Takaisin

Toiminnallisen dyspepsian hoito PPI-lääkkeillä ja H2-salpaajilla

Näytönastekatsaukset
Mikko Kiviniemi
10.4.2019

Näytön aste: A

PPI-valmisteet ja H2-salpaajat lieventävät dyspepsiaoireita.

Cochrane-tietokannan tuoreessa systemaattisessa katsauksessa «Pinto-Sanchez MI, Yuan Y, Hassan A ym. Proton pump...»1 käsiteltiin PPI-lääkkeiden tehoa toiminnallisen dyspepsian hoidossa vuosilta 1998–2016. Tieteellisesti merkittäviä satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia otettiin mukaan 25, joissa oli yhteensä 8 453 potilasta.

Katsauksen mukaan PPI-lääkkeet olivat lumetta tehokkaampia dyspepsiaoireiden lievityksestä (RR 0,88; 95 % luottamusväli 0,82–0,94, NNT 13).

2 tutkimuksessa (740 potilasta) verrattiin PPI-lääkkeen ja H2-salpaajan tehoa toisiinsa. Molemmat olivat lumetta tehokkaampia, eikä tilastollista eroa oireiden lievityksen suhteen ollut ryhmien välillä (RR 0,88; 95 % luottamusväli 0,74–1,04).

PPI-lääkkeet ja H2-salpaajat olivat hyvin siedettyjä, eikä näihin Cochrane-katsauksessa liittynyt lumeryhmää enemmän merkittäviä haittavaikutuksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit

Katsauksen perusteella mahalaukun haponeritystä vähentävät lääkkeet ovat tehokkaita toiminnallisen dyspepsian hoidossa. PPI-lääkkeet ovat todennäköisesti jonkin verran H2-salpaajia tehokkaampia. Vaikka mahalaukun haponeritykseen vaikuttavien lääkkeiden teho toiminnallisen dyspepsian hoidossa on puutteellinen, ne ovat hyvin siedettyjä.

Kirjallisuutta

  1. Pinto-Sanchez MI, Yuan Y, Hassan A ym. Proton pump inhibitors for functional dyspepsia. Cochrane Database Syst Rev 2017;11:CD011194 «PMID: 29161458»PubMed