Takaisin

Lanreotidi malignin inoperaabelin suolitukoksen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Tiina Saarto
16.2.2018

Näytön aste: C

Lanreotidilla ei liene vaikutusta oksenteluun malignissa inoperaabelissa suolitukoksessa.

Satunnaistetussa faasi II kaksoissokkotutkimuksessa «Laval G, Rousselot H, Toussaint-Martel S ym. SALTO...»1 selvitettiin välittömästi vapautuvan oktreotidin ja oktreotidi LAR -tehoa ja turvallisuutta yhdessä kortikosteroidin ja suolitukoksen konservatiivisen lääkehoidon kanssa 64 potilaalla (tavoite oli 102 potilasta), joilla oli peritoneaalikarsinoosin aiheuttama inoperaabeli suolitukos. Primaari tavoite oli 14 vuorokauden kuluttua oksentelua vähemmän kuin 2 kertaa vuorokaudessa, nenämahaletkun poisto ja antikolinergisten lääkkeistä pidättäytyminen. Oktreotidiryhmässä (32 potilasta) potilaat saivat oktreotidi LAR:a 30 mg lihakseen (i.m.) päivinä 1, 29 ja 57, sekä välittömästi vapautuvaa oktreotidia0,6 mg sekä metyyliprednisolonia 6 ensimmäisenä päivänä. Lumeryhmässä (32 potilasta) somatostatiinianalogit olivat korvattu lumelääkkeellä. Ryhmät olivat epätasapainossa Karnofsky scoren (< 50) suhteen: oktreotidiryhmässä (46,4 %), lumeryhmässä (21,9 %). ITT-analyysissä (intent-to-treat) 14 vuorokauden kuluttua vastetta oli saatu oktreotidiryhmässä 12 potilaalla (38 %) ja lumeryhmässä 9 potilaalla (28 %). Alaryhmässä Karnofsky score > 50 vastaavasti 9/15 (60 %) ja 7/25 (28 %). oktreotidiryhmässä raportoitiin 3 haittatapahtumaa, mutta yksikään ei ollut vakava.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lyhytvaikutteisen oktreotidin vastetta ei voida analysoida erikseen.

Vuonna 2012 julkaistussa prospektiivisessa satunnaistetussa ranskalaisessa kaksoissokkotutkimuksessa «Mariani P, Blumberg J, Landau A ym. Symptomatic tr...»2selvitettiin lankreonitidin vaikutusta suolitukoksen oireisiin. 80 peritoneumille levinnyttä syöpää sairastavaa potilasta, joilla oli inoperaabeli maligni suolitukos ja jotka oksentelivat vähintään 2 kertaa vuorokaudessa huolimatta protonipumpun estäjästä ja kortikosteroidista, satunnaistettiin joko saamaan 1 injektion lanreotidia 30 mg (n = 43) tai lumelääkettä (n = 37). Primaarina päätetapahtumana oli oksentelufrekvenssi (<1 oksennuskertaa vuorokaudessa tai nenämahaletkun poiston jälkeen ei oksentelua vähintään 3 vuorokauden aikana). Oksennusfrekvenssiä, nenämahaletkun eritteen määrää, pahoinvointia, vatsakipuja ja yleistä vointia seurattiin.

Ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa primaaripäätetapahtumassa, kun kaikkien satunnaistettujen potilaiden päiväkirjat analysoitiin (intent-to-treat, ITT): vastetta saatiin 18/43 potilaalla 41,9 vs. 11/37 29,7 %; odds ratio, 1,75; 95 % luottamusväli 0,68–4,49; P = 0,24). Per protokolla analyysissä (15/26 potilasta 57,7 vs. 7/23 30,4 %, P < 0,05) ja tutkijoiden mitatessa vastetta ITT-periaatteella (19/38 potilasta 50,0 vs. 10/35 28,6 %, P < 0,05) lanreotidi oli jonkin verran tehokkaampi.

Yleinen hyvinvointi lankreotidiryhmässä oli parempi päivinä 3, 6 ja 7, mutta muissa toissijaisissa päätetapahtumissa ei ollut eroa. Kahdelle lankreotidia saavalle potilaalle aiheutui lievää tai kohtalaista toimenpiteitä vaativaa haittaa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Laval G, Rousselot H, Toussaint-Martel S ym. SALTO: a randomized, multicenter study assessing octreotide LAR in inoperable bowel obstruction. Bull Cancer 2012;99:E1-9 «PMID: 22265994»PubMed
  2. Mariani P, Blumberg J, Landau A ym. Symptomatic treatment with lanreotide microparticles in inoperable bowel obstruction resulting from peritoneal carcinomatosis: a randomized, double-blind, placebo-controlled phase III study. J Clin Oncol 2012;30:4337-43 «PMID: 23109694»PubMed