Takaisin

Syöpäpotilaan punasolusiirrot elämän loppuvaiheessa

Näytönastekatsaukset
Eero Vuorinen
16.2.2018

Näytön aste: D

Ei ole näyttöä punasolusiirron hyödyllisyydestä syöpäpotilailla elämän loppuvaiheessa.

Systemaattisessa Cochrane-katsauksessa «Preston NJ, Hurlow A, Brine J ym. Blood transfusio...»1 etsittiin kirjallisuudesta tutkimuksia punasolusiirtojen vaikutuksesta pitkälle edennyttä syöpää sairastavilla. Yhtään RCT:tä tai prospektiivista tutkimusta ei löytynyt. 12 "ennen ja jälkeen"-tutkimusta löytyi. Yhteensä niissä oli 653 potilasta. Suurimmassa osassa tutkimuksista aineistot olivat pieniä, mitattavat muuttujat olivat huonosti raportoituja ja seuranta-ajat lyhyitä tai niitä ei oltu ilmoitettu. Vain 2 tutkimuksessa potilaita oli yli 100.

Verensiirron saaneista 31–70 % ilmoitti hyötyneensä toimenpiteestä. Sen vaikutus kesti kuitenkin keskimäärin noin 2 viikkoa.

Uupumus ja hengenahdistus olivat yleisimmin seuratut oireet. 5 tutkimuksessa oli käytetty uupumuksen (fatigue) ja hengenahdistuksen mittaamiseen jotain numeerista tai sanallista arviota. Osassa kuitenkin vasta punasolusiirron jälkeen. Joissakin tutkimuksissa kysyttiin myös toimintakykyä (performance status) tai hyvinvointia (well-being).

Punasolusiirtoja saaneiden elinaika vaihteli kahdesta 293 päivään. Potilaista 23–35 % kuoli 2 viikon sisällä siirrosta.

Loppuyhteenvetona katsauksen kirjoittajat toteavat, että osa potilaista saattaa hyötyä punasolusiirrosta, mutta tarvitaan parempia tutkimuksia asian selvittämiseksi. Myös haittavaikutuksista tarvitaan lisää tietoa. Huomattava osa potilaista kuoli varsin pian punasolusiirron jälkeen. Vaikka tämä todennäköisesti johtui perussairaudesta, tulee selvittää verensiirtojen mahdollinen osuus kuolemiin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit: Alkuperäistutkimukset pieniä ja heikkotasoisia.

Kirjallisuutta

  1. Preston NJ, Hurlow A, Brine J ym. Blood transfusions for anaemia in patients with advanced cancer. Cochrane Database Syst Rev 2012;:CD009007 «PMID: 22336857»PubMed