Takaisin

Ampuma-aseiden saatavuuden rajoittamisen puheeksi ottaminen

Näytönastekatsaukset
Kristian Wahlbeck
7.1.2020

Näytön aste: C

Ampuma-aseet tulisi ottaa puheeksi potilaan kanssa painottaen turvallisuusnäkökulmaa.

Amerikkalaisessa tutkimuksessa «Stanley IH, Hom MA, Rogers ML ym. Discussing Firea...»1 370 vapaaehtoista yliopisto-opiskelijaa (ikä 18–36 vuotta) luki kuvausta kuvitteellisesta terveydenhuollossa käytävästä keskustelusta koskien ampuma-aseen saatavuutta. Siinä käytettiin satunnaistettuna joko termiä "turvallisuus" ("means safety") tai "rajoitus" ("means restriction"). Osallistujat pitivät termiä turvallisuus hyväksyttävämpänä kuin termiä rajoitus (t = 14,006, p < 0,001). Osallistujat termin "turvallisuus"-ryhmässä ilmoittivat aikovansa seurata kliinikon suositusta rajata pääsyä ampuma-aseeseen merkittävästi suuremmassa määrin (F = 7,393, p = 0,007) kuin osallistujat termin "rajoitus" -ryhmässä.

Tutkijoiden mukaan termin turvallisuus käyttäminen voi olla tuloksellisempaa keskusteltaessa ampuma-aseen hallussapidosta ja saatavuudesta itsemurhien ehkäisymielessä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: Vaikka tutkimus suoritettiin Yhdysvalloissa, voi olettaa, että sanavalinnalla on merkitystä myös suomalaisten suhtautumiseen ampuma-aseiden siirtämisestä turvaan itsemurhavaaran vähentämiseksi.
  • Kommentti: Osallistujat eivät edustaneet kohderyhmää, vaan olivat vapaaehtoisia yliopisto-opiskelijoita.

Kirjallisuutta

  1. Stanley IH, Hom MA, Rogers ML ym. Discussing Firearm Ownership and Access as Part of Suicide Risk Assessment and Prevention: "Means Safety" versus "Means Restriction". Arch Suicide Res 2017;21:237-53 «PMID: 27077214»PubMed