Takaisin

Biofeedback vid behandling av symtom och fynd vid TMD

Näytönastekatsaukset
Pentti Kemppainen, Yrsa Le Bell, Aune Raustia ja Mauno Könönen
16.9.2014

Näytön aste: B

Biofeedbackbehandling enbart eller i förening med kognitiv behandling eller avslappningsövningar verkar minska TMD-symtom och -fynd hos vuxna både på kort och lång sikt lika effektivt som övrig TMD-behandling och mera effektivt än ingen behandling alls. (Evidensgrad = B)

En amerikansk litteraturöversikt «Crider A, Glaros AG, Gevirtz RN. Efficacy of biofe...»1 granskade RCT-studier rörande antingen 1) enbart biofeedbackbehandling (SEMG), 2) biofeedbackbehandling i förening med ett kognitivt-behavioristiskt program (SEMG + CBT) och 3) avslappningsövningar understödda av biofeedback (BART). Man hittade 6 RCT-publikationer, 2 från varje grupp.

  1. Jämfört med placebobehandling var enbart biofeedbackbehandling lika effektiv eller effektivare med avseende på självrapporterad smärta och allmänt tillfrisknande.
  2. Jämfört med en grupp som fick fysikalisk behandling och behandling med skena, med TENS-gruppen eller med den obehandlade kontrollgruppen var biofeedbackbehandling i förening med CBT effektivare mätt som minskning av smärtan.
  3. BART var effektivare jämfört med annan aktiv behandling mätt som allmänt tillfrisknande. BART var också effektivare än ingen behandling med avseende på smärtan.

Enligt författarna kan SEMG-biofeedback och BART vara effektiva vid behandling av TMD jämfört med placebobehandling eller ingen behandling. CBT i förening med SEMG-biofeedbackbehandling är effektiv jämfört med en obehandlad grupp och med en grupp som fick annan aktiv behandling.

  • Undersökningens kvalitet: medelmåttig
  • Tillämpbarhet på en finländsk population: medelmåttig

I en amerikansk randomiserad och kontrollerad studie «Mishra KD, Gatchel RJ, Gardea MA. The relative eff...»2 undersöktes effekten av biofeedbackbehandling (n = 23), kognitiv-behavioristisk behandling (n = 22) samt en kombination av dessa (n = 24) jämfört med en kontrollgrupp (n = 25) hos patienter som led av kroniska TMD-symtom. Patienternas medelålder var 35 år, och de hade lidit av TMD-symtom i mer än 6 månader. Patienterna fick 20 dollar för att delta. Behandlingssessionernas antal var 12 och de var 1,5–2 timmar långa. Svarsvariabler var självrapporterad smärtintensitet och förändringar i sinnesstämningen.

Resultaten efter 8 veckor visade att de självrapporterade smärtparametrarna minskade statistiskt signifikant (p < 0,001) i alla behandlingsgrupper jämfört med utgångsläget. Biofeedbackbehandlingen var med avseende på smärtparametern statistiskt bättre jämfört med den obehandlade kontrollgruppen (p < 0,01, NNT 4; 95 procents konfidensintervall 2–36). Däremot avvek de två andra behandlingsmetoderna inte statistiskt signifikant från kontrollgruppen.

  • Undersökningens kvalitet: medelmåttig
  • Tillämpbarhet på en finländsk population: medelmåttig

Kommentar: Flera kalibrerade psykologer och doktorander svarade för behandlingen. Blindning användes inte. Patienterna rekryterades delvis med annonser och de fick betalt för att delta. Det fanns ingen egentlig placebokontrollgrupp, utan patienter som fick behandling med bland annat skenor, läkemedel och fysioterapi fungerade som kontrollgrupp. Antalet sessioner var stort.

Kirjallisuutta

  1. Crider A, Glaros AG, Gevirtz RN. Efficacy of biofeedback-based treatments for temporomandibular disorders. Appl Psychophysiol Biofeedback 2005;30:333-45 «PMID: 16385422»PubMed
  2. Mishra KD, Gatchel RJ, Gardea MA. The relative efficacy of three cognitive-behavioral treatment approaches to temporomandibular disorders. J Behav Med 2000;23:293-309 «PMID: 10863679»PubMed