Takaisin

Korkean fluoridipitoisuuden hammastahna juurikarieksen pysäytyshoidossa

Näytönastekatsaukset
Eero Kerosuo
28.5.2018

Näytön aste: A

Harjaaminen hammastahnalla, jossa on korkea fluoridipitoisuus (5 mg/g), vähentää juuripintojen reikiintymistä ja edistää jo havaittujen vaurioiden korjaantumista (pysäytys).

Tanskalaisessa vanhusten hoitolaitoksessa suoritetussa kokeessa «Ekstrand KR, Poulsen JE, Hede B ym. A randomized c...»1 oli 183 potilasta, keski-ikä 81,7 (keskihajonta 11,7) vuotta, jotka eivät itse kyenneet harjaamaan hampaitaan. Ammattihenkilöstö harjasi hampaat 2 kertaa vuorokaudessa. Tutkimukseen hyväksyttiin vain potilaat, joilla oli ainakin 1 juurenpinnalla oleva kariesvaurio. Koeryhmän tahna sisälsi fluoridia 5 mg/g eli 5 000 ppm, ja verrokkiryhmän 1 450 ppm. Vauriot luokiteltiin pysähtyneiksi tai aktiivisiksi, ja niitä seurattiin 8 kuukautta.

Koeryhmässä pysähtyi keskimäärin 2,13 juuripintaa potilasta kohden (keskihajonta 1,68) ja verrokkiryhmässä 0,61 (keskihajonta 1,76).

Englantilaisessa tutkimuksessa «Baysan A, Lynch E, Ellwood R ym. Reversal of prima...»2 satunnaistettiin 201 vähintään 18-vuotiasta potilasta (keskiarvo 59, keskihajonta 12,85 vuotta, vaihteluväli 27–90 vuotta), joilla oli vähintään 1 primaari juurikariesvaurio. Potilaita pyydettiin käyttämään heille jaettua hammastahnaa, ja harjaamaan hampaansa vähintään 1 kerran päivässä. Koeryhmän tahna sisälsi fluoria 5 000 ppm, verrokkiryhmässä 1 100 ppm. Seuranta-aika oli 6 kuukautta.

Koeryhmässä alkujaan 124 pehmeästä vauriosta 65 (52 %) oli kovettunut (kariesvaurio pysähtynyt), kun vastaava luku oli verrokkiryhmässä 30/113 (30 %).

Edellä kuvatuista tutkimuksista tehdyssä meta-analyysissa «Wierichs RJ, Meyer-Lueckel H. Systematic review on...»3 todettiin molemmat satunnaistetut kliiniset tutkimukset laadukkaiksi. Päivittäinen harjaus hammastahnalla, joka sisälsi fluoridia 5 000 ppm, vähensi tehokkaammin aktiivisten vaurioiden määrää juuripinnoilla (193 vauriota 315:sta pysähtyi) verrattuna tahnaan, joka sisälsi fluoridia 1 100–1 450 ppm (70/321). Riskisuhde 0,49; 95 % luottamusväli 0,42–0,57. Kummassakaan tutkimuksessa ei todettu haitallisia haittavaikutuksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä, vaikka on huomattava, että fluorihammastahnan hyöty oli alhaisempi silloin, kun harjaus tapahtui omahoitona «Wierichs RJ, Meyer-Lueckel H. Systematic review on...»3 verrattuna ammattihenkilökunnan suorittamaan harjaukseen laitospotilailla «Baysan A, Lynch E, Ellwood R ym. Reversal of prima...»2, mutta molemmissa tutkimuksissa karieksen pysähtyminen oli sekä kliinisesti merkittävä että tilastollisesti merkitsevä.
  • Kommentti: Pitkäaikaiseen käyttöön ei tiedetä liittyvän riskejä, mutta kaikissa tutkimuksissa mahdollisia haittoja ei ole raportoitu. Puolalaisessa tutkimuksessa terveet aikuiset harjasivat käyttäen korkean fluoridipitoisuuden (5 mg/g) tahnaa ja kontrolliryhmälle suoritettiin fluorigeelikäsittely erityistä applikaatiolusikkaa (tray) käyttäen. Syljen fluoridipitoisuus (2 tuntia harjauksen jälkeen ja seuraavana päivänä) sekä nielty fluoridimäärä olivat harjausryhmässä tilastollisesti merkitsevästi alempia verrattuna kontrolliryhmään «Opydo-Szymaczek J, Opydo J. Salivary fluoride conc...»4. Korkean fluoridipitoisuuden tahnaa ei kuitenkaan suositella potilaille, joilla on vaikeuksia suun huuhtelussa tai nielemisessä. Tuotetta ei myöskään suositella raskaana oleville tai imettäville.

Kirjallisuutta

  1. Ekstrand KR, Poulsen JE, Hede B ym. A randomized clinical trial of the anti-caries efficacy of 5,000 compared to 1,450 ppm fluoridated toothpaste on root caries lesions in elderly disabled nursing home residents. Caries Res 2013;47:391-8 «PMID: 23594784»PubMed
  2. Baysan A, Lynch E, Ellwood R ym. Reversal of primary root caries using dentifrices containing 5,000 and 1,100 ppm fluoride. Caries Res 2001;35:41-6 «PMID: 11125195»PubMed
  3. Wierichs RJ, Meyer-Lueckel H. Systematic review on noninvasive treatment of root caries lesions. J Dent Res 2015;94:261-71 «PMID: 25398366»PubMed
  4. Opydo-Szymaczek J, Opydo J. Salivary fluoride concentrations and fluoride ingestion following application of preparations containing high concentration of fluoride. Biol Trace Elem Res 2010;137:159-67 «PMID: 20012384»PubMed