Takaisin

Toiminnallisen dyspepsian hoito trisyklisillä antidepressanteilla ja SSRI-lääkkeillä

Näytönastekatsaukset
Mikko Kiviniemi
10.4.2019

Näytön aste: C

Trisykliset antidepressantit näyttävät lievittävän kipupainotteisia toiminnallisen dyspepsian oireita.

Tuoreessa amerikkalaisessa monikeskustutkimuksessa «Talley NJ, Locke GR, Saito YA ym. Effect of Amitri...»1 (n = 297) verrattiin amitriptyliiniä (50 mg/vrk) ja essitalopraamia (10 mg/vrk) lumeeseen toiminnallisen dyspepsian hoidossa. Masennuksesta kärsineet potilaat suljettiin pois tutkimuksesta. Hoidon kesto oli 3 kuukautta, jonka jälkeen potilaita seurattiin 6 kuukauteen saakka.

Tutkimuksen ensisijainen lopputulosmuuttuja oli potilaan ilmoittama merkittävä (> 50 %) dyspepsiaoireiden väheneminen seurannassa. Lumeryhmässä oirevasteen sai 40 %, amitriptyliiniryhmässä 53 % ja essitalopraamiryhmässä 39 % (p = 0,05). Varsinkin kipupainotteisessa toiminnallisessa dyspepsiassa amitriptyliinin teho suhteessa lumeeseen oli hyvä (OR 3,1; 95 % luottamusväli 1,1–9,0). Hoitokomplianssi varmistettiin mittaamalla osalta potilaista lääkepitoisuudet. 3 kuukauden hoitojakson aikana tutkimuksen keskeytti 25 % potilaista.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Katsausartikkeli ja meta-analyysi vuodelta 2016 «Ford AC ym. Efficacy of Psychotic Drugs in Functio...»2 arvioi psykotrooppisten lääkeaineiden tehoa toiminnallisen dyspepsian hoidossa kirjallisuudesta löytyvän 13 satunnaistetun tutkimuksen perusteella. 3 tutkimusta vertasi trisyklisiä antidepressantteja lumeeseen (n = 339).

Trisykliset antidepressantit olivat tilastollisesti lumetta tehokkaampia toiminnallisen dyspepsian hoidossa (RR 0,74; 95 % luottamusväli 0,61–0,91, NNT 6).

SSRI-lääkkeistä ei 2 tutkimuksen (n = 388) perusteella ollut hyötyä verrattuna lumeeseen (RR 1,01; 95 % luottamusväli 0,89–1,15).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Kommentit

Trisykliset antidepressantit vaikuttavat lieventävän kipupainotteisen toiminnallisen dyspepsian oireita – vaikkakin tutkimusnäyttö on varsin vähäistä. Niiden käyttöä voidaan harkita tässä alaryhmässä, jos PPI-lääkkeestä ei ole ollut apua.

SSRI-lääkkeistä toiminnallisen dyspepsian hoidossa tuskin on hyötyä, mikäli potilas ei kärsi samanaikaisesti myös IBS-oireista.

Kirjallisuutta

  1. Talley NJ, Locke GR, Saito YA ym. Effect of Amitriptyline and Escitalopram on Functional Dyspepsia: A Multicenter, Randomized Controlled Study. Gastroenterology 2015;149:340-9.e2 «PMID: 25921377»PubMed
  2. Ford AC ym. Efficacy of Psychotic Drugs in Functional Dyspepsia: Systematic review and meta-analysis. GUT 2016;66:411-20