Takaisin

Sydän- ja verenkiertoelinsairaudet parodontiittipotilailla

Näytönastekatsaukset
Pekka Ylöstalo
15.4.2016

Näytön aste: B

Parodontiittipotilailla on ilmeisesti suurentunut riski sydän- ja verenkiertoelinsairauksille verrattuna parodontaalisesti terveisiin.

Ateroskleroottisten sydän- ja verenkiertoelinsairauksien esiintymistä parodontiittia sairastavilla verrattuna parodontaalisesti terveisiin on tarkasteltu systemaattisessa katsauksessa «Dietrich T, Sharma P, Walter C ym. The epidemiolog...»1, joka koostuu ei-kokeellisista tapaus-verrokkitutkimuksista ja kohorttitutkimuksista, jotka on julkaistu englannin tai saksan kielellä. Katsaus sisältää 12 tutkimusta, joissa 6 oli vasteena koronaaritauti (n = 5 257), 3 aivoverenkiertosairaus (n = 2 387), 2 sekä koronaaritautikuolleisuus että kuolleisuus aivoverenkiertosairauteen (n = 17 376), ja 1 periferiaalinen valtimosairaus (n = 1 100). Lukuun ottamatta yhtä tutkimusta, jossa vasteena oli kuolleisuus koronaaritautiin, tutkijat raportoivat, että parodontaalisairautta sairastavilla on suurentunut riski sydän- ja verenkiertoelinsairauksiin tai lisääntynyt kuolleisuus verrattuna parodontaalisesti terveisiin.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Parodontaalisairauden yhteyttä aivoinfarktiin tarkasteltiin vuonna 2014 julkaistussa meta-analyysissa «Lafon A, Pereira B, Dufour T ym. Periodontal disea...»2. Meta-analyysi koostuu 9 kohorttitutkimuksesta, joista 8 oli prospektiivisia ja 1 retrospektiivinen. Metaregressioanalyysin mukaan parodontiittipotilailla oli lisääntynyt riski saada aivoinfarkti (riskisuhde =1,63, 95 % luottamusväli 1,25–2,00). Myös hampaiden menetys yhdistyi aivoinfarktin ilmaantumiseen (riskisuhde (RR) 1,39, 95 % luottamusväli 1,13–1,65). Gingiviitin yhteys aivoinfarktin ilmaantumiseen oli heikompi (riskisuhde (RR) 1,10, 95 % luottamusväli 0,77–1,43).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuonna 2003 julkaistuun meta-analyysiin «Janket SJ, Baird AE, Chuang SK ym. Meta-analysis o...»3 hyväksyttiin 9 kohorttitutkimusta, (n = 107 011), joista 8 oli eteneviä ja 1 takeneva. Meta-analyysissa todettiin kohonnut riski sydäntapahtumille, (riskisuhde RR 1,19, 95 % luottamusväli 1,1–1,7). Alle 66-vuotialla riskisuhde oli 1,44, 95 % luottamusväli 1,2–1,7. Samassa meta-analyysissä aivoinfarktin riski parodontiittia sairastavilla oli 2,85-kertainen verrattuna parodontaalisesti terveisiin (riskisuhde 2,85, 95 % luottamusväli 1,78–4,56).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Hoitotutkimuksia, joissa vasteena on sydän- ja verenkiertoelinsairaus, on tarkasteltu systemaattisessa katsausartikkelissa «Li C, Lv Z, Shi Z ym. Periodontal therapy for the ...»4. Satunnaistettuja tutkimuksia parodontiitin hoidon vaikuttavuudesta sydän- ja verenkiertoelin sairauksien ehkäisemiseksi (primaaripreventio) ei ole. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa on yksi artikkeli parodontologisen hoidon vaikuttavuudesta sydän- ja verenkiertoelinsairauksien sekundaaripreventiossa. Johtopäätöksenä on, että toistaiseksi ei varmuudella tiedetä, onko parodontologisella hoidolla mahdollista vaikuttaa sydän- ja verenkiertoelinsairauksien ilmaantuvuuteen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti

Luotettavaa näyttöä parodontologisen hoidon vaikutuksesta sydän- ja verenkiertoelinsairauksien ehkäisemiseen ei ole.

Kirjallisuutta

 1. Dietrich T, Sharma P, Walter C ym. The epidemiological evidence behind the association between periodontitis and incident atherosclerotic cardiovascular disease. J Clin Periodontol 2013;40 Suppl 14:S70-84 «PMID: 23627335»PubMed
 2. Lafon A, Pereira B, Dufour T ym. Periodontal disease and stroke: a meta-analysis of cohort studies. Eur J Neurol 2014;21:1155-61, e66-7 «PMID: 24712659»PubMed
 3. Janket SJ, Baird AE, Chuang SK ym. Meta-analysis of periodontal disease and risk of coronary heart disease and stroke. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2003;95:559-69 «PMID: 12738947»PubMed
 4. Li C, Lv Z, Shi Z ym. Periodontal therapy for the management of cardiovascular disease in patients with chronic periodontitis. Cochrane Database Syst Rev 2014;8:CD009197 «PMID: 25123257»PubMed