Takaisin

Masennuslääkkeet vanhuksen itsetuhovaaran vähentäjinä

Näytönastekatsaukset
Hannu Koponen
7.1.2020

Näytön aste: B

Masennuslääkkeet lienevät tehokkaita vanhusten itsetuhovaaran vähentäjinä.

Väestöperusteisessa kohorttitutkimuksessaan Erlangsen ja työtoverit «Erlangsen A, Conwell Y. Age-related response to re...»1 selvittivät itsemurhien määrää iäkkäillä potilailla, joille oli äskettäin määrätty masennuslääkitys. Tutkimus toteutettiin Tanskassa vuosina 1996–2006. Tutkimusjoukon muodostamisessa käytettiin kaikkien yli 50-vuotiaiden yksilötason rekisteritietoja (1 215 524 miestä ja 1 343 568 naista).

Masennuslääkehoitoa kuukauden aikana ennen itsemurhaa saaneilla 50–59-vuotiailla miehillä itsemurhien määrä oli 185/100 000/vuosi (95 % luottamusväli 160–211/100 000/v.). Yli 80-vuotiailla miehillä vastaava luku oli 119 (95 % luottamusväli 91–146/100 000/v). Naisilla vastaavat luvut olivat 82 (95 % luottamusväli 70–94/100 000/v) ja 28 (95 % luottamusväli 20–35/100 000/v.).

Logistisen regressioanalyysin mukaan masennuslääkehoitoa saaneiden miesten ja naisten itsemurhien määrä vähenivät 2–3 % kutakin lisäikävuotta kohti. Sen sijaan niillä, jotka eivät saaneet masennuslääkitystä, trendi oli päinvastainen. Yli 80-vuotiaista miehistä 12 % ja naisista 25 % oli saanut masennuslääkkeitä ennen itsemurhaa. Vastaavat luvut olivat 50–59-vuotiailla miehillä 19 % ja naisilla 33 %. Masennuslääkehoidon alkuajankohdaksi määritettiin toisen masennuslääkereseptin toimitusajankohta.

Tutkijoiden mukaan masennuslääkehoitoa saaneiden itsemurhien väheneminen oli ikäriippuvaista. Se saattaa johtua siitä, että iäkkäämmät potilaat hyötyivät masennuslääkityksestä nuorempia enemmän.

Erityisesti hyvin iäkkäiden masennuksen tunnistamiseen ja masennuslääkehoidon arviointiin tulee kiinnittää huomiota.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Tutkimuksen sovellettavuus: hyvä

Korkeila ja työtoverit tarkastelivat masennuslääkkeiden käytön ja itsemurhien välistä yhteyttä ekologisessa tutkimuksessaan «Korkeila J, Salminen JK, Hiekkanen H ym. Use of an...»2 vuosina 1994–2001. Itsemurhien määrän väheneminen oli yhteydessä masennuslääkkeiden käyttöön 45–64-vuotiailla miehillä (p = 0,005) ja yli 75-vuotiailla miehillä (p = 0,001).

Edellä mainittuna seuranta-aikana masennuslääkkeiden käyttö lisääntyi noin 9 %:lla vuodessa. Kyseisenä aikana itsemurhien väheneminen oli selvintä miehillä. Naisilla itsemurhien vähenemisen ja masennuslääkkeiden käytön välinen yhteys todettiin vain 15–44-vuotiailla (p = 0,008). Itsemurhien vähenemisessä oli alueellisia eroja: Länsi- ja Pohjois-Suomessa itsemurhat eivät vähentyneet kyseisenä tutkimusaikana.

Tutkijoiden mukaan masennuslääkkeiden käytön lisääntyminen voi vähentää itsemurhien määrää.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Tutkimuksen sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Erlangsen A, Conwell Y. Age-related response to redeemed antidepressants measured by completed suicide in older adults: a nationwide cohort study. Am J Geriatr Psychiatry 2014;22:25-33 «PMID: 23567434»PubMed
  2. Korkeila J, Salminen JK, Hiekkanen H ym. Use of antidepressants and suicide rate in Finland: an ecological study. J Clin Psychiatry 2007;68:505-11 «PMID: 17474804»PubMed