Takaisin

Roflumilasti keuhkoahtaumataudin hoidossa

Näytönastekatsaukset
Hannu Kankaanranta
21.11.2019

Näytön aste: A

Roflumilasti vähentää keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheita ja parantaa keuhkojen toimintaa, mutta sillä on merkittäviä haittavaikutuksia.

Cochrane-katsauksessa «Chong J, Poole P, Leung B ym. Phosphodiesterase 4 ...»1 verrattiin fosfodiesteraasi 4 -estäjiä (PDE4) (roflumilasti ja silomilasti) lumelääkkeeseen keuhkoahtaumataudin hoidossa. Koska silomilasti ei ole Suomessa käytössä, seuraavassa kommentoidaan vain roflumilastia koskevia tuloksia, jotka on saatu kliinisessä käytössä olevalla annostuksella (500 µg /vrk). Roflumilastia verrattiin lumelääkkeeseen 12–52 viikkoa kestäneissä tutkimuksissa. Katsaukseen sisällytettiin 9 roflumilastia koskevaa tutkimusta, joissa oli yhteensä 9 211 potilasta.

Verrattuna lumelääkkeeseen roflumilasti ei merkittävästi parantanut elämänlaatua St George Respiratory Questionnaire (SGRQ) -kyselyllä mitattuna: -0,69 yksikköä (95 % luottamusväli -2,07–0,69).

Roflumilastihoito vähensi niiden potilaiden osuutta, joilla oli keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihe (OR 0,77, 95 % luottamusväli 0,69–0 87). Tämä vastaa sitä, että jos 30–32 potilasta hoidetaan roflumilastilla 0,5–1 vuoden ajan, niin 1 ylimääräinen potilas säästyy pahenemisvaiheilta.

Kuolleisuudessa ei ollut eroa roflumilastia saaneiden ja lumelääkeryhmän välillä (OR 0,89; 95 % luottamusväli 0,62–1,28).

Roflumilasti paransi keuhkojen toimintakokeiden tuloksia (FEV1) paremmin kuin lumelääke (keskimääräinen FEV1-paranema 54 mL; 95 % luottamusväli 44–64).

Roflumilasti lisäsi haittavaikutuksia (OR 1,20; 95 % luottamusväli 1,09–1,32) verrattuna lumelääkkeeseen. Merkittävimmin lisääntyivät ripuli, pahoinvointi, päänsärky ja painonlasku. Hoito keskeytyi useammin haittavaikutusten vuoksi roflumilastia saaneilla (OR 1,66; 95 % luottamusväli 1,43–1,93).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Roflumilastia käsittelevissä tutkimuksissa potilailla oli yleisimmin FEV1 < 50 % viitearvosta ja kroonisen bronkiitin taudinkuva (joka myös kliininen käyttöindikaatio), mutta mukana oli jonkin verran potilaita, joilla oli lievempi obstruktio (FEV1 > 50 % viitearvosta). Roflumilastia koskeva tutkimusnäyttö rajoittuu korkeintaan 1 vuoden kestäneisiin tutkimuksiin.

Näytönastekatsauksen kirjoittamisen jälkeen viitteenä oleva «Chong J, Poole P, Leung B ym. Phosphodiesterase 4 ...»1 Cochrane meta-analyysi on päivittynyt «Chong J, Leung B, Poole P. Phosphodiesterase 4 inh...»2 ja siihen on sisällytetty joitakin uusia, sekä roflumilastia että silomilastia käsitteleviä tutkimuksia. Tulokset ovat olennaisesti samansuuntaiset ja samaa suuruusluokkaa, joskin yksittäisissä arvoissa on pieniä muutoksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Chong J, Poole P, Leung B ym. Phosphodiesterase 4 inhibitors for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2011;5:CD002309 «PMID: 21563134»PubMed
  2. Chong J, Leung B, Poole P. Phosphodiesterase 4 inhibitors for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2013;11:CD002309; PMID: 24190161