Takaisin

Akupunktur vid behandling av TMD

Näytönastekatsaukset
Marja Pöllänen, Yrsa Le Bell, Aune Raustia, Pentti Kemppainen ja Mauno Könönen
18.9.2014

Näytön aste: B

Akupunktur minskar synbarligen TMD-symtom och fynd åtminstone på kort sikt jämfört med placebobehandling eller en obehandlad kontrollgrupp. (Evidensgrad = B)

I en spansk systematisk översikt och meta-analys «La Touche R, Goddard G, De-la-Hoz JL ym. Acupunctu...»1 bedömdes effekten av akupunkturbehandling vid behandling av TMD-smärta. En systematisk litteratursökning gjordes bland publikationer på engelska under åren 1960–2009 i databaserna MEDLINE, CISCOM, CINAHL och Pedro. Kvaliteten på de studier som togs med bedömdes enligt skalan JADAD (0–5). De studier som fick värde 2 eller mindre klassificerades som lågkvalitativa. I översikten togs 9 RCT-studier med, av dem var 5 av god och 4 av dålig kvalitet (n = 376). Inklusionskriterierna var TMD diagnostiserad hos vuxna patienter där manuell eller elektronisk akupunktur (1–8 behandlingsgånger) hade använts som behandlingsmetod och metoden var tillräckligt noggrant beskriven. Dessutom måste studierna inkludera en kontrollgrupp som hade fått placebobehandling (laser- eller placeboakupunktur), sedvanlig TMD-behandling (bettskena) eller ingen behandling. I meta-analysen togs 4 studier av god kvalitet med (n = 96), där akupunktur hade jämförts med placebobehandling och jämförelsen hade analyserats statistiskt. Svarsvariabel i meta-analysen var förändring i smärtintensiteten bedömd med VAS omedelbart efter behandlingen.

I översikten konstaterades att akupunktur i alla 9 studier på kort sikt (omedelbart efter den sista behandlingen) minskade TMD-symtomen statistiskt signifikant. De kliniska resultaten i 6 studier var också betydande. I studier där akupunktur har jämförts med behandling med skena har konstaterats att båda metoderna är lika effektiva. I meta-analysen konstaterades att akupunktur minskar TMD-smärtan betydligt effektivare än placebobehandling (standardiserad skillnad i VAS 0,83; 95 procents konfidensintervall 0,41–1,25, p = 0,00012).

I två studier hade VAS-resultatet bedömts efter 6 månaders och 1 års behandling, men dessa studier inkluderades inte i meta-analysen. I den ena av dessa studier var akupunkturens effekt med avseende på smärta och kliniska fynd statistiskt signifikant också efter 6 och 12 månader.

  • Undersökningens kvalitet: hög
  • Tillämpbarhet på en finländsk population: medelmåttig

Kommentar: Materialen i meta-analyserna är små och ger ännu inte tillräcklig information om akupunkturens långtidsverkningar.

I en koreansk systematisk litteraturöversikt «Cho SH, Whang WW. Acupuncture for temporomandibula...»2 undersöktes effekten av akupunkturbehandling på TMD-symtom. Litteratursökningen gjordes 2006–2008 i allt som allt 15 databaser, bland annat Cochrane, MEDLINE, EMBASE, AMED och Koreas medicinska databas samt Japans och Kinas databaser. Man tog med RCT-studier där akupunktur hade jämförts med en grupp som fick kontrollbehandling vid behandling av TMD. Studier som innefattade medfödda missbildningar, inflammatoriska eller neoplastiska förändringar eller där akut trauma låg bakom symtomen uteslöts. De primära svarsvariablerna var smärta i käkleden, tuggmusklerna eller båda mätt med VAS eller andra skalor, palpationsömhet, underkäkens rörlighet, ljud i leden, andelen patienter som hade nytta av behandlingen och patientens subjektiva känningar. Sekundära svarsvariabler var huvudvärk och biverkningar av behandlingen. Studiernas kvalitet bedömdes enligt Cochrane-handboken.

Man inkluderade19 RCT-studier, av vilka flera artiklar från två grupper behandlade samma patientmaterial, och de sammanslogs. På så sätt blev antalet studier 14. Antalet deltagande patienter var 808. Som akupunktur användes klassisk akupunktur, akupunktur med varma nålar, elektrisk akupunktur, injektion av akupunkturpunkter och intraoral akupunktur.

I 3 studier minskade akupunkturbehandling muskelsmärtan effektivare än placeboakupunktur (p 0,027 – < 0,05). I en studie konstaterades att placering av akupunkturnålarna genom huden men ytligt gav samma nytta med avseende på muskelsmärta som egentlig akupunktur och det fanns ingen skillnad mellan grupperna. I två studier jämfördes akupunktur med behandling med skena och båda konstaterades vara lika effektiva vid behandling av TMD-symtom. I tre studier minskade akupunktur symtomen betydligt jämfört med en kontrollgrupp som köade till behandling. Jämfört med fysikalisk behandling (ultraljud, massage) var akupunktur i fyra studier effektivare vid behandling av TMD-symtom. I två studier konstaterades att akupunktur minskar symtomen hos flera patienter än indometacin tillsammans med vitamin B1. Biverkningar (momentan smärta och små blödningar) av akupunktur konstaterades i 2 studier av 14. I ingen av studierna konstaterades allvarliga biverkningar.

  • Undersökningens kvalitet: medelmåttig
  • Tillämpbarhet på en finländsk population: medelmåttig

Kommentar: Det är svårt att hitta en pålitlig blindad placebobehandling. Skillnaden mellan försöks- och placeboakupunktur var tydlig i de studier där placeboakupunkturnålarna inte penetrerade huden. Jämfört med behandling med bettskena kräver akupunktur flera och längre behandlingsbesök och det finns inte tillräcklig evidens för nyttan på lång sikt. Efter behandling med bettskena (2–4 besök) klarar sig patienten självständigt med att använda skenan och gå på årliga kontrollbesök.

Kirjallisuutta

  1. La Touche R, Goddard G, De-la-Hoz JL ym. Acupuncture in the treatment of pain in temporomandibular disorders: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Clin J Pain 2010;26:541-50 «PMID: 20551730»PubMed
  2. Cho SH, Whang WW. Acupuncture for temporomandibular disorders: a systematic review. J Orofac Pain 2010;24:152-62 «PMID: 20401353»PubMed