseen otettiin mukaan 8 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joihin osallistui yhteensä 214 keuhkoahtaumatautia (5 tutkimusta) tai syöpää (3 tutkimusta) sairastavaa potilasta. 5 tutkimuksessa bentsodiatsepiinin tehoa verrattiin lumeeseen ja 2:ssa morfiiniin. Hengenahdistuksen lievittymistä mitattiin VAS- tai numeerisilla asteikoilla, muun muassa NRS ja Borg (asteikko 0–10). Meta-analyysit tehtiin 7 tutkimuksesta.

5 lumekontrolloidun tutkimuksen (8–24 potilasta/tutkimus) meta-analyysissä bentosodiatsepiineja ei voitu osoittaa lumetta tehokkaammaksi hengenahdistuksen hoidossa: Standardised mean difference (SMD) -0,10 (95 % luottamusväli -0,42–0,21, p = 0,53). Bentsodiatsepiinit aiheuttivat lumetta enemmän uneliaisuutta. Myöskään 2 midatsolaamia ja morfiinia vertailevan tutkimuksen meta-analyysissä ei todettu eroa näiden valmisteiden kesken hengenahdistuksen lievittymisessä: SMD -0,68 (95 % luottamusväli -2,21–0,84, p = 0,38). Tosin näistä toisessa «Navigante AH, Castro MA, Cerchietti LC. Morphine v...»2 midatsolaami oli hieman tehokkaampaa kuin morfiini ja toisessa «Navigante AH, Cerchietti LC, Castro MA ym. Midazol...»3 morfiinin ja midatsolaamin samanaikainen käyttö lievitti hengenahdistusta hieman paremmin kuin kumpikin lääke yksinään.

Katsauksen tekijät toteavat johtopäätöksenään, ettei bentsodiatsepiinien hyödystä hengenahdistuksen hoitona ole tutkimusnäyttöä. Parempia tutkimuksia aiheesta tarvitaan, sillä selvä näyttö hyödyttömyydestäkin puuttuu. Tekijät kuitenkin toteavat, että bentsodiatsepiinejä voitaisiin yksilöllisesti kokeilla, jos ei-lääkkeelliset keinot ja opioidit eivät tuo riittävää lievitystä hengenahdistukseen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Australiassa ja Uudessa-Seelannissa vuonna 2016 julkaistussa satunnaistetussa, sokkoutetussa, kontrolloidussa ja vaihtovuoroisessa tutkimuksessa «Hardy J, Randall C, Pinkerton E ym. A randomised, ...»4 selvitettiin intranasaalisen midatsolaamin tehoa hengenahdistuksen lievitykseen pitkälle edennyttä sairautta sairastavilla potilailla. Suurin osa tutkimuksen 75:stä potilaasta sairasti syöpää (67 %) tai keuhkosairautta (28 %). Kaikki potilaat käyttivät hengenahdistuskohtaukseen vuorotellen nenään suihkutettuna joko lumetta tai midatsolaamia 1,5 mg. Kaikille potilaille annettiin 5 suihkepulloa, joista 3:ssa oli lumetta ja 3:ssa midatsolaamia. Potilaat käyttivät eri päivien ensimmäiseen hengenahdistukohtaukseen kutakin pulloa. Vertailu tehtiin lume- ja midatsolaamiannosten välillä, vaikka alkuperäinen voimalaskelma oli tehty siten, että jokainen potilas olisi toiminut omana kontrollinaan.

Ensisijainen päätetapahtuma oli hengenahdistuksen lievittyminen NRS-asteikolla (0–10) 15 minuutin kuluttua ja toissijaisina päätetapahtumina hengenahdistuksen lievittyminen 5, 30 ja 60 minuutin kuluttua sekä sedaation ja ahdistuneisuuden määrä.

Hengenahdistuksen lievittymisessä ei todettu eroa missään aikapisteessä midatsolaamin ja lumeen välillä mitattuna keskimääräisellä NRS-arvon muutoksella tai merkittäväksi katsotun hengenahdistuksen lievittymisen (≥ 2/10) osalta. Yli puolet potilaista koki merkittävän hengenahdistuksen lievityksen 60 minuutin kohdalla riippumatta siitä, oliko potilas ottanut midatsolaamia vai lumetta hengenahdistukseensa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Simon ST, Higginson IJ, Booth S ym. Benzodiazepine...»1: Alkuperäistutkimusten laatu oli vaihteleva ja tutkimukset heterogeenisiä. Käytetyt bentsodiatsepiinit ja annostelumuodot vaihtelivat. Lumekontrolloitujen tutkimusten potilasmäärät olivat pieniä.

«Hardy J, Randall C, Pinkerton E ym. A randomised, ...»4: Midatsolaamin annostelumuoto poikkesi tavanomaisesta, ja annos saattoi olla liian pieni todellisen farmakologisen vaikutuksen saavuttamiseksi (myöskään ahdistuneisuus ei merkitsevästi muuttunut). Tutkimuksen voimalaskelma oli alun perin tehty siten, että jokainen potilas olisi toiminut omana kontrollinaan, mutta rekrytointiongelmien vuoksi tyydyttiin lääke- ja lumeannostelukertojen vertailuun.

Kirjallisuutta

  1. Simon ST, Higginson IJ, Booth S ym. Benzodiazepines for the relief of breathlessness in advanced malignant and non-malignant diseases in adults. Cochrane Database Syst Rev 2016;10:CD007354 «PMID: 27764523»PubMed
  2. Navigante AH, Castro MA, Cerchietti LC. Morphine versus midazolam as upfront therapy to control dyspnea perception in cancer patients while its underlying cause is sought or treated. J Pain Symptom Manage 2010;39:820-30 «PMID: 20471543»PubMed
  3. Navigante AH, Cerchietti LC, Castro MA ym. Midazolam as adjunct therapy to morphine in the alleviation of severe dyspnea perception in patients with advanced cancer. J Pain Symptom Manage 2006;31:38-47 «PMID: 16442481»PubMed
  4. Hardy J, Randall C, Pinkerton E ym. A randomised, double-blind controlled trial of intranasal midazolam for the palliation of dyspnoea in patients with life-limiting disease. Support Care Cancer 2016;24:3069-76 «PMID: 26887587»PubMed