Takaisin

Ocklusionskorrigering vid behandling av bruxism

Näytönastekatsaukset
Jari Ahlberg, Yrsa Le Bell, Aune Raustia, Pentti Kemppainen ja Mauno Könönen
16.9.2014

Näytön aste: D

Det finns inte tillräckligt vetenskapligt underlag för att bettslipning minskar bruxism. (Evidensgrad = D)

En amerikansk litteraturöversikt «Tsukiyama Y, Baba K, Clark GT. An evidence-based a...»1 omfattar tre kliniska studier där man undersökte inverkan av bettslipning på bruxism. Totalantalet publikationer som var med i sökningen angavs inte. Av de publikationer som togs med i översikten var en ett abstrakt. En studie lämnades bort eftersom bruxismen inte egentligen mättes i den. En annan studie gav ingen ny information om saken.

Enligt författarna finns det inte evidens för att bettslipning minskar bruxism.

  • Studiens kvalitet: låg
  • Tillämpbarhet på en finländsk population: dålig

Kommentar: Det fanns brister i de publikationer som togs med i översikten. I en studie mättes inte bruxismaktiviteten under sömnen, och det att bruxismen upphörde grundade sig på försökspersonernas egna, subjektiva bedömning. I den andra studien var försöksgrupperna små och försökspersonerna randomiserades inte. Eftersom grupperna var så små analyserades resultaten inte statistiskt. Den tredje studien var ett kongressabstrakt.

Kirjallisuutta

  1. Tsukiyama Y, Baba K, Clark GT. An evidence-based assessment of occlusal adjustment as a treatment for temporomandibular disorders. J Prosthet Dent 2001;86:57-66 «PMID: 11458263»PubMed